Samtliga pristagare

2018
Kristina Edström
Energi är en ödesfråga för framtiden och genom Kristina Edströms gedigna forskning och kunskap har världen kommit avsevärt närmare en lösning i fråga om energilagring. Genom att ladda sin forskargärning med lika delar integritet och ihärdighet har Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, byggt upp världsledande batteriforskning. Genom att inspirera och dela med sig av sin kreativa kompetens till yngre forskare är hon också en garant för en kvalitativ återväxt för framtiden

2017
Jonas Gardell
I en blandning av djupaste allvar och intensiv humor hjälper Jonas Gardell oss att, på ett ömsint sätt, få syn på såväl fördomar som tillkortakommanden. Han
har genom sitt gränsöverskridande konstnärskap förändrat och fördjupat vårt seende när det gäller utanförskap och dess förödande konsekvenser. Samtidigt som
han enträget försvarar människans rätt till värdighet och rätt att få välja sin egen väg

2016
Stina Ehrensvärd
I en tid då dataintrången blir alltfler har Stina Ehrensvärd utvecklat ett företag med visionen att skapa ett säkrare digitalt universum. Genom gedigen entreprenöriell passion och kompetens har hon nått stora framgångar på kort tid med en banbrytande lösenordslösning för ett fredat internet

2015
Max Tegmark
Genom att vidga och utveckla våra perspektiv på såväl matematiken som på universum ökar kunskapen om kosmos. Fysikern och kosmologen Max Tegmark kombinerar en gedigen forskargärning med lika delar mod, skarpsinnighet och kreativitet genom att utveckla nydanande idéer och verktyg. Hans teorier sätter vår planet i ett större och för framtiden avgörande sammanhang.

2014
Sara Snogerup Linse
Sara Snogerup Linse har genom sin molekylärfysikaliska forskning vidgat och utvecklat kunskapen kring proteiners biofysikaliska kemi och deras avgörande roll vid några av vår tids vanligaste sjukdomar som diabetes, Alzheimer och Parkinson. Hennes nit, engagemang och kompetens banar väg för ny och livsavgörande kunskap.

2013
Robyn (Robin Carlsson)
Samtidigt som hon är en välrenommerad sångerska är hon även låtskrivare, inspiratör och entreprenör. I sitt skapande använder hon sig av den nya tekniken inom IT, ljud och film på innovativa och spännande sätt. För att skapa kontroll över sin musikverksamhet och kreativa process har hon valt att ge ut skivor på eget skivbolag.

2012
Daniel Ek
För sin innovativa användning och framgångsrika kommersialisering av informationsteknik på hög internationell nivå.

2011
Mikael Eriksson
För sitt mod att tänka i nya banor och förverkliga storslagna visioner inom acceleratorfysik.

2010
Hans Rosling
För sin förmåga att inspirera och skapa framtidstro som är föredömlig och för sitt osjälviska arbete att med teknikens hjälp förbättra människors hälsa.

2009
Niklas Zennström
För sitt storslagna entreprenörskap och teknikkunnande.

2008
Gunilla Pontén
För att hon som modeskapare outtröttligt vågat gå sin egen väg och skapat en stil som kännetecknas av rena linjer och överraskande kreativa uttryck.

2007
Christer Fuglesang
För att som Sveriges förste astronaut och kosmonaut, genom sin rymdresa och rymdpromenad skrivit in sig och Sverige i rymdhistorien för alltid och för att han bidragit till ett ökat intresse för naturvetenskapens och teknikens mångskiftande uttryck.

2006
Mathias Uhlén
Professor KTH; för att i sitt arbete ha visat kraften av ett entreprenörskap baserat på teknisk forskning

2005
Eric Ericson
Avgörande insatser för svensk nutida musik, inspiratör för hundratusentals svenska körsångare

2004
Pelle Pettersson
För sina storartade insatser för svensk formgivning

2003
Sven Nykvist
Den svenska filmens publika och konstnärliga framgångar sedan 1960-talet, med framgångsrikt

2003
Owe Svensson
Tekniskt arbete för att stärka filmens bild- och ljudmässiga kvalitet

2002
Bengt Gustafsson
Förenar ett sant naturvetenskapligt och tekniskt ifrågasättande med ett humanistiskt synsätt

2001
Arne Ljungqvist
Insatser mot dopning inom idrott och för att bättre vetenskapliga metoder utvecklas

2000
Jan Uddenfeldt
Betydelsefullt bidrag till den tekniska utvecklingen inom tele- och datakommunikation

1999
Bodil Jönsson
Forskare, pedagog, folkbildare och för att ha givit tekniken ett mänskligt ansikte

1998
Mats Leijon
För hans insatser som forskare, uppfinnare och konstruktör

1997
Per.Ingvar Brånemark
Arbete inom protesområdet. Upptäckte att metallen titán är kroppsvänlig

1996
Håkan Lans
Uppfinningare i modern datateknik och avancerade geografiska positioneringssystem

1995
Malin Falkenmark
Bidragit till att klarlägga vattenresursenas avgörande betydelse för mänskligheten

1994
Åke Lundqvist
Lett uppbyggnaden av Ericsson till världsledande aktör inom området för mobila telefonsystem

