Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige

Eftersom vi inte i detalj kan veta hur klimat och väder kommer att utvecklas framöver behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I detta forskningsprogram testas sådana beslutsstödsmetoder för robusta beslut under stor osäkerhet, tillsammans med kommuner, myndigheter och företag.

Projektnamn och -nummer: Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige (A-2015-1306)
Projektledare: Annika Carlsson-Kanyama, SEED
Deltagande universitet/företag/organisationer: KTH, Lunds tekniska högskola, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Projektperiod: 2015–2020
Finansiering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Robusta beslut innebär att ta höjd för de osäkerheter som finns angående till exempel den framtida klimatförändringen istället för att utgå från en given situation i planeringssammanhang. Robusta beslutsmetoder har inte tillämpats särskilt ofta i Sverige men används med framgång internationellt för att uppnå bättre klimatanpassning. När man skall utveckla användbara beslutsmetoder krävs nära samverkan med beslutsfattare, vare sig de befinner sig i offentlig eller privat sektor. Riskuppfattningar vad gäller klimatförändringen kan ändras över tid och sådana uppfattningar har betydelse för vilka beslut som fattas. Programmet sker i samverkan med Danderyds, Gävle och Söderhamns kommun.

I programmet har det hitintills (våren 2019) gjorts en översyn över hur robusta beslutstödsmetoder används internationellt och en analys över hur klimatanpassningsbeslut fattas i utvalda svenska regioner, företag och kommuner idag. Vi har också testat en ”lättvariant” av hur man kan arbeta på ett robust sätt i samhällsplaneringen i kustnära områden givet att det finns stora osäkerheter om hur snabbt och hur mycket havet kommer att stiga. Tjänstemän i de tre kommuner som testat metoden har också intervjuats avseende riskuppfattningar samt om sina erfarenheter av att planera robust.

I nuläget (våren 2019) påbörjas ett syntesarbete som bland annat avser att besvara frågan om vilka hinder det finns i svenska kommuner för att planera robust vilket innebär att ta höjd för osäkerheter. Som ett led i denna syntes intervjuas en rad aktörer på nationell nivå samt forskare och en enkät skickas ut till politiker och tjänstemän i de tre utvalda kommunerna. Under hösten 2019 sammanfattas resultaten i en vetenskaplig artikel och under samma tid skrivs en artikel om intervjuerna och en om de organisatoriska utmaningarna med ett brett genomförande av så kallade adaptiva planeringslösningar. I slutskedet av projektet kommer en manual för robust planering på kommunal nivå produceras.

Publikationer och nyheter:

”Ta höjd för osannolik höjning av havsnivån”, debattartikel i Svenska Dagbladet, 2019-10-13

Test av robusta beslutsstödsmetoder. Ny bebyggelse längs Gavleåns utlopp i Gävle kommun, rapport (pdf 1,5 MB)

“We want to know where the line is”, artikel i Journal of Environmental Planning and Management

Insights from Testing a Modified Dynamic Adaptive Policy Pathways Approach, artikel i Sustainability

Test av robusta beslutsstödmetoder - Påverkan av havsnivåhöjning i Söderhamn (pdf 1,7 MB)

Robustprogrammet deltar i workshop hos Världsbanken i Washington (pdf 7 kB)

Ny medarbetare i Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige (pdf 321 kB)

Test av robusta beslutsstödsmetoder Ny bebyggelse vid Djursholms torg i Danderyds kommun (pdf 3,2 MB)

Sammanfattning av rapporten om robusta beslutsstödmetoder (pdf 534 kB)

Internationell workshop om robusta beslut genomförd (pdf 297 kB)

Vi vill ju veta var linjen går WEBB3.pdf (pdf 4,7 MB)

Principer för robusta beslut inför osäkra klimatförändringar (pdf 1,1 MB)

Robust-programmet visar upp sig! (pdf 300 kB)

Ny medarbetare inom Robust.pdf (pdf 169 kB)

Läs hela beskrivningen av forskningsprogrammet (pdf 513 kB)

Robusta beslut presenterades hos Trafikverket (pdf 251 kB)

Deltagare i programmets referensgrupp (pdf 96 kB)

Värdefulla inspel vid det första referensgruppsmötet (pdf 314 kB)

Kontakt:

Annika Carlsson-Kanyama
Annika Carlsson-Kanyama
Per Wikman Svahn
Per Wikman Svahn
forskare 087909520

Misse Wester, misse.wester@risk.lth.se
Karin Mossberg Sonnek, karin.mossberg@foi.se
Christoffer Carstens, christoffer.carstens@lansstyrelsen.se 

Innehållsansvarig:Betty Jurdell
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2019-12-03