Remissvar 2017

Inskickade remissvar från KTH under 2017

   
V-2017-0113 (pdf 1,2 MB) Remissvar    Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningarna för
ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet    2017-04-19
V-2017-0335 (pdf 621 kB) Remissvar    Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp
från bensin och dieselbränsle    2017-04-19
V-2017-0141 (pdf 620 kB) Remissvar    Näringsdepartementets promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa
beslut om lov m.m.
Boverkets rapport (2016:26) Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt
plan- och bygglagen
Förslag till ändring i 9 kap. 41 b § plan- och byggplan i Näringsdepartementets promemoria Nya
steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31)    2017-04-19
V-2017-0198 (pdf 151 kB) Remissvar    Remiss av Försvarsforskningsutredningens betänkande (SOU2016:90)
Forskning och utveckling på försvarsområdet    2017-04-19
V-2017-0086 (pdf 170 kB) Remissvar    Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi
(SOU 2017:02)    2017-04-05
V-2017-0254 (pdf 481 kB) Remissvar    Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet
och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021
2017-03-23
V-2017-0092 (pdf 2,7 MB) Remissvar    Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1
För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
2017-03-15
V-2017-0008 (doc 62 kB) Remissvar    IT-standarder för lärande    2017-03-09
V-2017-0030 (pdf 147 kB) Remissvar    Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning - idag, i morgon och i övermorgon
(SOU 2016:86)    2017-03-03
V-2016-0880 (pdf 1,3 MB) Remissvar    Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut
för hållbar utveckling (SOU 2015:99)    2017-03-01
V-2017-1116 (pdf 112 kB) Remissvar    Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)    2017-02-23
V-2017-0100 (pdf 270 kB) Remissvar    Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter
(UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis    2017-02-21
V-2016-1125 (pdf 514 kB) Remissvar    Betänkandet En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och
fullfölja en gymnasieutbildning    2017-02-15
V-2016-0984 (pdf 786 kB) Remissvar    Promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning    2017-02-08
V-2016-0918 (pdf 127 kB) Remissvar    Remiss av betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet  (SOU 2016:72)
2017-01-27
V-2016-0967 (pdf 274 kB) Remissvar    Näringsdepartementets promemoria Återbostadisering    2017-01-26
V-2016-1079 (pdf 80 kB) Remissvar    Remiss på förslag om metadataspecifikation för utbildning och studen för arkivändamål
2017-01-26
V-2017-0016 (pdf 173 kB) Remissvar    Ny översiktsplan för Ekerö kommun - remiss gällande samrådsförslag    2017-01-26
V-2016-0997 (pdf 224 kB) Remissvar    Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet    2017-01-10
V-2016-0905 (pdf 519 kB) Remissvar    Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16]    2017-01-10
V-2016-0979 (pdf 160 kB) Remissvar    Remiss av promemorian Elcertifikassystemet - vissa frågor inom kontrollstation 2017    2017-01-10
V-2016-0955 (pdf 1,0 MB) Remissvar    Inbjudan till samråd om ny översiktsplan för Stockholm    
2017-01-10
   
   
   
Till sidans topp