Forskning

Vår utgångspunkt är att teknik och vetenskap är delar av kulturen och formar och förändrar livsvillkoren på jorden samt att historiska studier är centrala för förståelsen av samtida förhållanden och framtida förändringsprocesser.

Forskningen vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö syftar till att öka vår förståelse av de historiska processer som förändrat och förändrar vår fysiska miljö samt hur dessa processer har vuxit fram. I vår miljö verkar forskare med olika specialiteter och bakgrunder inom till exempel miljöhistoria, industri- och teknikhistoria, arkeologi, samhällsplanering, innovationsstudier och vetenskapshistoria. Vi förenas av ett intresse för det materiella och det rumsliga perspektivet på historia.

Forskningen är i huvudsak externfinansierad med projekt från en rad olika finansiärer. Flertalet av projekten återfinns i listan till höger. Bland finansiärerna finns Mistra, Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Vinnova och Formas. Projekten är vanligen tre eller fyra år långa och involverar allt oftare flera forskare på avdelningen samt inte sällan även medarbetare på andra universitet. Forskningens kvalitet har slagits fast av Högskoleverket som i en utvärdering konstaterade att Avdelningen utgör "en av de bästa teknikhistoriska forskningsmiljöerna i norra Europa". Vid avdelningen finns fyra professorer, ytterligare ett tiotal disputerade forskare samt ett femtontal doktorander.

Genom vår forskning, som vi också sprider i många forum förutom de rent akademiska, vill vi bidra med nya insikter om relationerna mellan teknik, natur, människa och samhälle. Vi vill komplicera och ifrågasätta rådande uppfattningar och förenklingar och genom vårt deltagande i samhällsdebatten också stimulera till nya frågor.

Till sidans topp