Till innehåll på sidan

Ny metod mäter köpvanors miljöpåverkan

MILJÖ

Publicerad 2015-03-24

Hur mycket utsläpp och markanvändning genererar vårt köpsug efter utländska varor?
Med hjälp av en ny metod som mäter konsumtionens miljöpåverkan kan frågan bli möjlig att besvara inom ett par år.

Viveka Palm, adjungerad professor på KTH.

Viveka Palm, adjungerad professor i tillämpad miljöekonomi och miljöstatistik på KTH och biträdande avdelningschef på SCB, leder ett internationellt konsortium med olika experter på området.

– Det saknas en övergripande metod för att mäta denna påverkan och tanken är att de grundmodeller vi arbetar fram ska kunna  kombineras med specifika data för olika länder.  Metoden ska kunna användas för att följa upp den svenska konsumtionens miljöpåverkan över tid, säger Viveka Palm.

Under tre år ska projektet, som finansieras med 15 miljoner av Naturvårdsverket, kartlägga befintliga mätmetoder, analysera och utveckla beräkningsmodeller för att mäta svensk konsumtions miljöpåverkan utomlands och i Sverige i fråga om luftutsläpp, kemikalier och användning av naturresurser.

– Vi kommer också att kunna ringa in vilka produktgrupper som har störst miljöpåverkan och hur både privata och offentliga konsumtionsmönster ser ut, säger Viveka Palm.

Bakgrunden till forskningsprogrammet Policy-relevant indicators for consumption and environment (PRINCE) är de av riksdagen beslutade miljömålen där det så kallade generationsmålet ingår:

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

– Just eftersom vi inte ser och inte har effekterna av vår konsumtionspåverkan in på knuten är det viktigt att kunna mäta det, säger Viveka Palm.

Text: Jill Klackenberg

Fakta

Konsortiets experter kommer från en rad lärosäten som norska NTNU, holländska CML och TNO samt Chalmers,  KTH och Stockholm Environment Institute, SEI.