Bana Väg För Framtiden

Bana Väg För Framtiden (BVFF) är ett industriprogram för forskning, utveckling och innovationer inom väg- och järnvägskonstruktion och underhåll som har en omsättning på 4 miljoner euro per år.

BVFF:s syfte är att utveckla och stärka relevanta delar av väg- och järnvägsindustrin och även att hjälpa samhället att möta nuvarande och framtida behov av en effektiv väg- och järnvägsinfrastruktur. BVFF sysslar med väg- och järnvägsteknologi vad gällerinom till exempel byggnation (väg och spårjärväg), vägunderhåll underhål (väg) och förvaltning av vägar och järnvägar (väg och järnväg).

BVFF avser att koppla samman relevanta delar av industrin till programmet. Det kan gälla entreprenörer, leverantörer, konsulter, sakägare och finansiärer som kan bidra till olika sätt att nå målentill att nå målen på olika sätt.

BVFF grundades i december 2011 genom en överenskommelse mellan Trafikverket, KTH och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Under 2012 tillkom anslöts även Luleå tekniska universitet.

Road2Science är KTH:s representant i BVFF och har fått mandatet att samordna dess aktiviteter inom KTH. Forskare inom KTH som vill ta del avmedverka i BVFF:s aktiviteter eller vill veta mer om vad som händervilka alternativ som finns får gärna kontakta Road2Science.

Mer information om BVFF-aktiviteter finns på www.bvff.se .

Innehållsansvarig:Marta Marko Tisch
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2015-04-01