Remissvar 2013

KTH avger årligen en mängd yttranden i olika frågor som på något sätt har koppling till KTHs verksamhet. Nedan listas ett urval av KTH:s remissvar under 2013.

V-2013-0669 (pdf 1,6 MB) Remissvar   Stockholm läns landstings förfrågan om synpunkter gällande RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet   2013-12-17
V-2013-0692 (pdf 141 kB) Remissvar   Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s Fud-progrm 2013   2013-12-17
V-2013-0726 (pdf 310 kB) Remissvar   Promemorian Förändrad instansordning för va-målen   2013-12-13
V-2013-0776 (pdf 2,7 MB) Remissvar    Affärsverket svenska kraftnäts rapport Effektreserven - En uppföljning och analys av avvecklingen av den svenska effektreserven   2013-12-13
V-2013-0693 (pdf 267 kB) Remissvar    Promemorian En enklare detaljplaneprocess   2013-12-02
V-2013-0463 (pdf 267 kB) Remissvar  Remiss av Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)   2013-11-13
V-2013-0596 (pdf 469 kB) Remissvar   Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (Ds 2013:53)
2013-11-11
V-2013-0677 (pdf 504 kB) Remissvar   Betänkandet Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67)   2013-11-11
V-2013-0529 (pdf 1,2 MB) Remissvar   Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet (Trafikverket rapport: 2013:101)   2013-10-30
V-2013-0673 (pdf 103 kB) Remissvar   Kartläggning av lärosätenas klagomålsrutiner   2013-10-30
V-2013-0604 (pdf 251 kB) Remissvar   Betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)   2013-10-25
V-2013-0582 (pdf 551 kB) Remissvar   Departementspromemorian Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Eric-konsortier (Ds 2013:54)   2013-10-25
V-2013-0632 (pdf 1,3 MB) Remissvar   Remiss av lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar   2013-10-16
V-2013-0679 (pdf 473 kB) Remissvar   Ekonomistyrningsverkets remiss avseende förslag på föreskrifter och allmänna råd med konsekvensutredningar inför 2014   2013-10-15
V-2013-0535 (pdf 1013 kB) Remissvar   Beskattning av mikroproducerad el m.m.  SOU 2013:46   2013-10-14
V-2013-0523 (pdf 762 kB) Remissvar   Missiv Ds 2013:51 - En översyn av läkemedelslagen   2013-10-08
V-2013-0390 (pdf 432 kB) Remissvar   Remiss om rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer   2014-10-04
V-2013-0492 (pdf 916 kB) Remissvar   Delbetänkande av Patentlagsutredningen   2013-10-01
V-2013-0457 (pdf 673 kB) Remissvar   Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt Hållbar Markanvändning, del I, SOU 2013:43   2013-09-24
V-2013-0456 (pdf 524 kB) Remissvar   Promemoria - Vissa plan- och byggfrågor, S2013/4714/PBB   2013-09-16
V-2013-0435 (pdf 1,4 MB) Remissvar   Remiss av promemorian Förslag till genomgörande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige   2013-09-16
V-2013-0520 (pdf 444 kB) Remissvar   Kommissionens förslag COM(2013) 480 final om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläppen från sjötransporter   2013-09-09
V-2013-0493 (pdf 603 kB) Remissvar   Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter.   2013-09-04
V-2013-0377 (pdf 778 kB) Remissvar   Energimarknadsinspektionens rapport Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärmenäten  (ElR2013:07)   2013-08-28
V-2013-0376 (pdf 143 kB) Remissvar   Energimarknadsinspektionens rapport reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (Ei R2013:04)   2013-08-28
V-2013-0472 (pdf 275 kB) Remissvar   Promemorian Uthyrning av bostadsrättslägenheter   2013-08-20
V-2013-0409 (pdf 899 kB) Remissvar   Betänkandet Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar (SOU 2013:10)   2013-08-20
 
V-2013-0365 (pdf 160 kB) Remissvar   Energimarknadsinspektionens rapport Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar - författningsförslag inför andra tillsynsperioden 2016-2019 (EI R2013:06)   2013-08-19
V-2013-0367 (pdf 1,5 MB) Remissvar   Remiss av betänkandet En enklare plan- och bygglovsprocess.  Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34)   2013-08-15
V-2013-0473 (pdf 1,1 MB) Remissvar   Förfrågan om synpunkter gällande Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Stockholm 2014-2020   2013-08-15
 
V-2013-0502 (pdf 903 kB) Remissvar   En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsfrågor   2013-08-13
 
V-2013-0455 (pdf 588 kB) Remissvar   Departementspromemoria om En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området (Ds 2013:40)   2013-08-13
V-2013-0491 (pdf 885 kB) Remissvar   Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter   2013-08-12
V-2013-0246 (pdf 368 kB) Remissvar  Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen   2013-06-20
V-2013-0362 (doc 62 kB) Remissvar   SIS-remiss 11000:  IT-standarder för lärande   2013-06-17
V-2013-0141 (pdf 41 kB) Remissvar   Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande   2013-05-20
V-2013-0201 (pdf 1,3 MB) Remissvar   Energimyndighetens rapport "Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet-  Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar, samt av Finansdepartementets promemoria "Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige - ekonometriska skattningar av pricelasticiteter   2013-05-08
V-2013-0263 (pdf 766 kB) Remissvar   Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016   2013-05-06
V-2013-0111 (pdf 2,2 MB) Remissvar  Remiss avseende redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av biologisk mångfald, NV-05326-12 (Naturvårdsverket), Dnr 2012/290 (Skogsstyrelsen) 2012-09-27.  Sammanställd information om ekosystemtjänster, NV-00841-12, 2012-10-31 och grön infrastruktur   2013-05-06
V-2013-0060 (pdf 147 kB) Remissvar  Energimarknadsinspektionens rapport Elnätstariffer - behövs mer regler om avgifternas utformning (EI R2012:14)   2013-05-06
V-2013-0198 (pdf 667 kB) Remissvar Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel   2013-04-26
 
V-2013-0065 (pdf 1,8 MB) Remissvar Remiss av två betänkanden - Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler. Delbetänkande av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86)  Ett effektivare plangenomförande.  Delbetänkande av Plangenomförandeutredning   2013-04-24
 
V-2013-0237 (pdf 152 kB) Remissvar SIS-remiss 10824 gällande e-tillgänglighet, prEN 301549 Accessibility requirements for public procurement if UCT products and services in Europa   2014-04-24
 
V-2013-0176 (pdf 304 kB) Remissvar  Ladokkonsortiet  Övergripande strategi t.o.m. 2018   2013-04-03
V-2013-0080 (pdf 365 kB) Remissvar  Statens geotekniska institut rapport Effektivare markbyggande  2013-03-07
V-2013-0112 (pdf 656 kB) Remissvar Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen   2013-03-05
V-2013-0089 (pdf 192 kB) Remissvar Inbjudan till remissmöte avseende promemoria med utkast till lagrådsremiss-  Register för viss forskning   2013-02-22

 

Innehållsansvarig:seija@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2014-08-17