Kursutbud

Här hittar du de kurser som ges inom KTH:s uppdragsutbildning Design och byggande i staden.

ANMÄLAN / KONTAKT

Här kan du göra en preliminär intresseanmälan till kurserna i magisterutbildningen inför 2019:

Intresseanmälan

Frågor? Ta kontakt med Mats Wilhelmsson  för mer information.

KURSER

Design och byggande i staden innehåller följande kurser (varav kurs 1-5 också kan läsas som enstaka kurser).

 • Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning 7,5 hp
 • Komplexitet och konflikter i stadens byggande, 7,5 hp
 • Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering 7,5 hp
 • Resurseffektivt byggande, 7,5 hp
 • Stadens design och byggande, 7,5 hp (integrerande kurs)
 • Forskningsmetodik, 7,5 hp
 • Examensarbete, 15 hp
Erik Stenberg, arkitekt och universitetslektor

Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning 7,5 hp

I kursen, som utgår ifrån specifika samtida exempel för att nå generell kunskap om bostadsbyggandet i Sverige, ingår:

 • bostadsbyggande och dess processer från översiktsplanering till färdigställande
 • statlig och kommunal inverkan på bostadsbyggande
 • byggindustrins position och kapacitet inom bostadsbyggande
 • nuvarande och historiska bostadsbegrepp från olika yrkesgruppers perspektiv samt förvaltning
 • hållbarhet och livscykelanalyser.

Kursen inkluderar studiebesök, föreläsningar och uppgifter, både enskilt och i grupp.

Studenter kommer att möta framstående praktiker och teoretiker i både föreläsningar och samtal. Fördjupningar kommer att ske genom fallstudier i samtida och historiskt bostadsbyggande. Den tvärvetenskapliga och breda ansatsen ska ge studenterna bättre verktyg och färdigheter att bidra till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling.

Omfattning: 7 kursdagar samt projektuppgifter och enskild inläsning

Kursdagar:

 • Block 1 - Bostadsbyggandets planering och processer
 • Block 2 - Bostadsbyggandets produktion och förvaltning
 • Block 3 - Bostadsbyggandets historia och kvaliteter
 • Presentation av projektarbeten och utvärdering

Ansvarig lärare: Erik Stenberg, Arkitektur

Plats: KTH Campus Valhallavägen

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena.

 

Maria Håkansson, universitetslektor

Komplexitet och konflikter i stadens byggande 7,5 hp

I kursen ”Komplexitet och konflikter i stadens byggande” studerar deltagarna olika sätt att förebygga och lösa konflikter men också att navigera genom komplexitet i samhällsbyggandet och förstå hur den egna rollen ser ut i relation till andra kompetenser.

Kursen, som ger 7,5 högskolepoäng, ges under sex träffar på KTH, Valhallavägen, Stockholm. Dessutom ingår tid för inläsning av litteratur på egen hand samt grupparbete och handledning kring ett valt projektarbete.

I kursen analyseras målkonflikter på internationell, nationell, regional och lokal nivå i relation till hur det påverkar den lokala stadsutvecklingen. Du får använda teoretiska modeller och begrepp för att analysera stadsbyggnadsprocesser, identifiera problem och föreslå möjliga lösningar. Tillsammans får kursdeltagarna utforma planerings- och beslutsprocesser för att tillvarata komplexitet och motstående intressen.

Omfattning: 6 kursdagar samt projektuppgifter och enskild inläsning

Ansvarig lärare: Maria Håkansson, Institutionen för urbana och regionala studier

Plats: KTH Campus Valhallavägen

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena.

Sigrid Katzler

Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering, 7,5 hp

Kursen ska ge kunskap om metoder för ekonomisk analys av byggande i olika former och skeenden:

 • momentet ekonomi behandlar olika aspekter på ekonomiska lönsamhetsbedömningar av byggande.
 • momentet kalkylering behandlar investeringsanalyser samt bakomliggande faktorer till viktiga kostnadsposter i företags byggkalkyler
 • momentet finansiering behandlar olika finansiella lösningar av bygginvesteringar.

Omfattning: 7 kursdagar samt projektuppgifter och enskild inläsning

Ansvarig lärare: Sigrid Katzler, Institutionen för fastigheter och byggande

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena.

