Till innehåll på sidan

Samtliga pristagare av KTH:s stora pris

Priset betalas årligen ut från avkastningen av stiftelsen KTH:s stora pris ur 1944-års donation och uppgår för närvarande till 1 100 000 kronor.

2020 Tom Alandh

Med en fulländad förmåga att verkligen lyssna, även på den som viskar, öppnar Tom Alandh nya vägar till igenkänning. Hans nyfikna och samtidigt varsamma blick för det egensinnigt mänskliga i varje person han porträtterar speglar också det samhälle och den tid personen lever i. Tom Alandh låter tittaren komma nära – alltid med en genuin respekt för den han filmar och intervjuar. Som en anspråkslös mästare inom det dokumentära reportaget är Tom Alandh en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris.

2019 Dilsa Demirbag-Sten

Med en stark och inspirerande övertygelse om att kunskap och kritiskt tänkande är avgörande för samhällsutvecklingen har Dilsa Demirbag-Sten gått från ord till handling. Genom ett gediget engagemang har hon lyckats kombinera socialt entreprenörskap med synen på utbildning som en såväl rättighet som möjlighet - genom skapandet av Berättarministeriet. Ministeriet är inte bara en dörröppnare till högre utbildning utan i förlängningen även en fråga om demokrati. Dilsa Demirbag-Sten är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris. 

2018 Kristina Edström

Energi är en ödesfråga för framtiden och genom Kristina Edströms gedigna forskning och kunskap har världen kommit avsevärt närmare en lösning i fråga om energilagring. Genom att ladda sin forskargärning med lika delar integritet och ihärdighet har Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, byggt upp världsledande batteriforskning. Genom att inspirera och dela med sig av sin kreativa kompetens till yngre forskare är hon också en garant för en kvalitativ återväxt för framtiden

2017 Jonas Gardell

I en blandning av djupaste allvar och intensiv humor hjälper Jonas Gardell oss att, på ett ömsint sätt, få syn på såväl fördomar som tillkortakommanden. Han
har genom sitt gränsöverskridande konstnärskap förändrat och fördjupat vårt seende när det gäller utanförskap och dess förödande konsekvenser. Samtidigt som
han enträget försvarar människans rätt till värdighet och rätt att få välja sin egen väg

2016 Stina Ehrensvärd

I en tid då dataintrången blir alltfler har Stina Ehrensvärd utvecklat ett företag med visionen att skapa ett säkrare digitalt universum. Genom gedigen entreprenöriell passion och kompetens har hon nått stora framgångar på kort tid med en banbrytande lösenordslösning för ett fredat internet

2015 Max Tegmark

Genom att vidga och utveckla våra perspektiv på såväl matematiken som på universum ökar kunskapen om kosmos. Fysikern och kosmologen Max Tegmark kombinerar en gedigen forskargärning med lika delar mod, skarpsinnighet och kreativitet genom att utveckla nydanande idéer och verktyg. Hans teorier sätter vår planet i ett större och för framtiden avgörande sammanhang.

2014 Sara Snogerup Linse

Sara Snogerup Linse har genom sin molekylärfysikaliska forskning vidgat och utvecklat kunskapen kring proteiners biofysikaliska kemi och deras avgörande roll vid några av vår tids vanligaste sjukdomar som diabetes, Alzheimer och Parkinson. Hennes nit, engagemang och kompetens banar väg för ny och livsavgörande kunskap.

2013 Robyn (Robin Carlsson)

Samtidigt som hon är en välrenommerad sångerska är hon även låtskrivare, inspiratör och entreprenör. I sitt skapande använder hon sig av den nya tekniken inom IT, ljud och film på innovativa och spännande sätt. För att skapa kontroll över sin musikverksamhet och kreativa process har hon valt att ge ut skivor på eget skivbolag.

2012 Daniel Ek

För sin innovativa användning och framgångsrika kommersialisering av informationsteknik på hög internationell nivå.