1994
Östen Mäkitalo
Banbrytare som gjort Sverige världsledande i radioteknik

1994
Sven Olof Öhrvik
Banbrytare som gjort Sverige världsledande i radioteknik

1993
Kjell Wettrlin
Utveckling av turbuhalor, ny effektiv inhalator för medicin till luftvägarna

1992
Bertil Aldman
Epokgörande arbete inom trafiksäkerhetsforskning Utveckling av Säkerhetsbältet

1991
Mats Hillert
Insatser inom det materialvetenskapliga omr. Gällande materialets termodynamik o fasomvandling

1991
Bengt Rånby
Insatser på polymerteknisk forskning utveckling och utbildning

1990
George Bolin
Musikinstrumentbyggare. Akustik

1989
Lars Ehrenberg
Biofysiker; påvisat biologiska skador av joniserande och växelverkan mellan DNA och cancerframkallande ämnen

1989
Torkel Wallmark
Byggt upp innovationcentrum vid Chalmers

1988
Anders Franzén
Insatser av marinarkelogin, slutliga lokaliseringen av skeppsvraken Vasa och Kronan

1987
Sverker W:son Sjöström
Bidragit till framtagn. av industriprodukter av högsta internat. klass Scania

1986
Torbjörn Westermark
Forskningsinsatser på olika kärnkemiska områden

1985
Nils Abramson
Internationellt uppmärksammade forskning på laserteknik o holografiska mätmetoder

1985
Karl Johan Åström
Forskning rörande reglerteknisk modellidéntifiering o adaptiva regulatorer

1984
Bengt Feldreich
Speglat teknik o naturvetenskap i massmedier till nytta för forskning o utveckl.

1983
Kerstin Fredga
Sina breda kunskaper inom astronomi och rymdfysik och erfarenheter från amerikanska rymdproj.

1982
Arne Bjerhammar
För sin mångsidiga både teoretiska och experimentella verksamhet inom geodesin

1981
Svante Odén
Förste iaktagaren av försurning av våra sjöar och vattendrag, vår lands största miljöproblem

1980
Bengt-Gunnar Magnusson
Insatser i utvecklingen av telefonstationssystemet AXE 10

1979
Tage Erlander
Främjat långsiktig teknisk och naturvetenskaplig forskning av landets materiella välstånd

1978
Erik Ingelstam
Framstående insatser inom optikområdet Ledde uppbyggn. Av Institutet för optisk forskning

1977
Gunnar Fant
Pionjär inom Talsyntesforskningen

1976
Ingen utdelning

1975
Alva Myrdal
Familjepolitik och yrkeskvinnornas ställning Statsråd

1974
Evert Taube
Främja vårt folks fortgående framåtskridande i materiell kultur. Trubadur, poet, konstnär

1973
Arne Muntzing
Teoretiska resultat, lagbundenheter i växternas evolution, växtförädlingsarbeten

1972
Lennart Nilsson
Insatser inom fotografi i medicinens tjänst

1971
Elise Ottesen-Jensen
Sexualupplysningspionjär Grundare av RFSU

1970
Lars Gunnar Sillén
Framstående forskning inom oorganisk kemi

1969
Ragnar Woxén
Svensk teknisk forskning och utbildning KTH:s rektor under mer än två decennier 1943 - 1964

1968
Ingen utdelning

1967
Sven Gard
Enastående betydelsefull insatser inom virologin

1966
Nils Svensson
Nya produktionsmetoder och rationalisering av skeppbyggeriet Uppförde Arendalsvarvet

1965
Ingen utdelning

1964
Uno Lamm
Tekniska s.k. Innovationer ASEA High voltage direct current , HVDC-teknikens fader

1963
Ingen utdelning

1962
Nils Lagerlöf
Världsauktoritet inom Veterinärmedicinsk forskning

1961
Gregor Paulsson
Forskargärning i konsthistoria och konstvetenskap. Ideologiska insatser i miljöfrågor

1960
Sven Wallander
Skapare av Sveriges största byggnads- och förvaltningsföretag på bostadsområdet HSB

1959
Bo Kalling
Värdefulla insatser inom det metallurgiska området

1958
Nils Löfgren
Omfattande arb. över syntetiska lokalbedövningsmedel XyloCain.

1957
Ingen utdelning

1956
H Lundin
Skapat en svensk biokemisk industri och en inhemsk industrihjälpm. och läkemedel

1955
Assar Gabrielsson
För ett fritt näringsliv och i praktiken tillämpat sin förkunnelse Volvos förste VD

1954
Torsten Althin
Grundare av Tekniska museet

1953
Ingen utdelning

1952
Albin Johansson
Legendarisk Skeppsbyggare - Isbrytar konstruktör

1951
Ingen utdelning

1950
J.E Jorpes
Epokgörande undersökningar över heparinet - blodförtunningsmedel vid blodpropp

1949
Anders Elofson
Centralgestalt i den svenska vallkulturens och fröodlingens historia

1948
Fredrik Ljungström
Turbinkonstruktör, uppfinnare och företagsgrundare

1947
Hannes Alfvén
Konstruktionen av ett cykloidrör, det s.k. Trokotronröret, idèrik och nyskapande

1946
Clarence Crafoord
Världsberömd Thoraxkirurg

1945
Herman Nilsson-Ehle
Ärftlighetsforskare med banbrytande resultat inom sädesodling, fruktodling och träd