Ökad kunskap kring vibrationsöverföringsprocessen för bättre utformade arbeten och lägre kostnader

Fanny Deckners avhandling fokuserar på att bringa klarhet i vibrationsöverföringsprocessen för att kunna minimera vibrationer och även förutsäga vibrationsnivåerna innan byggnationen startar.
Hon har utvecklat ett instrumenteringssystem och en numerisk modell för att kunna övervaka vibrationerna på sponten och i jorden samtidigt. Nu vill hon implementera sina forskningsresultat och forska vidare i nära samarbete med byggsektorn.

Fanny Deckner. (Foto: Privat)

Vad handlar avhandlingen om?

Jag har tittat på vibrationer som uppkommer i omkringliggande jord i samband med vibrodrivning av spont. Spont används som stödkonstruktion då markförhållandena och/eller bristen på plats gör traditionell schakt med slänter omöjlig. Det vanligaste, och mest kostnadseffektiva sättet att installera spont är att fästa en vibrator högst upp på sponten. Denna installationsmetod ger dock upphov till vibrationer i marken, som kan skada byggnader eller andra konstruktioner samt orsaka störningar för människor.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Inom byggsektorn har vibrationer i samband med pål- och spontdrivning varit ett problem under flera decennier. Det har inte funnits tillräcklig kunskap om vibrationsöverföringsprocessen, det vill säga hur vibrationer överförs från vibratorn till sponten och sedan vidare till jorden. På grund av detta har det varit svårt att ta fram välfungerande åtgärder för att minimera vibrationerna, och också att förutsäga vibrationsnivåerna innan byggnationen startar. Därför var det ett stort behov inom byggsektorn att vibrationsöverföringsprocessen studerades i detalj. Eftersom jag är intresserad av spontdrivning, jorddynamik och geoteknik så bestämde jag mig för att ta min an problemet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Först och främst så har jag bringat klarhet i vibrationsöverföringsprocessen genom att beskriva denna i detalj. För det andra så har jag utvecklat ett instrumenteringssystem, som kan användas för att övervaka vibrationerna på sponten och i jorden samtidigt. Slutligen har jag också tagit fram en numerisk modell, som tar hänsyn till vibrationsöverföringen mellan spont och jord på ett unikt sätt. Den numeriska modellen har potential att utvecklas vidare och i framtiden användas för att förutsäga vibrationsnivåer i tidigt skede.

Var det något som överraskade dig?

Något som var överraskande, i alla fall för mig, var hur mycket tid det tar att genomföra högkvalitativa fältförsök. Mängden arbete och engagemang som krävdes för att planera och organisera försöken var mycket mer än jag trott från början. I slutändan kunde jag dock se att allt arbete och all den tid jag lagt ner betalade sig då jag hade oerhört stor nytta av resultaten från fältförsöken.

Vem har nytta av dina resultat?

I första hand byggsektorn och företag som sysslar med spontdrivning. Den ökade kunskapen om vibrationsöverföringsprocessen leder till bättre utformade arbeten och lägre kostnader. Resultaten kommer att fungera som underlag vid val av installationsmetod och sponttyp för att minimera störningar såväl som kostnader. I slutändan kan man säga att samhäller i stort har nytta av resultaten i och med att bättre anpassade och billigare konstruktionslösningar leder till mindre störning på omgivningen, sparar skattepengar och ger billigare boende.

Vad ska du göra nu?

Jag kommer att fortsätta att jobba på byggentreprenörsföretaget NCC Infrastructure, där jag har varit anställd som industridoktorand under mina doktorandstudier. Jag hoppas få implementera mina forskningsresultat och också fortsätta forska i nära samarbete med byggsektorn.

Fanny Deckner disputerade i maj 2017 med avhandlingen Vibration transfer process during vibratory sheet pile driving – from source to soil inom ämnet Byggvetenskap med inriktning mot Jord- och bergmekanik.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-19