Till innehåll på sidan

Om oss

På avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö bedrivs forskning, doktorandutbildning och grundutbildning inom historiska kärnområden. Vi har en bred expertis inom historia och integrerad humaniora och rör oss inom områden som klimat, energi, kulturarv, media, politisk ekologi, stadsstudier, forskningspolitik och innovation, vetenskap och teknikstudier (STS) samt humaniora för miljö och posthumaniteterna.

Bild på anställda utanför Gripsholms värdshus 2015, tagen vid avdelningens årliga kick off.

Om oss

En utgångspunkt är att teknik och vetenskap utgör kulturella element som formar och förändrar livsvillkoren på jorden. Lika grundläggande är att historiska studier är centrala för förståelsen av samtida förhållanden och framtida förändringsprocesser. Historiska analyser av teknik och vetenskap bidrar med andra ord till en bättre förståelse för teknikens betingelser och för samhällsutvecklingen. Det är vår övertygelse att den här typen av insikter är värdefulla, både för blivande civilingenjörer och andra studenter.

Utbildning

IT-samhälle, kunskapssamhälle, tjänstesamhälle – vari består egentligen det nya? Hur ser relationerna mellan teknik, vetenskap och ekonomi ut? Blir vår värld en farligare plats att leva i?

Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö har ett brett kursutbud. I kursen i teknik- och vetenskapshistoria  analyseras den komplexa process som lett fram till dagens högteknologiska samhälle. I kursen i miljöhistoria uppmärksammas problematiken kring om risker och hot är ett uttryck för att miljö och klimatfrågor blivit viktigare.

Andra kurser behandlar mer specifika teknikområden som media mellan teknik och kultur  och relationen mellan energi och geopolitik . Dessutom ges en grundläggande kurs i svensk kulturhistoria  för utländska studenter. Utöver våra kurser på grundnivå kan teknologer och universitetsstudenter på avancerad nivå göra sina examensarbeten vid Avdelningen. Vi erbjuder också kurspaket utanför KTH, exempelvis för vidareutbildning av personal.

Forskning

Vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö finns tre professorer, ytterligare ett tjugotal disputerade forskare samt kring tjugo doktorander. Vi bedriver idag forskning i teknik-, vetenskaps-, miljö- och industrihistoria.

Forskningen drivs nästan uteslutande i flerårsprojekt som beviljats medel i hård konkurrens. Bland finansiärerna märks Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Vinnova, Wallenbergstiftelsen, Mistra, Formas m.fl.

Forskningens kvalitet har även slagits fast av Högskoleverket, som i en utvärdering konstaterade att Avdelningen utgör ”en av de bästa teknikhistoriska forskningsmiljöerna i norra Europa”, och av två interna utvärderingar vid KTH (Research Assessment Exercise).

Anna Svensson, Henrik Ernstson och Susanna Lidström presenterar under en workshop på avdelningen 2015

Resurser

Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö förfogar över ett särskilt intressant forskningsmaterial. På KTH Bibliotek finns nämligen KTH:s äldre samling, ett lättillgängligt bibliotek i biblioteket med äldre teknisk litteratur. KTH:s äldre samling är i flera avseenden unik inte bara genom att den innehåller ett antal rariteter från vitt skilda teknikområden. Samlingen sträcker sig dessutom över en längre tidsperiod, från 1800-talets början till 1960 med rotskott ända ner i 1600- och 1500-talen. Det är lätt att följa förändringsmönster i litteraturen inom ett visst teknikområde eftersom böckerna är uppställda i den ordning som de köpts in.

I anslutning till KTH:s äldre samling finns också ett omfattande forskningsbibliotek för teknik- och vetenskapshistorisk litteratur. Förutom monografier och översiktsverk finns här samtliga ledande tidskrifter inom fältet.

Samverkan

Avdelningens forskare är aktiva i samhällsdebatten genom föredrag, artiklar i dagspress och medverkan i radio och TV. 

Disputerade forskare från Avdelningen får uppdrag inom en mängd olika samhällssektorer utanför universitet och högskola. Det gäller exempelvis utbildning, museer, kulturmiljövård, utredningsväsendet m.m. Till detta kommer att våra aktiva forskare är engagerade i ett antal styrelse- och utredningsuppdrag utanför KTH.

Vill du veta mer?

I vår avdelningsblogg hittar du allt från delade artiklar till information om nya forskningsprojekt, till samarbeten och debatt. Bloggen är skriven på engelska.

Transformative Humanities

Vi ger vartannat år ut en avdelningsrapport som sammanfattar vad som påbörjats, vilka vi anställt, publiceringsmönster, forskningsprojekt och event bland mycket annat. Fullständigt arkiv via den här länken (på engleska):

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2020-08-11