Till innehåll på sidan

Approaching transformative futures

Discourse and practice in Swedish national transport policy and planning

Tid: Fr 2021-01-29 kl 10.00

Plats: För videolänk registrera er hos / For videolink register at https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_eghJol1zToaRI-2HiP4d7w, Du som saknar dator/datorvana kan kontakta kis@kth.se / Use the e-mail address if you need technical assistance,, (English)

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, Urbana och regionala studier

Respondent: Jacob Witzell , Urbana och regionala studier, VTI Swedish Road and Transport Research Institute

Opponent: Professor Raine Mäntysalo, Aalto university

Handledare: Adjungerad professor Karolina Isaksson, Urbana och regionala studier; Universitetslektor Maria Håkansson, Infrastruktur, Urbana och regionala studier, Infrastruktur och samhällsplanering; Filosofie Doktor Malin Henriksson, VTI Swedish Road and Transport Research Institute

Abstract

Denna avhandling tar sin utgångspunkt i behovet av omställning av transportsystemet för att möta politiskt uppställda klimatmål. Den bidrar med insikter om hur specifika förhållningssätt och praktiker i policy och planering inom transportområdet påverkar förutsättningar för omställning. Fokus riktas mot specifika praktiker och kunskapsperspektiv, hur aspekter av framtida osäkerhet i utvecklingen hanteras, och vilken roll som planering antas kunna spela i den framtida utvecklingen av transportsystemet. Avhandlingens empiriska intresse riktas mot samtida svensk nationell transportpolicy och -planering, som analyseras genom fyra delstudier: organisering och upphandling av fysisk planering av väg och järnväg (artikel 1), en framväxande diskursiv förståelse av digitaliserad, ’smart’ tillgänglighet (artikel 2), förhållningssätt till framtida osäkerhet i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (artikel 3), samt ett myndighetsgemensamt utarbetande av en plan för omställning av transportsystemet till fossilfrihet, populärt benämnt SOFT (artikel 4).

Avhandlingen följer en kvalitativ forskningsansats grundad i en socialkonstruktivistisk och poststrukturalistisk syn på kunskap som socialt konstruerad och upprätthållen. För att belysa praktikers och kunskapsperspektivs inflytande över förståelser av transportsystemets framtida utveckling och förutsättningar för omställning tillämpas en Foucauldiansk diskursiv ansats. Denna ansats betonar ett ömsesidigt beroende mellan diskurs och praktik.

Resultaten visar att svensk nationell transportplanering och policy i hög grad präglas av ett så kallat ’konventionellt’ förhållningssätt till transportsystemet, med dominerande kvantitativa praktiker och kunskapsperspektiv genom vilka framtiden i huvudsak framställs som en fortsättning på den historiska utvecklingen. Studierna i avhandlingen visar att detta förhållningssätt får stort inflytande över hur transportsystemet och förutsättningar för omställning förstås och beskrivs. Avhandlingen visar på tendenser att undvika osäkerhet om framtiden, och hur detta tas som argument för att inte utforska alternativa utvecklingsriktningar och anspråk på framtiden. En konsekvens är att möjligheter att påverka utvecklingen framställs som begränsade. Avhandlingen visar dock också på sammanhang där framtida osäkerhet beaktas som en grundläggande planeringsförutsättning, vilket motiverar utforskande av möjligheter till omställning utifrån bredare praktiker och kunskapsperspektiv.

Sammantaget synliggör avhandlingen att specifika praktiker och kunskapsperspektiv har betydande inflytande över vilka vägval kring transportsystemets framtid som presenteras för allmänheten och beslutsfattare. En slutsats är att detta inflytande, i kombination med de kontrasterande praktiker och kunskapsperspektiv som präglar olika planeringssammanhang, motiverar en tydligare politiskt orienterad diskussion om vilken kunskap som är relevant i ljuset av uppställda samhällsmål, och vad som utgör relevant praktik i relation till det.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-288092