2011 Mikael Eriksson

För sitt mod att tänka i nya banor och förverkliga storslagna visioner inom acceleratorfysik.

2010 Hans Rosling

För sin förmåga att inspirera och skapa framtidstro som är föredömlig och för sitt osjälviska arbete att med teknikens hjälp förbättra människors hälsa.

2009 Niklas Zennström

För sitt storslagna entreprenörskap och teknikkunnande.

2008 Gunilla Pontén

För att hon som modeskapare outtröttligt vågat gå sin egen väg och skapat en stil som kännetecknas av rena linjer och överraskande kreativa uttryck.

2007 Christer Fuglesang

För att som Sveriges förste astronaut och kosmonaut, genom sin rymdresa och rymdpromenad skrivit in sig och Sverige i rymdhistorien för alltid och för att han bidragit till ett ökat intresse för naturvetenskapens och teknikens mångskiftande uttryck.

2006 Mathias Uhlén

Professor KTH; för att i sitt arbete ha visat kraften av ett entreprenörskap baserat på teknisk forskning

2005 Eric Ericson

Avgörande insatser för svensk nutida musik, inspiratör för hundratusentals svenska körsångare

2004 Pelle Pettersson

För sina storartade insatser för svensk formgivning

2003 Sven Nykvist

Den svenska filmens publika och konstnärliga framgångar sedan 1960-talet, med framgångsrikt

2003 Owe Svensson

Tekniskt arbete för att stärka filmens bild- och ljudmässiga kvalitet

2002 Bengt Gustafsson

Förenar ett sant naturvetenskapligt och tekniskt ifrågasättande med ett humanistiskt synsätt

2001 Arne Ljungqvist

Insatser mot dopning inom idrott och för att bättre vetenskapliga metoder utvecklas

2000 Jan Uddenfeldt

Betydelsefullt bidrag till den tekniska utvecklingen inom tele- och datakommunikation

1999 Bodil Jönsson

Forskare, pedagog, folkbildare och för att ha givit tekniken ett mänskligt ansikte

1998 Mats Leijon

För hans insatser som forskare, uppfinnare och konstruktör

1997 Per-Ingvar Brånemark

Arbete inom protesområdet. Upptäckte att metallen titán är kroppsvänlig

1996 Håkan Lans

Uppfinningare i modern datateknik och avancerade geografiska positioneringssystem

1995 Malin Falkenmark

Bidragit till att klarlägga vattenresursenas avgörande betydelse för mänskligheten

1994 Åke Lundqvist

Lett uppbyggnaden av Ericsson till världsledande aktör inom området för mobila telefonsystem

1994 Östen Mäkitalo

Banbrytare som gjort Sverige världsledande i radioteknik

1994 Sven Olof Öhrvik

Banbrytare som gjort Sverige världsledande i radioteknik

1993 Kjell Wettrlin

Utveckling av turbuhalor, ny effektiv inhalator för medicin till luftvägarna

1992 Bertil Aldman

Epokgörande arbete inom trafiksäkerhetsforskning Utveckling av Säkerhetsbältet

1991 Mats Hillert

Insatser inom det materialvetenskapliga omr. Gällande materialets termodynamik o fasomvandling

1991 Bengt Rånby

Insatser på polymerteknisk forskning utveckling och utbildning

1990 George Bolin

Musikinstrumentbyggare. Akustik

1989 Lars Ehrenberg

Biofysiker; påvisat biologiska skador av joniserande och växelverkan mellan DNA och cancerframkallande ämnen

1989 Torkel Wallmark

Byggt upp innovationcentrum vid Chalmers

1988 Anders Franzén

Insatser av marinarkelogin, slutliga lokaliseringen av skeppsvraken Vasa och Kronan

1987 Sverker W:son Sjöström

Bidragit till framtagn. av industriprodukter av högsta internat. klass Scania

1986 Torbjörn Westermark

Forskningsinsatser på olika kärnkemiska områden

1985 Nils Abramson

Internationellt uppmärksammade forskning på laserteknik o holografiska mätmetoder

1985 Karl Johan Åström

Forskning rörande reglerteknisk modellidéntifiering o adaptiva regulatorer

1984 Bengt Feldreich

Speglat teknik o naturvetenskap i massmedier till nytta för forskning o utveckl.

