Till innehåll på sidan

Strategiskt ramverk

För att möta industrins och samhällets utmaningar och möjligheter är det nödvändigt att beakta många olika faktorer, till exempel människors välmående och säkerhet, miljöeffekter och ekonomisk tillväxt. För att kunna hantera dessa på ett adekvat sätt krävs tvärvetenskapliga forskningsprojekt som dessutom inkluderar kunskap, perspektiv och behov från externa intressenter.

Digital Futures har valt ut tre samhällskontexter som verksamheten kretsar kring: ett smart samhälle (smart society) med nya och komplexa infrastruktursystem där händelser och processer behöver samordnas; En digitaliserad industri (digitalized industry) med ökad interaktion mellan system, människor och robotar som behöver vara flexibel, säker och intuitiv samt; Frågeställningar för hur ett rikt och hälsosamt liv (rich and healthy life) kan stödjas av digital teknologi vad gäller hälsa, deltagande i samhället, utbildning och kultur.

Dessa samhällskontexter skär i sin tur över tre forskningsteman: tillit (trust) till framtidens digitala system och applikationer, där integriteten måste skyddas och tekniken fungera effektivt, säkert och hållbart samt samarbete (cooperate) mellan komplexa, ihopkopplade system som dessutom själva måste lära (learn) sig av den enorma mängden data de genererar, i interaktion med människor och miljö.

Inom det strategiska ramverket kommer även forskning om digital transformation av utbildning att behandlas. Kunskap behöver utvecklas hur digitaliseringen kan användas i utveckling av utbildningen på grund- och avancerad nivå. Forskningstemat innefattar digital teknologi, modern pedagogik, inlärningsteorier samt datadrivna och flexibla arbetsmetoder.

Varje forskningsprojekt kombinerar minst en samhällskontext och minst ett forskningstema.

Tillhör: Digital Futures
Senast ändrad: 2020-06-24