ID1301 Programmering I, Java 7,5 hp

Programming I, Java

En grundläggande kurs i objektorienterad programmering. Implementeringsspråk: Java

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

  A
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen utvecklar studentens programmeringsförmågor så att han/hon kan lösa enklare problem med datorns hjälp. Å andra sidan utgör kursen en grund för fortsatta studier i programmeringen.
Studenten ska kunna:
- välja en lämplig form för att lagra olika uppgifter (som primitiva värden, vektorer, listor eller objekt) och använda de lagrade uppgifterna på olika sätt
- implementera villkorliga handlingar och upprepningar
- tänka ut lämpliga metoder, klasser och paket för att implementera olika operationer
- skapa objekt av olika standardklasser och använda deras tjänster
- hantera undantagssituationer i ett program
- skapa program som kommunicerar med standardinmatningsenheten, standardutmatningsenheten och med filerna i filsystemet
- utarbeta lämpliga objekttyper för att kunna implementera givna tjänster

Kursens huvudsakliga innehåll

- Lagra olika uppgifter som primitiva värden, och utföra olika operationer med dem
- Implementera villkorliga handlingar och upprepningar
- Lagra uppgifter i en vektor av den inbyggda typen
- Fördela kod mellan olika metoder, klasser och paket
- Använda objekt av de klasser som finns i standardbiblioteket
- Undantagssituationer i ett program
- Inmatning, utmatning och filer
- Definiera egna objekttyper. Nästlade och inre klasser. Listor.
- Arv och gränssnitt.

Kursupplägg

Två arbetsformer används på kursen: föreläsningar och laborationer. På en föreläsning (för alla studenter) införs och utvecklas olika begrep, och dessa begrepp illustreras med lämpliga exempel. Läraren för diskussionen med studenterna i samband med dessa begrepp.
En laboration vidareutvecklar de begrepp som införts på föreläsningarna. Studenten löser olika problem vid datorn, och på så sätt verifierar och fördjupar sina kunskaper och förmågor. För att kunna aktivt delta vid laborationstillfällena, utför studenten alla nödvändiga förberedelser i förväg.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 3c, Fysik B/Fysik 2 samt Kemi A/Kemi 1

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 3c, Fysik B/Fysik 2 samt Kemi A/Kemi 1

Litteratur

Preliminärt:

 • Galjic Fadil: Programmeringsprinciper i Java, del 1 (Upplaga: 1), Studentlitteratur, Lund, 2005, 91-44-03586-1
 • Galjic Fadil: Programmeringsprinciper i Java, exempelsamling, del 1 (Upplaga: 1), Studentlitteratur, Lund, 2006, 91-44-03819-4
 • Galjic Fadil: Programmeringsprinciper i Java, övningsbok, del 1 (Upplaga: 1), Studentlitteratur, Lund, 2005, 91-44-03805-4

Examination

 • LAB1 - Laboration, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Under kursens gång gör studenten och redovisar ett antal laborationer. På slutet av kursen görs en tentamen. För att kunna komma på tentamen måste studenten redovisa alla angivna laborationer.
Ett betyg ges för laborationerna, ett betyg för tentamen, och ett betyg för kursen som helhet. Både för laborationerna och för tentamen används den gällande betygsskalan (A, B, C, D, E, Fx, F).

Kursbetyget bestäms som avrundat medelvärde av betyget för tentamen och betyget för laborationerna (medelvärdet avrundas uppåt).

Ges av

ICT/Programvaruteknik och Datorsystem

Kontaktperson

Fadil Galjic, fadil@kth.se, tfn 08 - 790 4476

Examinator

Fadil Galjic <fadil@kth.se>

Påbyggnad

ID1303 "Programmering II, java"

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT10.
Examinationsinformation giltig från och med HT07.