"The Openness Buzz" - Öppenhet i planering, politik och politiska beslutsprocesser

Anna Lundgren har i sin avhandling analyserat hur begreppet öppenhet tolkas i planering, politik och politiska beslutsprocesser. Titeln "The Openness Buzz" syftar på att öppenhet, att vara öppen, är ett uttryck som ofta används i olika planerings- och beslutssammanhang utan att precisera närmare vad som avses.

Anna Lundgren (Foto: Privat)

Vad handlar avhandlingen om?

Hur begreppet öppenhet tolkas inom planering i de svenska storstadsregionerna, i de politiska partierna och i politiska beslutsprocesser i Stockholmsregionen, och hur man kan analysera öppenhet i andra geografiska och organisatoriska kontexter. Globalisering och digitalisering är starka drivkrafter för öppenhet på olika områden, men utmanar också våra föreställningar om öppenhet.

Varför blev du intresserad av ämnet?

I mitt tidigare jobb har jag bl.a. jobbat med att jämföra storstadsregioner runt om i världen, vad är det som gör att vissa storstadsregioner utvecklas och är attraktiva, medan andra inte utvecklas lika gynnsamt? Jag fick då en uppfattning att olika dimensioner av öppenhet spelar en viktig roll, och ville utforska det vidare.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Forskningen visar att i planering, politik och politiska beslutsprocesser tolkas öppenhet i huvudsak som öppenhet mot människor och som öppenhet mot kunskap, information, ideer. Hur öppenhet tolkas är rotat i kultur, normer och gemensamma föreställningar kopplat till bl.a. demokrati. Dessa tolkningar omsätts i institutioner, politik och governance och i daglig praktik, rutiner och praxis.

För att förstå förändring när gäller hur öppenhet tolkas, handlar det om att förstå de mekanismer som påverkar sociala och politiska beteenden på olika institutionella nivåer. Min forskning utmynnar i en analytisk modell för hur man kan studera institutionell förändring med avseende på öppenhet inom planering, politik och politiska beslutsprocesser.

Var det något som överraskade dig?

Att öppenhet i så hög grad är knutet till demokratibegreppet.

Vem har nytta av dina resultat?

Tjänstemän och politiker i offentlig förvaltning som i sin dagliga praktik hanterar olika dimensioner av öppenhet, forskare som vill förstå och analysera öppenhet i olika geografiska och organisatoriska kontexter och en intresserad allmänhet.

Vad ska du göra nu?

Nu går jag tillbaka till Stockholms läns landsting för att jobba med planering och politiska beslutsprocesser.


Anna Lundgren disputerade i oktober 2017 med avhandlingen "The Openness Buzz -A Study of Oneness in Planning, Politics and Political Decision-Making in Sweden From an Institutional Perspective" inom ämnet Planering och beslutsanalys med inriktning mot Urbana och regionala studier.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-19