Nu ska konflikterna i stadens byggande lösas

UPPDRAGSUTBILDNING

Publicerad 2017-01-18

På fredag startar uppdragsutbildningskursen Komplexitet och konflikter i stadens byggande. Kursen fokuserar på högaktuella frågor och parallellt med föreläsningar och workshops arbetar deltagarna med ett självvalt case från den egna verksamheten. Huvuduppgiften blir praktisk problemlösning.
Maria Håkansson, lektor vid institutionen för samhällsplanering och miljö, är ansvarig lärare.

Varför behövs det en kurs kring konflikter och komplexitet i samhällsbyggandet?

Utbildningen har tillkommit på ett initiativ från Stockholms Byggnadsförening, som identifierat ett behov av kompetensutveckling inom sektorn, bland annat kring hanteringen av komplexitet och konflikter.
Samhällsbyggandet är i sig komplext, det är många olika frågor som berörs, många olika intressen som har olika anspråk på markanvändning, funktioner och utformning och många olika aktörer som ingår i processen. Konflikter blir därför oundvikliga. Något som uppfyller ett samhällsmål kan till exempel bidra till att något annat inte kan uppnås, det finns konflikter mellan allmänna och enskilda intressen, men också mellan skilda enskilda intressen.
Detta är något som alla som arbetar med samhällsbyggnad möter i sin yrkesverksamhet, men inte alltid tycker sig ha redskap att hantera.

Vem riktar kursen sig till?

Yrkesverksamma med flerårig erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet. Det kan vara arkitekter, byggprojektörer, trafikplanerare, ingenjörer som arbetar med vattenkvalitet och så vidare. Kursen vänder sig till verksamma både i offentlig och privat sektor, så deltagarna kan till exempel komma från kommuner, konsultföretag och byggföretag.

Hur skiljer sig uppdragsutbildning från andra kurser?

Formen uppdragsutbildning skiljer sig från grundutbildning på flera sätt. En viktig aspekt är att det är upplagt till färre dagar och mer koncentrerat. Många yrkesverksamma har svårt att följa en ordinarie kurs som går flera dar i veckan under en lång tid då de inte kan vara borta från ordinarie arbetsuppgifter i den omfattningen. Det är ju också en mer skräddarsydd utbildning som utgår från att deltagarna har med sig yrkeserfarenheter, och utgår från dessa.

Detta leder också att det blir möjligt att få mer individuell återkoppling från de som leder utbildningen, samtidigt som det blir en möjlighet att möta andra yrkesverksamma inom sektorn och dela erfarenheter. Det är ju kompetensutveckling som betalas av arbetsgivaren, och en chans att få ta del av den pågående forskningen på ett sätt som inte kan erbjudas hos andra utbildningsaktörer än universitet och högskolor.

Vad får deltagarna lära sig?

Kursen innehåller föreläsningar som dels ger exempel på olika situationer i samhällsbyggandet som kan upplevas som bidragande till komplexiteten, och exempel på hur det är möjligt att arbeta på olika sätt för att navigera i komplexa situationer och förebygga och kunna förstå konflikter på ett bättre sätt. Föreläsarna kommer både från praktik och akademi.

Vi kommer bland annat att ta upp hur PBL kan ses både som hinder och möjlighet, hur samverkan mellan olika aktörer kan ske på ett bättre sätt, hur projektledning kan utvecklas i komplexa situationer och hur en kommuns stadsbyggnadsstrategier kan omsättas i olika verksamheter. Vi eftersträvar att varva teori och praktiska exempel, och kommer också att ha övningar kring hur den egna yrkesrollen påverkar och påverkas av komplexitet. Alla deltagare kommer att arbeta med ett projekt där de ska analysera vad som hände och föreslå alternativ utifrån föreläsningar och kurslitteratur. Kursen är en möjlighet att reflektera över sina yrkeserfarenheter och hitta nya sätt att arbeta.

Vad händer sedan?

Att deltagarna går tillbaka och praktiserar det de lärt sig!

Det finns också fler kurser inom samma kurspaket. Vi kommer att erbjuda ett antal kurser bland annat med inriktning på bostadsbyggande, ekonomi och energihushållning. Kurserna är fristående men kan sammanlagt bli till en magisterexamen. Design & byggande i staden heter utbildningen och syftar till både kompetensutveckling och nätverkande över yrkesgränser.

Till sidans topp