SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp

Probability Theory and Statistics

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande begrepp, teori, modeller och lösningsmetoder inom sannolikhetsteori och statistisk inferens.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

  C
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT15 CTFYS CELTE för programstuderande

VT15 CDATE CMETE för programstuderande

VT15 CMEDT för programstuderande

HT15 CSAMH CMETE för programstuderande

HT15 CINTE för programstuderande

 • Perioder

  HT15 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50121

 • Kursen startar

  2015 vecka: 36

 • Kursen slutar

  2015 vecka: 44

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Kista

 • Antal föreläsningar

  15 (preliminärt)

 • Antal övningar

  15 (preliminärt)

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Lärare

  Björn-Olof H G Skytt <bos@kth.se>

 • Målgrupp

  CINTE3

 • Del av program

HT15 CINEK för programstuderande

HT15 CMAST CFATE för programstuderande

VT16 CTFYS CELTE för programstuderande

VT16 CDATE CMEDT för programstuderande

HT14 CSAMH CINEK för programstuderande

HT14 CINTE för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • konstruera elementära statistiska modeller för experiment
 • beskriva standardmodeller och redogöra för tillämpbarheten för dessa i givna exempel
 • definiera och beräkna sammanfattande beskrivande storheter för statistiska fördelningar och datamängder såsom läges-, spridnings- och beroendemått
 • med standardmetoder såsom Maximum-likelihhodmetoden och minsta-kvadratmetoden utveckla skattningar för storheter och kvantifiera osäkerheten i dessa skattningar, till exempel med felfortplantningsformler och konfidensintervall
 • värdera och jämföra skattningar bland annat med hänsyn till egenskaper såsom väntevärdesriktighet och effektivitet
 • analysera hur mätosäkerhet påverkar slutsatser och kvantifiera risker och felsannolikheter i statistisk hypotesprövning

För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:

 • Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande begrepp såsom sannolikhet, betingad sannolikhet och oberoende händelser. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler, i synnerhet endimensionella stokastiska variabler. Läges-, spridnings- och beroendemått för stokastiska variabler och datamängder. Vanliga fördelningar och deras modellsituationer, bland annat normalfördelningen, binomialfördelningen och poissonfördelningen. Centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag.

Beskrivande statistik.

Punktskattningar och generella skattningsmetoder såsom Maximum-likelihoodmetoden och Minsta-kvadratmetoden. Allmänna konfidensintervall men speciellt konfidensintervall för väntevärde och varians i normalfördelning. Konfidensintervall för andelar och skillnad i väntevärden och andelar.

Hypotesprövning. Chi2-test av fördelning, homogenitetstest och kontigenstabeller. Linjär regression.

Behörighet

Grundläggande differential- och integralkalkyl.

Litteratur

Blom m.fl. Sannolikhetslära och statistikteori med tillämpningar, Studentlitteratur

Kursmaterial från matematiska institutionen.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Tetyana Pavlenko (pavlenko@kth.se)

Examinator

Tetyana Pavlenko <pavlenko@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT07.
Examinationsinformation giltig från och med HT07.