Forskning

Forskningen vid Institutionen för transportvetenskap är interdisciplinär och omfattar alla transportmedel för både personresor och godstransporter.

Vår forskning rör allt från beteenden, ekonomiska styrmedel och prognoser till värderingar och policyfrågor. Att utveckla nya material, tekniker och processer för att bygga och underhålla infrastrukturen i form av vägar och spår är ett annat viktigt område, liksom hur vi kan utnyttja informationsteknologi till att övervaka, styra och effektivisera användningen av transportsystemet.

Institutionen har ett nära samarbete med internationellt och nationellt ledande forskargrupper. Vi arbetar också nära Trafikverket och andra regionala och lokala trafikplaneringsorgan, Statens väg- och transportforsningsinstitut, VTI, samt ledande företag på området.

Institutionen för transportvetenskap är en av de centrala institutionerna inom KTH:s strategiska forskningsplattform för transporter. Vi deltar i Centrum för transportstudier (CTS), Centrum för transportforskning (CTR) samt centret Road2Science. Institutionen har också en ledande roll i den strategiska transportforskningssatsningen TRENoP, som drivs i samarbete med Linköpings universitet (LiU) och VTI.

För information om forskning och forskarutbildning se respektive avdelning.

Trafik och logistik

Transport- och lokaliseringsanalys

Till sidans topp