Om GIMI Agenda

GIMI Agenda (Green Infrastructure Material Innovations) har utvecklats som en nationellt Strategiskt Innovationsområde i Sverige. Road2Science har koordinerat utvecklingen av GIMI-agendan i samarbete med sina samarbetspartners. GIMI-agendan är en strategisk roadmap för perioden 2013-2030 och förklarar i olika steg nödvändig forskning, utbildning, industriimplementering samt innovation. GIMI-agendan har publicerats i bokform. För att beställa exemplar av agendan, v.g. kontakta Road2Science.

 

Sammanfattning av GIMI-området

Sverige satsar årligen 90 miljarder kronor för att bygga och underhålla det nationella infrastrukturnätverket. 1,2 miljoner lastbilslaster transporterar varje år material till infrastrukturbyggande. Det är nu dags att göra infrastrukturbyggandet mer effektivt och grönt i Sverige. Det finns en enorm potential i att skapa ett väl fungerande och långsiktigt hållbart miljövänligt infrastrukturnätverk. Ett väl fungerande transportnät fungerar också som en drivkraft för en ekonomisk tillväxt i Sverige och hjälper till att attrahera internationella företag. Detta ger Sverige en kraftigt ökad konkurrenskraft som har en internationell betydelse. Det pågår idag en omfattande forskning på universitet och utveckling inom industrin avseende högteknologiska material, smarta ICT-lösningar, nya miljövänliga fordon och lösningar. Det är därför av yttersta vikt att det i Sveriges transportinfrastruktur inte saknas miljövänliga innovationer. För att uppnå en ökad grad av innovationer och konkurrenskraft måste man kunna implementera de senaste innovationerna i industrins verksamhet samt bli en drivande kraft i utvecklingen av ny teknik. Traditionellt, har infrastruktursektorn aldrig varit speciellt förtjust i ny teknik då industrin i allmänhet vill minimera risker i sin verksamhet. Med en förändrad funktionalitet i infrastrukturen i framtiden är det nu dags att se till att infrastruktursektorn moderniseras och omfattar en ökad grad av innovationer i näringslivet. Infrastruktursektorn ska bli en motor för att Sverige i framtiden ska bli ledande inom hållbart samhållsbyggande.

KTH har därför i samarbete med Svensk industri skapat ett program för det strategiska området ”Green Infrastructure Material Innovation” (GIMI). Genom GIMI-området kommer intressenterna att samarbeta med en gemensam vision för framtidens hållbara infrastruktur. Forskare inom GIMI kommer att driva fram kunskapen, Industrin kommer att implementera kunskapen och använda kunskapen för ökad konkurrenskraft. De kopplade Standardiseringsorganen kommer att tillhandahålla de stödjande standarderna och reglerna samt ett starkt nationellt och internationellt nätverk för spridning, kommunikation och tvärvetenskaplig samverkan. GIMI har en ambitiös och långsiktig agenda med många aktörer. Det är därför viktigt att samarbetsklimatet är sådant att specifika mätbara in- och utdata kan definieras och verifieras. Dessa in- och utdata baseras på ”Knowledge Triangle”. Agendan är uppdelad i 11 st ”Strategic Sub-Environments” (SSEs): SSE-0 GIMI kommunikation, SSE-1 GIMI öppen plattform, SSE-2 GIMI COOP program, SSE-3 GIMI mötesplatser för akademi och industri, SSE-4 GIMI forskningsprogram, SSE-5 GIMI Online kursprogram, SSE-6 GIMI standardisering, SSE-7 GIMI utbildning, träning och simulering, SSE-8 GIMI strategiskt partnerskap, SSE-9 GIMI demonstrationer och SSE-10 GIMI spridning & exploatering. Varje SSE har sin egen koordinator med en erkänt hög teknisk och administrativ kompetens med omfattande erfarenhet av samarbetsprojekt. Till varje SSE finns en kompetent ledningsgrupp. GIMI-området organiseras och samordnas av GIMI:s ledningsgrupp. Det finns två referensgrupper: 1) GIMI:s nationella referensgrupp och 2) GIMI:s internationella referensgrupp. Dessa två referensgrupper säkerställer att GIMI-området blir övergripande i sitt arbete, är insatt och medveten om nationell och internationell verksamhet inom området samt identifierar och föreslår nya verksamheter eller strategiska medlemskap. De finansiella resurser som krävs för GIMI:s agenda beräknas uppgå till 28 MSEK under det första verksamhetsåret (2013-2014) och 32 MSEK under andra verksamhetsåret för att utveckla de aktiviteter och mål som framgår av GIMI:s roadmap. Efter 20 år (2030) beräknas GIMI vara helt självförsörjande utan behov av extern finansiering. Efter detta kommer GIMI att skapa egna vinster eftersom egengenererade intäkter och parternas bidrag kommer att täcka kostnader inom GIMI:s agenda: De framsteg i innovationer som kommer fram skapar konkurrensfördelar för medlemmarna och för Sverige.

GIMI-visionen är ambitiös, utmanande och spännande. Den samhälleliga vinst som GIMI har är inte bara att optimera ett flertal arbetsprocesser, verktyg och produkter. GIMI handlar också om att skapa en förändring av tankesätt inom svenskt infrastrukturbyggande. Idag har Sverige en nationell expertis och en infrastrukturkapacitet för att skapa framgångsrika ”GIMInnovations”, att genomföra dem i praktiken och göra dem till svenska exportprodukter. Som nation är Sverige tillräckligt litet för att agendan ska kunna förena alla dess intressenter till en gemensam vision och tillräckligt stort och innovationsdrivet för att dessa effekter får stor påverkan för Sverige. Den nuvarande situationen för internationell transportinfrastruktur är sådan att om Sverige utvecklar GIMI-agendan idag, blir vi en nation som är internationellt ledande när det gäller gröna innovationer inom infrastruktur och utvecklingen av framtidens gröna infrastrukturmaterial. Detta innebär att Sverige genom GIMI får möjligheten att sätta den globala dagordningen för hållbarhet i framtiden.

 

Innehållsansvarig:Marta Marko Tisch
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2015-04-01