Koldioxidutsläppen i Stockholm kan minskas

Publicerad 2007-12-14

En ny rapport från Miljöförvaltningen i Stockholms stad visar att staden kan minska utsläppen av koldioxid med 25 procent – eller 500 kton CO2-ekvivalenter – mellan år 2005 och 2015. Underlaget till rapporten har tagits fram av KTHs avdelning för industriell ekologi.

Den studie KTH har gjort är ett så kallat business as usual-scenario över växthusgasutsläppen inom Stockholms stads kommungräns fram till år 2015. Beräkningen av utsläppen har gjorts utifrån prognoser om den framtida energianvändningen i staden, som kommer att öka mellan år 2005 och 2015. Under samma period beräknas antalet invånare i Stockholm att öka med cirka 60 000.

Det är framför allt uppvärmningssektorn som står för den beräknade minskningen av utsläpp, detta trots ett ökat uppvärmningsbehov i staden. Till stor del beror utsläppsminskningen på konvertering från utsläppstunga värmekällor, såsom enskilda oljepannor och direkt eluppvärming, till exempelvis fjärrvärme. Samtidigt ökar andelen förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen mellan år 2005 och 2015, vilket beror på att det byggs nya kraftvärmeverk i Värtan och Brista.

Läs rapporten på Stockholms stads webbplats

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-12-14