Remissvar 2008

Nedan återfinnns KTHs remissvar fr o m juni 2008. Dessa finns endast i pdf-format. Remissvar t o m maj listas i menyn till vänster.

Synpunkter på Boverkets verksamhet (Dnr M2008:04/2008/9) 081218 (pdf 61 kB)

RUFS 2010, kommunikationer och infrastruktur (RTN 2006-0047) 081127 (pdf 173 kB)

Konsekvensutredning med anledning om förslag om ändring av föreskrifter om lasrar 081117 (pdf 63 kB)

Slutbetänkandet - Reach-utredingen M 2007:01 (SOU 2008:73) 081023 (pdf 60 kB)

Byggprocessutredningens betänkande: Bygg – helt enkelt (SOU 2008:68) 081020 (pdf 90 kB)

Förköpslagen – uppdragsredovisning från Boverket (M2007/3011/H) 081016 (pdf 83 kB)

Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 081014 (pdf 62 kB)

Redovisn av regeringsuppdrag från Naturvårdsverket om ändamålsenl ansvarsfördeln i vattenarb 081008 (pdf 63 kB)

Grönbok ”Upphovsrätten i kunskapsekonomin” KOM (2008) 466 slutlig 080929 (pdf 63 kB)

Remiss över delbetänkandet Frågor om hyra och bostadsrätt (SOU 2008:47) 080915 (pdf 90 kB)

EU-kommissionens förslag till förordning om fastställande av harmoniserande villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden – Byggproduktförordningen
M2008/2595/H

Remissvar byggprodukter 080908 (pdf 85 kB)

En utvecklad havsmiljöförvaltning (SOU 2008:48) 080828 (pdf 86 kB)

Rapport om förbättrad energihushållning i industrin 080827 (pdf 53 kB)

Förslag om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 080827 (pdf 59 kB)

Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) 080827 (pdf 78 kB)

Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20) 080826 (pdf 84 kB)

Miljömålsrådets andra samlade utvärdering "Miljömålen – nu är det bråttom" 080811 (pdf 78 kB)

Svar på förfrågan om information rörande forskningsverksamhet inom områdena akvatiska system, vatten och livsmedel m. fl. som anknyter till verksamheten vid Fiskeriverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt
Dnr 2008/01

Remissvar information om forskningsverksamhet 080626 (pdf 75 kB)

Betänkandet Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) 080626 (pdf 55 kB)

Betänkandet Värna språken - förslag till språklag (SOU 2008:26) 080625 (pdf 54 kB)

Klimatberedningens slutbetänkande “Svensk Klimatpolitik”, SOU 2008:24 080617 (pdf 85 kB)

Rapport från Rådet för arkitektur, form och design (2008:1):
”Ett centrum för arkitektur, form, design och gestaltningen av den gemensamma miljön”
Ku2008/660/KV

Remissvar arkitektur, form och design (pdf 104 kB)

Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2009-01-23