Starta ett projekt

Använd KTH Live-In Labs testbäddar för innovativ miljöteknik – för forskning, testning eller utbildning. Vi erbjuder arbetsplatser, utrymme för nödvändiga installationer samt den infrastruktur och det sammanhang som behövs för att forska och utveckla teknik i en verklig boendemiljö.

Samverkan och projekt i KTH Live-In Lab steg för steg:

Steg 1: Initiering (Innovationsfika): Kontakt etableras mellan företag/forskare och KTH Live-In Lab. Efter detta skall en ansökan via hemsidan skickas in för vidare samverkan.

Steg 2: Platsbesök/Workshop: I de fall då ansökan beviljats så kommer sedan företag/forskare på platsbesök där former för samverkan diskuteras med texten i ansökan som utgångspunkt.

Steg 3: Samverkan: Samverkan mellan forskare/företag och KTH Live-In Lab formuleras och formaliseras. Detta kan ske på olika nivåer:

  • Projektsamverkan: Företag och forskare vill använda testbädden för forskning och forskarutbildning; grundutbildning; uppdragsforskning eller uppdragsutbildning. Företag och/eller forskare går vidare med projektbeskrivning inkl. budget och avtal. Projektsamverkan kan ske i olika former, tex:
    • Industridoktorandprojekt (ca 50 000 sek/år till Live-In Lab utöver handledning och normal infrastruktur enl. specifik budget).
    • Uppdragsforskningsprojekt och uppdragsutbildning (kostnadstäckning enl. specifik budget).
    • Forskningsprojekt, typiskt externt finansierade via t.ex. VINNOVA, Formas, EU el. dyl. (ca 50 000 – 200 000 sek/år till KTH Live-In Lab enl. specifik budget).
  • Letter of Intent: Små företag, start-ups eller forskare kan, i det fall deras idé, produkt eller tjänst anses relevant för KTH Live-In Lab, erhålla ett ”Letter of Intent” i syfte att underlätta en projektsamverkan.
  • Strategisk samverkan: Utanför ramen för ansökningar kan även företag vilja samverka med KTH Live-In Lab på strategisk nivå. Syftet med det strategiska partnerskapet är att skapa samverkan mellan KTH och näringslivet.

Strategiska partners engagerar sig i grundutbildning, forskning och/eller forskarutbildning. Instrumentet för samverkan är KTH Live-In Labs Innovationsråd (se värdeerbjudanden). Företags engagemang inom strategiskt samarbete bokförs som bidrag. Kontrakt skrivs med forskningsbidragsgivaren och KTH rekvirerar medlen enligt kontraktet.

Testverksamhetens årscykel

Forskning, utveckling och undervisning knutet till KTH Live-In Lab följer det akademiska läsåret. Projekt kan starta när som över året, men ofta krävs en ombyggnation för att påbörja ett nytt projekt. Projekt pågår normalt i tio månader men kan även vara längre eller kortare beroende på behov och budget.

Projektet är inte slut vid avslutad studie, utan av vikt är att även kommunicera resultatet. KTH Live-In Lab kan hjälpa med detta. Strategi för publicering utformas i samverkan projektpartner och KTH men de årliga konferenserna och workshops inom ramen för Innovationsrådet är tillfällen att nå ut med resultat.

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2019-10-27