Remissvar 2009

KTH avger årligen en mängd yttranden i olika frågor som på något sätt har koppling till KTHs verksamhet. Här återfinns ett urval av dessa. Nedan listas de senaste yttrandena, för äldre dokument hänvisas till menyn i vänsterspalten.

Remissvar - Samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet - (SOU 2009:88) 091222 (pdf 57 kB)

Remissvar - Miljöeffekter av genetiskt modifierade organismer(M2008/4056/Kk)091221 (pdf 55 kB)

Remissvar - ”Utseende av styrelseledamöter i vissa forskningsstiftelser”(U2009/4255/F) 091126 (pdf 77 kB)

Remissvar - "Miljömål i nya perspektiv"(SOU 2009:83) 091124 (pdf 56 kB)

Remissvar - Miljökonsekvensbeskrivning för transportsystemet 2010-2021(F09-54/SA 10) 091106 (pdf 86 kB)

Remissvar - Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (N2009/6374/IR) 091106 (pdf 231 kB)

Remissvar - Förslag till revidering av biociddirektivet (M2009/2336/Kk) 091021 (pdf 50 kB)

Remiss - Miljökvalitetsnormer - vattenpolitiken(M2009/2527/Na) 091013 (pdf 51 kB)

Remissvar - "Betänkandet Moderna hyreslagar" (SOU 2009:35)091013 (pdf 68 kB)

Remissvar "Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet" (SOU 2009:59) 091012 (pdf 79 kB)

Remissvar - "Skatt på fluorerade växthusgaser "(SOU 2009:62) 090929 (pdf 56 kB)

Remissvar - Förslag till föreskrifter ang. verksamhet med joniserande strålning(SSM2008/529) 090929 (pdf 58 kB)

Remissvar - "Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården", (SOU 2009:43) U2009/3120/F 090915 (pdf 92 kB)

Remissvar - "En ny kollektivtrafiklag" - (SOU 2009:39) N2009/4523/TR 090914 (pdf 0 kB)

Remissvar - ”Hållbara framtida transporter - KOM (2009) 279 slutlig (N2009/5840/TR) 090825 (pdf 60 kB)

Remissvar "Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt"(SOU 2009:28) U2009/2195/SV 090810 (pdf 79 kB)

Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation (Reg. nr 69-5682-08) 090618 (pdf 238 kB)

Betänkande - Aska-utreningen - "Skatt i retur" (SOU 2009:12) 090529 (pdf 76 kB)

Förslag — Den europeiska landskapskonventionen (Ku2008/97/KT) 090525 (pdf 350 kB)

Statskontorets rapport - Miljöekonomiskt arbete (Fi2008/2301) 090520 (pdf 93 kB)

Delbetänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) 090520 (pdf 109 kB)

Betänkande — Annalys, Program och Arkitektur i Kulturutredningen (SOU 2009:16) 090512 (pdf 0 kB)

Remissvar — HSVs utredning angående antagning och avskiljande (Reg. Nr 12-1318-09) 090513 (pdf 0 kB)

Upprustning av milj.programmets bostadomr. - Statlig medverkan i finansieringen(Fi 2008/8315) 090511 (pdf 69 kB)

Slutbetänkande — Förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118) 090417 (pdf 76 kB)

Betänkandet "En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109) 090324 (pdf 101 kB)

Betänkandet "Innovationer och företagande – Sveriges framtid" (SOU 2008:121) (N2008/8770/ENT) 090309 (pdf 101 kB)

Mot ett tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät (N2008/8706/E) 090223 (pdf 73 kB)

Läkemedelspaketet – Förslag till ny läkemedelslagstiftning från Kommissionen (S2008/10685/HS) 090203 (pdf 88 kB)

Energimyndighetens rapp. Offentlig upphandling av energirelaterad utrustning (N2007/3478/E) 090126 (pdf 55 kB)

Modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet (Dnr 08/130) 090126 (pdf 55 kB)

Promemoria om flyget i utsläppshandeln (M2008/4121/R) 090115 (pdf 50 kB)

förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen mm (U2008/8022/UH) 090113 (pdf 81 kB)

Remiss av Ds Gemensamma examina (Ds 2008:80) (U2008/5293/UH) 090109 (pdf 60 kB)

Tillval i hyresrätt (SOU 2008:94) (Ju2008/9044/L1) 090108 (pdf 77 kB)

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2010-01-12