Till innehåll på sidan

Incitament för ökad digital och hållbar innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen

Inom det strategiska innovationsprogrammet: ’Smart Built Environment: incitament, affärsmodeller och risker’ har Sweco Civil erhållit forskningsmedel för att i samarbete med KTH och Trafikverket utveckla incitament för ökad digital och hållbar innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen. Den sammalagda budgeten för projektet är 1 984 000 kronor.

Centrum för byggeffektivitets fyra fokusområden är alla representerade i projektet, men till olika omfattning. I detta projekt är fokusområdet Informationshantering och digitalisering som är mest framträdande vilket vi visar genom att den bilden är större än bilderna för de andra fokusområdena.

Projektbeskrivning:

Det är mycket betydelsefullt för innovation och hållbarhet hur beställning och upphandling av transportinfrastruktur sker. Digitalisering ger möjlighet att utveckla affärsmodeller, incitament och riskanalys för ökad innovation och hållbarhet. För detta projekt väljer vi att fokusera på planerings-, upphandlings- och kontraktsfaserna, men resultaten bör kunna tillämpas över hela infrastrukturens livscykel.

Projektets mål är att ta fram innovationsfrämjande affärsmodeller och incitamentstrukturer för ökad innovation i projekteringen av anläggningen. Detta uppnås genom att uppfylla följande delmål:

  1.  Identifiera generella brister/flaskhalsar för innovation i affärsmodell och incitamentstruktur mellan beställare och konsult samt förstå hur dessa påverkar projektering och efterföljande produktion och underhåll.
  2. Utveckla och föreslå nya incitamententsstrukturer som främjar digitala och hållbara innovationer i projekteringen och som motiverar ökad samverkan i hela värdekedjan.
  3. Utvärdera föreslagna incitamentsstrukturers effekter genom spelmodeller (gamification), samt i projektverksamhet genom intervjuer/workshops i pågående projekt.

Projektet startade hösten 2018 och blir färdigt till sommar/höst 2019. Resultat rapporteras bland annat genom träffar arrangerade av CBE. Resultaten utgör stöd för utvecklingen av upphandlingsstrategier, kompetensutveckling, kunskapsspridning, samverkan i branschen. De bidrar till att skapa bättre beslutsunderlag för planering (t.ex. upphandling av leverantörer), produktion (t.ex. mer byggbara modeller) och förvaltning (t.ex. ökad livscykelhantering). Målet är ökad spridning av nya innovationer och ökad samverkan i branschen.

Det är Dr Susanna Vass på Sweco Civil som med professor Kent Eriksson på KTH och medarbetare på Trafikverket har lett utformningen av projektet och ansökan.

Innehållsansvarig:martamt@kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2018-11-13