Till innehåll på sidan

Att bygga och bo grönt

Kostar det mer att bygga energisnålt och miljövänligt? Kan det i så fall ändå löna sig, och hur är det att bo i så kallade gröna byggnader? Agnieszka Zalejska-Jonsson har skrivit en avhandling om gröna bostäder.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Gröna byggnader är ett intressant ämne ur flera perspektiv. Till att börja förväntas de leverera en mycket bra inomhusmiljö samtidigt som miljöpåverkan är liten och de kommer att vara hållbara under många år. Byggnaderna ska också klara av klimatförändringar och nya boendebehov. Detta i sig är stor utmaning, men gröna byggnader rör mer än själva byggnaden. Bland annat  krävs samarbete bland alla parter som är inblandade i byggnadsprojektet, projektering, byggande samt förvaltning och drift. Det krävs också förståelse för boendes behov, beteende och förväntningar.

Som forskare kan jag observera utvecklingen men också påverka den, belysa problem och berätta om framgångar.

Vad handlar din avhandling om?

Jag har undersökt värdet av gröna bostäder ur ett brett perspektiv, dvs. både genom att studera byggherrens och de boendes synpunkter. Jag har undersökt om ökade investeringskostnader kan täckas av framtida energibesparingar och minskade driftkostnader. Jag har också studerat hur nya tekniska lösningar påverkar boarea och lönsamhet. Genom att konstruera en modell av ett typhus analyserade jag potentiella ökningar i boarea med nya lösningar och hur detta påverkade lönsamheten i olika geografiska lägen.

En stor del av min avhandling bygger på boendeundersökningar. Jag har undersökt boendes trivsel och nöjdhet med inomhusmiljön och jämfört svar från boende i gröna och konventionella bostäder. Jag har också tittat på hur energi- och miljöaspekter värderas i beslutet att köpa eller hyra en lägenhet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Gröna bostäder kostar mer att bygga, men har å andra sidan lägre energiförbrukning och driftkostnader. Ny teknik, speciellt innovativa produkter och tekniska lösningar, kan ha stor och positiv påverkan på projektets lönsamhet.

Det är också viktigt att lyfta fram de boendes erfarenheter och synpunkter som ju är unik information om byggnadens prestanda. Sådan information bör användas i framtida byggprojekt för att förbättra bostadskvalitet och undvika potentiella problem och framtida kostnader.

Vad överraskade dig?

Tre saker vill jag lyfta fram:

Det är viktigt att byggherren kan informera sina kunder om byggnadens energi- och miljöprestanda. Sådan information visade sig nämligen kunna  påverka betalningsvilja och beslutet att välja en grön byggnad.

Hur viktigt det är att lyssna till de boende. Att samla erfarenheter och analysera resultat ger stora möjligheter till förbättring. Boende påpekar att inomhuskomforten, speciellt vintertid, är något som bör förbättras i de gröna lägenheterna. Med svar från boende kan ventilation och uppvärmningssystem effektiviseras.

Det stora engagemanget för miljöfrågor. Resultaten tyder på att boende är stolta över att bo i gröna bostäder och att miljöprofilen har positiv inverkan på deras beteende och miljömedvetenhet.

Vem har nytta av dina resultat?

Jag hoppas att byggherrar och entreprenörer kan använda resultaten för att utveckla sina gröna bostäder och att fler entreprenörer ser både ekonomiska och miljömässiga vinster med att bygga grönt.

Vad ska du göra efter disputationen?

Jag tänker fortsätta att forska inom samma område och fördjupa mig i boendes beteenden och önskemål, samt analysera vad som behövs för att uppnå en effektiv förvaltning från ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Agnieszka Zalejska-Jonsson disputerade i november med avhandlingen

In the Business of Building Green : The value of low-energy residential buildings from customer and developer perspectives.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-19