Torun Widström, arkitekt och doktorand i byggvetenskap

Resurseffektivt byggande 7,5 hp

Kursens syfte är att ge en överblick över möjligheter och utmaningar i resurshushållning och hållbarhet i byggandet och ge insikt i hur det området ter sig från olika synvinklar:

 • Från tekniskt, ekonomiskt och arkitektoniskt perspektiv
 • Med hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter
 • På samhällsmässig, byggnadsmässig och komponentmässig nivå
 • I drift och i produktion

Kursen ger dig färdigheter i att föra konstruktiva tvärvetenskapliga dialoger med representanter för akademi och bransch. I dessa samtlkan leda till nya, optimerade och potentiellt innovativa strategier för resurssnålt byggande i staden.

Omfattning: 7 kursdagar samt projektuppgifter och enskild inläsning

Ansvarig lärare: Torun Widström, Institutionen för Byggvetenskap

Plats: KTH Campus Valhallavägen

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena.

Erik Stenberg

Stadens design och byggande, 7,5 hp

Kursen, som integrerar kunskaper från de fyra tidigare kurserna, ska ge en avancerad förståelse för samhällsbyggandets komplexa problematik och möjligheter att diskutera såväl beprövade modeller som innovativa idéer för problemlösning. Kursen är tydligt mångvetenskaplig och problemlösande och ställer bland annat frågorna:

 • Vad krävs för ett hållbart samhällsbyggande?
 • Vilka är framtidens roller för aktörerna på samhällsbyggnadsscenen?
 • Hur kan en tydligare samverkan över yrkes- och ämnesgränser och mellan forskning och praktik se ut och vilka är vinsterna?
 • Hur bygger vi stad tillsammans?

Omfattning: 7 kursdagar, kursen innefattar en gemensam studieresa

Ansvarig lärare: Erik Stenberg, Arkitektur

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena. Kostnader för resor och övernattning tillkommer och specificeras i god tid före kursstart.

Forskningsmetodik, 7,5 hp

Kursen ger de nödvändiga grunder inom vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsdesign som krävs för ett examensarbete på magisternivå inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet Design och byggande i staden – innefattande aspekter av ingenjörskonst, arkitektur och ekonomi inom ramen av en bred samhällsvetenskaplig ansats. Kursen ska dig med analysverktyg, så att du på ett reflexivt och initierat sätt ska kunna utvärdera ett kunskapsunderlags vetenskapliga grunder.

För att antas till kursen krävs, förutom ansökan och antagning till programstudier inom magisterprogrammet, också godkänt resultat på kurserna: Bostadsbyggande från ax till limpa; Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering; Resurssnålt byggande; Komplexitet och konflikter i stadens byggande; samt Stadens design och byggande.

Kursen är en del av magisterprogrammet Design och byggande i staden och kan inte läsas enskilt.

Ansvarig lärare: Jonathan Metzger, Institutionen för urbana och regionala studier

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena.

Examensarbete, 15 hp

Kursen, som avslutar magisterutbildningen, innefattar en vetenskaplig undersökning av ett för huvudområdet Samhällsbyggnad relevant praktiskt eller teoretiskt problem. Du formulerar själv problemet på avancerad nivå med hänsyn till aktuell teori och praktik, utför en undersökning i någon form, analyserar problem och dina resultat och författar av en vetenskaplig rapport samt formulerar kritik av ditt eget och andras arbete. Varje studiegrupp, som består av två personer, handleds under arbetet av handledare som utses av KTH.

För att antas till kursen krävs förutom ansökan och antagning till programstudier inom magisterprogrammet också godkänt resultat på kurserna: Bostadsbyggande från ax till limpa; Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering; Resurssnålt byggande; Komplexitet och konflikter i stadens byggande; samt Stadens design och byggande. Dessutom ska huvuddelen av kursen Forskningsmetodik vara avklarad.

Kursen är en del av magisterprogrammet Design och byggande i staden och kan inte läsas enskilt.

Omfattning: 3 gemensamma kurstillfällen på KTH Campus, i övrigt löpande handledning enligt överenskommelse med enskilda handledare.

Pris: 32.000 SEK (exkl moms), i priset ingår kurslitteratur, fika och lunch vid kurstillfällena samt enskild handledning.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-05-16