Digital pillerlåda ska spara miljarder

Från vänster ser vi Viktor Eriksson, Per Nilsson, Francesco Mazzotta, Niclas Nilsson, Rodrigo Lorenzo Leal och Helena Rönnqvist (sittande), vilka utgör teamet bakom Pilloxa.

NYHET

Publicerad 2017-05-02

3 000 dödsfall, 20 miljarder kronor och mellan 6 och 16 procent av alla inläggningar på svenska sjukhus är det årliga resultatet av felaktig medicinanvändning. Ett stöd för patienter har länge funnits i form av pilleraskar med tidsangivelser, men denna medicindoserare passar inte alla behov. Därför har uppstartsföretaget Pilloxa skapat framtidens pillerlåda.

Med hjälp av en digital medicinlåda kopplad till en mobilapp vill uppstartsföretaget Pilloxa förändra hur svenskarna tar sina mediciner.

Idén föddes inom ramen för innovationssatsningen Clinical Innovation Fellowships på bland annat KTH, ett nytt sätt att låta olika professioner med koppling till vården mötas, upptäcka och kommunicera runt problem och lösningar. Året var 2015 när representanter för yrken som läkare, civilingenjör, ekonom och industridesigner befann sig på en kirurgklinik tillsammans.

Tämligen omgående insåg gruppen att det fanns ett problem i form av att patienterna inte tog sina mediciner som ordinerat. Faktum var att endast hälften av de inlagda gjorde rätt.

Det som bidrog en hel del till gruppmedlemmarna förvåning var bland annat att patienterna inte visste vilka mediciner de tog. Det framkom också att yngre patienter hade större problem att ta rätt mängd mediciner än äldre. En orsak till detta är att unga människor sällan lever lika inrutade liv som äldre, och ofta inte heller känner sig lika sjuka. Något som bidrar till att det är lätt att glömma sin medicinering.

Så här ser framtidens högteknologiska pillerlåda ut.

För att lösa detta problem uppfann alltså gruppen Pilloxa, en digital pillerlåda med inbyggda sensorer som är kopplad till en mobilapp i telefonen. Appen varnar patienten när hon eller han missat att ta sin medicin. Planen är att även koppla ihop statistik om den så kallade följsamheten (hur väl patienterna följer sin medicinering) med en symptomlogg och andra hälsoparametrar, för att på det sättet kunna se hur läkemedel påverkar varje patient.

Företaget Pilloxa, som delar namn med sin innovation, vill förändra hur läkarna medicinerar och göra så att de kan se hur varje enskild patienter bör medicineras. Den slutgiltiga målet för gruppen är en ny standard som kan förbättra läget med hur patienter tar sin medicin, och att det blir det hjälpmedel som föredras av både patienter och vårdpersonal.

Just benägenheten att ta mediciner kopplat till hur sjuka yngre människor känner sig för stunden är som redan nämnts ett problem i sig. Personal vid den transplantationskirurgiska klinik i Huddinge där Pilloxa-teamet arbetat och tagit fram sin digitala pillerlåda, vittnar om att följsamheten blir sämre ju längre tid som går efter en transplantation. Risken för avstötningar blir förvisso även den mindre ju längre tiden går, men den försvinner aldrig helt. Därför behövs medicinerna under hela livet för att behålla organet. Eftersom patienterna ofta känner sig helt friska finns alltså ingen naturlig påminnelse om att ta medicinen, vilket kan få mycket allvarliga följder.

Sena avstötningar på grund av just bristande följsamhet är ett särskilt stort problem bland tonåringar, enligt transplantationskirurgiska kliniken i Huddinge.

Pilloxas pillerlåda genomgår just nu en process för att bli CE-märkt och under sommaren 2017 ska de första pilotstudierna göras, tillsammans med bland annat försäkringsbolag och läkemedelsbolag.

Pilloxa springer ur innovationssatsningen Clinical Innovation Fellowships som riktar sig till läkare, ingenjörer, designer och ekonomer. Bakom satsningen står KTH, Karolinska Institutet (KI) och Stockholm läns landsting (SLL), inspirerade av och i samarbete med Stanford University.

Rörande siffrorna i ingressen om dödsfall och sjukhusinläggningar (1) samt kostnad (2) så kommer de ifrån Läkemedelsindustriföreningen (1) respektive Sveriges Apoteksförening (2).

Här hittar du Pilloxas webbplats  och här hittar du mer information om Clinical Innovation Fellowships .

Text: Peter Ardell

För mer information om Clinical Innovation Fellowships, kontakta Sjoerd Haasl på 08 - 790 97 67 eler sjoerd@kth.se. För mer information om Pilloxa, kontakta Per Nilsson på 070 245 29 09 eller per@pilloxa.com.