Vatten- och miljöteknik

Vatten- och miljöteknikgruppen (WEE) vid SEED forskar och utbildar för att öka kunskapen/förbättra användningen av naturliga och tekniska system för hantering av vatten, mark och geologiska resurser för en mer hållbar framtid.

Utmanade av samtida hållbarhetsfrågor syftar gruppen till att öka kunskapen om vatten, mark, geologiska och marina resurser och flöden och utveckla, testa och förbättra tekniker för hantering av dessa i sociotekniska system. Genom samarbete och tvärvetenskapliga förhållningssätt, och genom att involvera nationella och internationella partners från industrin och kommuner och andra aktörer, utvecklar gruppen ny förståelse och innovativa tekniska lösningar genom att använda moderna fält-, laboratorie-, och modelleringsmetoder och -verktyg. Gruppen använder också pilotskalelaboratoriet Hammarby Sjöstadsverket i sin forskning och undervisning. Gruppens nyckelkompetenser omfattar ekologi, vatten- och markkemi, hydrogeologi, geologi, vatten- och avloppsvattenteknik, ekoteknik, miljö- och ekologisk ekonomi, industriell ekologi och blå tillväxt. Fokus ligger på att angripa problem /möjligheter med hög samhällelig relevans/potential och sprida resultat för både akademisk och tillämpad användning. Gruppen lägger också stor vikt vid grund- och forskarutbildning samt pedagogisk utveckling.