Remissvar 2011

KTH avger årligen en mängd yttranden i olika frågor som på något sätt har koppling till KTHs verksamhet. Här återfinns ett urval av dessa. Nedan listas de senaste yttrandena, för äldre
dokument hänvisas till menyn i vänsterspalten.


Remissvar - Externa styrelseledamöter för universitet och högskolor(U2011/5414/UH) 2011-12-02 (pdf 61 kB)

Remissvar – Förslag om ändring av svavelhalten i olja( M2011/2592/Kl) 2011-11-28 (pdf 117 kB)

Remissvar - Kartläggning - Avtal mellan ccTLD-operatörer och regeringar (N2011/5286/ITP) 2011-11-09 (pdf 111 kB)

Remissvar – Handlingsprogram för Kunskapsregion Stockholm (Ls 1103-0514)2011-10-25 (pdf 136 kB)

Remissvar – ”Klimat- och energistrategi för Stockholms län”(500-17891-2011)2011-10-25 (pdf 114 kB)

Remissvar - Grön infrastruktur och indikatorer för gynnsam bevarandestatus (NV04042-10)2011-10-11 (pdf 98 kB)

Remissvar - Samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (M2011/1095/Ke)2011-10-10 (pdf 58 kB)

Remissvar - ”Studiemedel för gränslös kunskap”(SOU 2011:26) 2011-09-27 (pdf 101 kB)

Remissvar - Ändring i Högskoleverkets föreskrifter - Grundläggande behörighet och urval 2011-09-26 (pdf 66 kB)

Remissvar - Miljömål på ny grund(rapport 6420) M2011/1516/Ma 2011-09-21 (pdf 246 kB)

Remissvar - Naturvårdsverkets inventering av nedlagda deponier (Dnr NV-04617-10) 2011-09-14 (pdf 114 kB)

Remissvar - "Ny instansordning för va-målen" (SOU 2011:53) 2011-09-13 (pdf 60 kB)

Remissvar – HSV:s förslag om anstånd med studier. (Reg.nr.30-1064-11) 2011-09-13 (pdf 64 kB)

Remissvar – Betänkandet ”Tid för snabb, flexibel inlärning” (SOU 2011:19) 2011-09-12 (pdf 107 kB)

Remissvar - Förslag till nya avgifter för tillståndsprövning, kärnkraftverk(M2011/2187) 2011-08-15 (pdf 64 kB)

Remissvar – ”Upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan”( S2011/4534/PBB) 2011-06-21 (pdf 84 kB)

Remissvar - "Försvarsstrukturutredningens betänkande" (SOU 2011:36) 2011-06-17 (pdf 62 kB)

Remissvar - Ändrade sanktionsbestämmelser på kemikalieområdet(M2011/1675/R)2011-06-15 (pdf 66 kB)Remissvar - Naturvårdsverkets inventering av nedlagda deponier (Dnr NV-04617-10) 2011-09-14 (pdf 114 kB)

Remissvar - "Ny instansordning för va-målen" (SOU 2011:53) 2011-09-13 (pdf 60 kB)

Remissvar – HSV:s förslag om anstånd med studier. (Reg.nr.30-1064-11) 2011-09-13 (pdf 64 kB)

Remissvar – Betänkandet ”Tid för snabb, flexibel inlärning” (SOU 2011:19) 2011-09-12 (pdf 107 kB)

Remissvar - Förslag till nya avgifter för tillståndsprövning, kärnkraftverk(M2011/2187) 2011-08-15 (pdf 64 kB)

Remissvar – ”Upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan”( S2011/4534/PBB) 2011-06-21 (pdf 84 kB)

Remissvar - "Försvarsstrukturutredningens betänkande" (SOU 2011:36) 2011-06-17 (pdf 62 kB)

Remissvar - Ändrade sanktionsbestämmelser på kemikalieområdet(M2011/1675/R)2011-06-15 (pdf 66 kB)

Remissvar - En effektivare förvaltning av statens fastigheter (SOU 2010:92)2011-06-13 (pdf 121 kB)

Remissvar - Staten som fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31) 2011-06-13 (pdf 121 kB)

Remissvar - Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd (2011-119-4983) 2011-06-07 (pdf 129 kB)

Remissvar - Medfinansiering av utbildningsvetenskaplig forskning (Dnr 711-2011-6464) 2011-06-01 (pdf 105 kB)

Remissvar - Förslag på supermiljöbilspremie (M2011/1482/Kl) 2011-06-01 (pdf 136 kB)

Remissvar - Uppgiften att utse och entlediga revisor i stiftelser (Ju2009/412/L1) 2011-05-30 (pdf 57 kB)

Remissvar - "Ett myndighetsgemensamt servicecenter" (SOU 2001:38)2011-05-27 (pdf 98 kB)

Remissvar - Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning (U2011/963/UH) 110512 (pdf 61 kB)

Remissvar - Högskoleverkets uppdrag att utreda disciplinära åtgärder (12-1649-11 o 30-35-11)110512 (pdf 124 kB)

Remissvar - Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde (N2011/2636/TE) 110503 (pdf 75 kB)

Remissvar - "Svart på vitt – om jämställdhet i akademin" (SOU 2011:1) 110427 (pdf 65 kB)

Remissvar - "Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen" (S2011/600/PBB) 110413 (pdf 49 kB)

Remissvar – ”Att mäta produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen”( N2010/3399/TE)110411 (pdf 71 kB)

Remissvar - ”Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet”(U2011/1614/SV) 110325 (pdf 86 kB)

Remissvar – ”Förslag till föreskrifter om genmodifierade mikroorganismer” (CTK 2008/3929) 110318 (pdf 48 kB)

Remissvar – ”Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter” (SOU 2010:70) 110315 (pdf 55 kB)

Remissvar – ”Planering på djupet – fysisk planering av havet” – (SOU 2010:91) 110310 (pdf 49 kB)

Remissvar – Energimarknadsinspektionen – ”Förhandsprövning av gastariffer”(N2010/6033/E)110307 (pdf 58 kB)

Remissvar – ”Marknadsvillkor för biogasproduktion och ökad andel biogas"(N2009/9263/E)110307 (pdf 69 kB)

Remissvar - Betänkandet "Mer innovation ur transportforskning" (SOU 2010:74) 110228 (pdf 116 kB)

.

Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2011-12-05