Institutionen för transportvetenskap

 

Morgondagens transportsystem är både grönare och mer hållbart, säkrare och smartare

Slussen

Från den 1 januari 2018 har de två avdelningarna vid tidigare Institutionen för Transportvetenskap flyttats till andra institutioner inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. I samband med detta har Institutionen för Transportvetenskap upphört som organisatorisk enhet. Verksamheten fortlöper inom avdelningarna.

Avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik

Avdelningen för systemanalys och ekonomi

Ett smidigt och hållbart transportsystem är nödvändigt för ett väl fungerande samhälle. Transportproblemen blir dock allt större och mer komplexa att lösa. Befolkningen ökar och snart bor mer än hälften av alla människor på jorden i stora städer. Antalet fordon, liksom trafikvolymerna, kan komma att öka dramatiskt.

Vi har en stark forskning och utbildning inom en rad områden som berör framtidens transportsystem. Institutionen har ett nära samarbete med internationellt och nationellt ledande forskargrupper, Trafikverket och andra planeringsorgan, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI samt med näringslivet.

Forskningen kring transportsystem är interdisciplinär och omfattar alla transportmedel för såväl personresor som godstransporter. Vår forskning rör allt från beteenden, ekonomiska styrmedel och prognoser till värderingar och policyfrågor. Hur vi kan utnyttja informationsteknologi till att övervaka, styra och effektivisera användningen av transportsystemet har blivit ett allt viktigare forskningsområde. 

En aktuell fråga som berör många olika forskningsområden är hur större energieffektivitet och minskad klimatpåverkan från transportsektorn ska uppnås – helt enkelt hur vi kan skapa ett grönare, säkrare och smartare transportsystem.