Jesper Paasch

Jesper Paasch disputerade den 10 september i Fastighetsteknik med avhandlingen "Standardization of real property rights and public regulations - The Legal Cadastral Domain Model".

Varför blev du intresserad av ämnet?

- Jag är industridoktorand på deltid och anställd på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle. Jag jobbade tidigare bl.a. som projektledare för ett projekt som syftade till att ta fram beskrivningar av svensk fastighetsinformation. Det gjorde mig nyfiken på om det var möjligt att göra liknande på internationell nivå.      

Vad handlar avhandlingen om?

- Syftet har varit att undersöka om det är möjligt att utveckla en modell som möjliggör internationella jämförelser avseende markanknutna rättigheter (t.ex. servitut och nyttjanderätter) och offentligrättsliga regleringar (t.ex. detaljplaner) som påverkar äganderätten till fast egendom.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Det viktigaste är att mina undersökningar har visat att det går att beskriva rättigheter och inskränkningar enligt en teoretisk modell. Mottagare och avsändare behöver inte känna till varandras nationella lagstiftningar, eftersom fastighetsinformationen man vill jämföra går att klassificera enligt en gemensam beskrivning.

Vad överraskade dig?

- Det som överraskade mig var att det var möjligt att ta fram en relativt enkel modell och att det inte har gjorts tidigare. Jag har testat och vidareutvecklad modellen genom fallstudier i Sverige, Nederländerna, Tyskland, Irland och Portugal. Tidigare försök att beskriva lagstiftning på ett systematisk sätt har misslyckats t.ex. på grund av ambitionen att vilja beskriva för många saker samtidigt. Min modell fokuserar därför endast på en del av fastighetsområdet.

Vem har nytta av dina resultat?

- Modellen underlättar för företag och myndigheter som arbetar med att jämföra, tillhandahålla och utbyta fastighetsinformation på internationell nivå. Modellen knyter an till en kommande, internationell standard för markadministration.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-19