TP-header

Om transportforskningen på KTH

Transport är ett av KTH:s fem tvärdisciplinära fokusområden. Transportområdet samlar KTH-forskare inom fem tematiska områden och ett flertal centrumbildningar där samabete sker med andra aktörer.

Ett interdisciplinärt område

KTH har djup och bred kompetens inom nyckelområden inom transportforskning, som till exempel fordons- och järnvägsteknik, flygteknik, vägteknik, brobyggnad, alternativa drivmedel, trafikteknik och intelligenta transportsystem, transportpolitik och -ekonomi, hållbara transport- och stadssystem samt människa-tekniksystem inom flyg och andra transportslag.

Transportforskning på KTH = 885 forskare, 41 forskargrupper och 18 forskningscentra

Transportområdet knyter även an till andra prioriterade områden på KTH som ICT, material och energi. Syftet med denna plattform är att ytterligare förstärka KTHs forskningsprofil inom transportområdet genom bättre synergier och större tvärvetenskapliga forskningsprogram såväl inom KTH som med akademiska och industriella partner i Sverige och utomlands.

Till sidans topp