1983 Kerstin Fredga

Sina breda kunskaper inom astronomi och rymdfysik och erfarenheter från amerikanska rymdproj.

1982 Arne Bjerhammar

För sin mångsidiga både teoretiska och experimentella verksamhet inom geodesin

1981 Svante Odén

Förste iaktagaren av försurning av våra sjöar och vattendrag, vår lands största miljöproblem

1980 Bengt-Gunnar Magnusson

Insatser i utvecklingen av telefonstationssystemet AXE 10

1979 Tage Erlander

Främjat långsiktig teknisk och naturvetenskaplig forskning av landets materiella välstånd

1978 Erik Ingelstam

Framstående insatser inom optikområdet Ledde uppbyggn. Av Institutet för optisk forskning

1977 Gunnar Fant

Pionjär inom Talsyntesforskningen

1976 Ingen utdelning

1975 Alva Myrdal

Familjepolitik och yrkeskvinnornas ställning Statsråd

1974 Evert Taube

Främja vårt folks fortgående framåtskridande i materiell kultur. Trubadur, poet, konstnär

1973 Arne Muntzing

Teoretiska resultat, lagbundenheter i växternas evolution, växtförädlingsarbeten

1972 Lennart Nilsson

Insatser inom fotografi i medicinens tjänst

1971 Elise Ottesen-Jensen

Sexualupplysningspionjär Grundare av RFSU

1970 Lars Gunnar Sillén

Framstående forskning inom oorganisk kemi

1969 Ragnar Woxén

Svensk teknisk forskning och utbildning KTH:s rektor under mer än två decennier 1943 - 1964

1968 Ingen utdelning

1967 Sven Gard

Enastående betydelsefull insatser inom virologin

1966 Nils Svensson

Nya produktionsmetoder och rationalisering av skeppbyggeriet Uppförde Arendalsvarvet

1965 Ingen utdelning

1964 Uno Lamm

Tekniska s.k. Innovationer ASEA High voltage direct current , HVDC-teknikens fader

1963 Ingen utdelning

1962 Nils Lagerlöf

Världsauktoritet inom Veterinärmedicinsk forskning

1961 Gregor Paulsson

Forskargärning i konsthistoria och konstvetenskap. Ideologiska insatser i miljöfrågor

1960 Sven Wallander

Skapare av Sveriges största byggnads- och förvaltningsföretag på bostadsområdet HSB

1959 Bo Kalling

Värdefulla insatser inom det metallurgiska området

1958 Nils Löfgren

Omfattande arb. över syntetiska lokalbedövningsmedel XyloCain.

1957 Ingen utdelning

1956 H Lundin

Skapat en svensk biokemisk industri och en inhemsk industrihjälpm. och läkemedel

1955 Assar Gabrielsson

För ett fritt näringsliv och i praktiken tillämpat sin förkunnelse Volvos förste VD

1954 Torsten Althin

Grundare av Tekniska museet

1953 Ingen utdelning

1952 Albin Johansson

Legendarisk Skeppsbyggare - Isbrytar konstruktör

1951 Ingen utdelning

1950 J.E Jorpes

Epokgörande undersökningar över heparinet - blodförtunningsmedel vid blodpropp

1949 Anders Elofson

Centralgestalt i den svenska vallkulturens och fröodlingens historia

1948 Fredrik Ljungström

Turbinkonstruktör, uppfinnare och företagsgrundare

1947 Hannes Alfvén

Konstruktionen av ett cykloidrör, det s.k. Trokotronröret, idèrik och nyskapande

1946 Clarence Crafoord

Världsberömd Thoraxkirurg

1945 Herman Nilsson-Ehle

Ärftlighetsforskare med banbrytande resultat inom sädesodling, fruktodling och träd