Beslut i universitetsstyrelsen och debattartikel från Mattekommissionen

På torsdag sammanträder universitetsstyrelsen. Beslut ska tas om årsredovisning, budgetunderlag, internrevisionens årsrapport och plan inför 2013 samt justering av arbetsordningen.

Jag har tidigare kommenterat KTH:s årsredovisning. Det mesta är positivt, både avseende ekonomi och verksamhet, men examinationen i våra utbildningsprogram måste förbättras de kommande åren.

Budgetunderlaget är ett dokument som universiteten ska inlämna till regeringen där planer och prognoser för de närmaste åren ska beskrivas. De närmaste åren 2013-16 är vår bedömning att KTH fortsatt kommer att växa och att vi i stort sett kommer att visa nollresultat. Tidigare år har KTH också i budgetunderlaget formulerat ett antal förslag till nysatsningar. I instruktionerna från regeringen har man dock i år varit tydlig med att man inte vill se sådana önskelistor.

Det är universitetsstyrelsen som beslutar om KTH:s arbetsordning. En gång per år tas normalt arbetsordningen upp som en beslutspunkt för att göra justeringar som har identifierats under året. De justeringar som nu kommer upp har också presenterats i fakultetsrådet och i ledningsgruppen.

Det är egentligen inga stora förändringar som föreslås. Bland annat föreslås att skolchefernas förordnandeperioder förtydligas. Det skrivs nu in att mandatperioden är maximalt åtta år, dvs två förordnandeperioder om fyra år. Vidare föreslås vissa förändringar som berör val till skolornas strategiska råd.

Internrevisionen arbetar på uppdrag av styrelsen. Under 2012 har man bland annat tittat på genomströmning och oförbrukade bidrag. För 2013 kommer internrevisionen speciellt att gå in på hanteringen av internationella studenter samt arbetsmiljöfrågor.

Jag har sedan en tid tillbaka engagerat mig i Mattekommissionen som är ett initiativ för att höja elevers kunnande och intresse för matematik. Det är mycket oroande att matematikkunskaperna för svenska elever i jämförelse med andra länder tycks falla. I fredags publicerades en debattartikel på SvD där vi pekar på ett antal åtgärder som vi tycker är angelägna.