Nya KTH-enheter för samverkan

Publicerad 2007-02-20

KTH har inrättat två nya enheter inom samverkansområdet - en med inriktning mot forskningsfinansiering och en mot näringslivssamverkan.

För att få en mer ändamålsenligt organisation och för att på ett bättre sätt svara mot vicerektorsfunktionerna på KTH delas den tidigare enheten för externa relationer i två nya enheter.

Vicerektor Eric Giertz utses till chef för enheten för näringslivssamverkan, som aktivt ska arbeta för att intensifiera KTHs kontakter med näringslivet. Näringslivssamverkan har flera viktiga syften.

- En del i arbetet är att säkerställa att våra studenter får utbildningar som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Vi måste känna till hur arbetsmarknaden ser ut och vilka jobb våra nyutexaminerade ingenjörer, arkitekter och magistrar konkurrerar om. En annan viktig del är att värna om fortsatt kontakt med våra nyutexaminerade alumner, säger Eric Giertz.

Ett annat syfte för näringslivssamverkan är att göra KTH mer attraktivt i företagens perspektiv och därmed bereda marken för ökade intäkter via bland annat uppdragsforskning, uppdragsutbildning och fundraising. När det gäller forskningen arbetar enheten för att säkerställa att den på olika sätt nyttiggörs i samhället.

- Det kan ske i nära samarbete med existerande företag och forskningsinstitut, men även via starten av helt nya företag, säger Eric Giertz

Gunnar Landgren, vicerektor, utses till chef för enheten för forskningsfinansiering. Enheten har ett strategiskt ansvar för den externt finansierade forskningen på KTH som sammanlagt omsätter över 1,1 miljarder kronor per år. Uppgiften är att stärka samordningen mellan olika initiativ, anslagsformer och ämnesområden och verka för att KTHs medfinansiering sker i ett strategiskt perspektiv.

- Detta har blivit väldigt viktigt i en värld där kraven på KTHs formella engagemang har ökat dramatiskt. En prioriterad uppgift är därför att göra en analys av KTHs forskning och ta fram underlag för framtida profilsatsningar. Information om och stöd i hanteringen av EU-projekten kommer liksom tidigare att inta en särställning, men vi kommer också att handlägga alla andra större forskningsavtal som rektor signerar, säger Gunnar Landgren.

Enheten för forskningsfinansiering har det formella ansvaret för KTHs forskningscentrum, till exempel i form av nationella excellenscentrum. Enheten ger även ut forskningskatalogen KTH in Your Pocket och ansvarar för den webbaserade databasen KTH Research Project Database. Andra viktiga uppgifter för enheten är juridisk rådgivning samt samordning och projektledning för de EU-finansierade Tempusprojekten.

Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-02-20