Här är KTH:s hedersdoktorer 2011

Publicerad 2011-09-19

Nu är hedersdoktorerna vid KTH 2011 utsedda:
-Liam Bannon, professor, University of Limerick, Irland.
-Jean M. J. Fréchet, professor, University of California Berkley, USA.
-Saskia Sassen, professor, Columbia University, New York, USA.
-Per Unckel, landshövding, Stockholms län, Sverige.

KTH utser varje år hedersdoktorer som ett sätt att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser.

Fakta om årets hedersdoktorer:

Liam Bannon, professor i Interaction Design, University of Limerick, Irland.

Liam Bannon
Liam Bannon

Liam Bannon har haft stort inflytande för utvecklingen av MDI (Människa data interaktion) och för Datorstöd för samarbete (Computer Supported Co-operative Work, CSCW).

Bland annat medverkade han till att etablera den första europeiska CSCW-konferensen 1989. Han var en av grundarna och redaktör till CSCW: The Journal of Collaborative Computing 1992.

Vidare har Liam Bannon byggt upp MDI som forskningsdisciplin i Indien. Vid University of Limerick har han med framgång introducerat MDI-studier för utvecklingsländer.

Liam Bannon kan sägas vara den bästa förespråkaren för den skandinaviska traditionen av användarcentrerad design utanför Skandinavien. Han har haft en djupgående inverkan på den skandinaviska traditionen av MDI och Interaktionsdesign.

Vid KTH har han vid flera tillfällen agerat opponent. Han har varit vetenskaplig rådgivare till Graduate School of Human Machine Interaction, samt rådgivare för bildandet av framtida professurpositioner inom Interaktionsdesign och medieteknik vid KTH.

Han har inspirerat och påverkat studenter genom insiktsfulla diskussioner och föredrag och ska fortsätta att göra regelbundna insatser framöver.

Jean M. J. Fréchet, innehar the Henry Rapoport Chair of Organic Chemistry, University of California Berkley, USA.

Jean M. J. Fréchet
Jean M. J. Fréchet

Jean M. J. Fréchet är forskningsansvarig vid Materials Science Division, samt forskningschef vid Organic and Macromolecular Facility for the Molecular Foundry, vid Lawrence Berkeley National Laboratory.

Hans forskning ligger i gränssnittet mellan organisk kemi och polymerkemi, i det breda området för nanovetenskap och nanoteknik.

Han har skrivit cirka 800 vetenskapliga artiklar och innehar över 70 amerikanska patent.

I juni 2010 tog Jean M.J.Fréchet tjänstledigt i 18 månader från sin position vid Berkeley för att agera Vice President Research vid King Abdullah University of Science & Technology i Saudiarabien.

Sedan 2011 har Jean M. J. Fréchet den 16e platsen på H-index-listan av alla levande kemister med ett H-index på 105.

På 1990-talet höll professor Jean M. J. Fréchet en doktorandkurs i polymerkemi vid Institutionen för Kemiteknik på KTH. Sedan dess har han fungerat som inspirationskälla för många av de unga forskarna vid institutionen.

Han har även varit handledare för flera studenter vid KTH under årens lopp. Jean M. J. Fréchet är en mycket karismatisk och kunnig person och han är en aldrig sinande inspirationskälla.

Saskia Sassen, professor i sociologi och medlem av the Committee on Global Thought vid Columbia University, New York, USA.

Saskia Sassen
Saskia Sassen

Saskia Sassen är gästprofessor vid London School of Economics and Political Science. Hon är författare till “The Global City”, “The Mobility of Labor and Capital”, och “Globalization and its Discontents”, samt medredaktör till “Digital Formations”. Hon har skrivit för bland annat New York Times, Financial Times och International Herald Tribune.

Som ledande forskare inom globalisering, invandring och ny teknik är Saskia Sassen en av de mest citerade och respekterade samhällsvetarna av vår tid. Samarbetet mellan Saskia Sassen och Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH inleddes 2004. Saskia Sassen har bidragit till projektet ”Sustainable Urbanism & Beyond: Rethinking Cities for the Future” (Rizzoli: New York) som ska publiceras 2012. Det massiva projektet har sin bas på KTH och kommer att omfatta 80 ledande forskare världen över.

Saskia Sassen ska fortsätta att medverka till forskningen inom KTH och Arkitekturskolan genom ett antal storsatsningar som är under utveckling. Hennes forskning fokuseras på globalisering, invandring, globala städer, ny teknik och förändringar inom den liberala staten, vilket stämmer väl överens med KTH:s forskningsintressen, projekt, program och pedagogiska plattform.

Per Unckel, Landshövding, Stockholms län, Sverige.

Per Unckel
Per Unckel, foto: Johannes Jansson

Per Unckel, landshövding i Stockholm sedan 2007, har med stor energi propagerat för värdet av högre utbildningar och högkvalitativ forskning.

Han har engagerat sig i de strategiska forskningssatsningar som de senaste åren kommit universitet och högskolor till gagn, inte minst KTH.

Unckels intressen spänner över arkitektur, stads- och samhällsbyggnad, moderna transportsystem, nya miljömässigt anpassade material, innovativa energiproduktions- och lagringssystem, samt medicinsk forskning.

Per Unckel är styrelseordförande för Stockholm Science City Foundation/Vetenskapsstaden (SSCi), med uppdrag att attrahera företag och akademi inom life science/medicin-området till regionen.

Han verkar även som styrelseordförande i den nybildade stiftelsen Flemingsberg Science för att stimulera samarbete inom forskning och utbildning mellan Karolinska Institutet, KTH, Karolinska universitetssjukhuset och Södertörns högskola.

De senaste åren har Unckel även bidragit till etableringen av Science for Life Lab, som är ett nationellt center för storskalig forskning inom molekylära biovetenskaper och medicin, med goda möjligheter att etablera sig som ett internationellt välrenommerat forskningscenter. KTH fungerar som värduniversitet för SciLifeLab.

KTH:s rektor om Per Unckels bortgång

För mer information, kontakta Sophia Hober på telefon 08-55 37 83 30, eller sophia@biotech.kth.se.

Katarina Ahlfort