Remissvar 2014

KTH avger årligen en mängd yttranden i olika frågor som på något sätt har koppling till KTHs verksamhet. Nedan listas ett urval av KTH:s remissvar under 2014.

     
  V-2014-0335 (pdf 345 kB) Remissvar    Regional strategi för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning    2014-12-16
  V-2014-0489 (pdf 154 kB) Remissvar    Delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid
kan bli vår (SOU 2014:13)    2014-12-08
  V-2014-0940 (pdf 160 kB) Remissvar    Boverkets rapport 2014:22 - Expertfunktion för byggskador   2014-12-08
  V-2014-0804 (pdf 165 kB) Remissvar    Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31)   2014-12-01
  V-2014-0644 (pdf 157 kB) Remissvar    Betänkandet F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare
(SOU 2014:44)    2014-11-24
  V-2014-0647 (pdf 576 kB) Remissvar    Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på
det allmänna vägnätet        2014-11-24
  V-2014-0612 (pdf 447 kB) Remissvar    Europeiska kommissionens förslag (DOM(2014) 397 final) till revidering av
flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall), förpackningsdirektivet, deponidirektivet,
ELV-direktivet, WEEE-direktivet och batteridirektivet    2014-10-28
  V-2014-0764 (pdf 614 kB) Remissvar    Remiss rörande SGU:s förslag till nya kriterier för utpekande av riksintresse
enligt 3 kap 7 § andra stycket Miljöbalken   2014-10-28
  V-2014-0576 (pdf 942 kB)

Remissvar    Företagsskattekommitténs slutbetänkande: "Neutral bolagsskatt - för ökad
effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)      2014-10-13

  V-2014-0627 (pdf 480 kB) Remissvar  Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Informationshanterings-
modell på den framtida svenska elmarknaden   2014-10-23
  V-2015-0599 (pdf 315 kB) Remissvar    Natinell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande   2014-10-15
  V-2014-0659 (pdf 778 kB)

Remissvar    Bokriskommitténs rapport - "En fungerande bostadsmarknad - en reformagenda"
2014-10-06

  V-2014-0532 (pdf 150 kB) Remissvar    Promemorian Examenspremier till vissa lärare    2014-10-06
  V-2014-0671 (pdf 154 kB) Remissvar    Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring i ELSÄK-FS 2013  2014-10-06
  V-2014-0730 (pdf 138 kB) Remissvar    Promemoria - Genomförande av offshoredirektivet     2014-10-06
  V-2014-0703 (pdf 186 kB) Remissvar    Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskole-
rådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper
för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Kunskapskriterier
förslag till förändring Konsekvensutredning   2014-09-30
 
  V-2014-0699 (pdf 207 kB) Remissvar    Förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka
yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
Förslag till föreskrifter om ändringar samt nya ämnesplaner för yrkesämnen i gymnasie-
skolan och gymnasiesärskolan, samt
Förslag till följdändringar i föreskrifter om kurser för program i gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan    2014-09-30
 
  V-2014-0574 (pdf 368 kB) Remissvar    Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller    2014-09-29
 
  V-2014-0503 (pdf 844 kB) Remissvar Nationell strategi och handlingsplan för användninbg av intelligenta
transportsystem, ITS    2014-09-19
  V-2014-0569 (pdf 423 kB) Remissvar  Vetenskapsrådets förslag till ny hantering av nationell forskningsinfrastruktur   2014-09-15
  V-2014-0689 (pdf 98 kB) Remissvar   Delning av förordning   2014-09-10
  V-2014-0491 (pdf 1,3 MB) Remissvar    Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass    2014-09-02
  V-2014-0593 (pdf 438 kB)

Remissvar    Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på kärnavfallsavgifter, 
finansierings- och kompletteringsbelopp för 2015.    2014-09-02

  V-2014-0432 (pdf 1,6 MB) Remissvar    Förslag på modell för värdering av samverkan     2014-08-20
  V-2014-0342 (pdf 1,0 MB) Remissvar   PBL-överklagandeutredningens betänkande SOU 2014:14  Effektiv och rättsäker PBL-överprövning    2014-08-20
  V-2014-0499 (pdf 1,2 MB) Remissvar    Promemoria om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete    2014-08-19
  V-2014-0462 (pdf 332 kB) Remissvar    Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)    2014-08-19
  V-2014-0443 (pdf 560 kB) Remissvar    Projektering av ett nytt sveskt oceangående forskningsfartyg    2014-06-25
  V-2014-0534 (pdf 27 kB) Remissvar    Delning av förordning   2014-06-24
  V-2014-0318 (pdf 492 kB) Remissvar    Missiv Remiss av två rapporter från Boverket    Definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd....     Skyltar och ljusanordningar    2014-06-23
  V-2014-0349 (pdf 319 kB) Remissvar   Transportstyrelsens rapport om tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle    2014-06-18
  V-2014-0505 (htm 35 kB) Remissvar    Delning av förordning (1993:1153)    2014-06-12
  V-2014-0324 (pdf 1,5 MB) Remissvar    Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål   2014-06-16
  V-2014-0146 (pdf 1,3 MB) Remissvar    Energimyndighetens uppdragsredovisning "Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015"    2014-05-26
  V-2014-0314 (doc 61 kB) Remissvar    IT-standard för Lärande SIS-remiss 12062  ISO/IEC DIS 19788-9   2014-05-22
  V-2014-0314 (doc 62 kB) Remissvar    IT-standard för Lärande SIS-remiss  12062  ISO/IEC  DIS 19788-8    2014-05-22
  V-2014-0152 (pdf 1,7 MB) Remissvar    Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)    2014-05-20
  V-2014-0214 (pdf 2,5 MB) Remissvar    Det måste går att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)    2014-05-14
  V-2014-0126 (pdf 199 kB) Remissvar    Promememoria om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle     2014-05-05
  V-2014-0218 (pdf 1,1 MB) Remissvar    Direktivförslagen i Europeiska kommissionens luftvårdspaket    2014-05-05
  V-2014-0220 (pdf 208 kB) Remissvar    Promemorian Vissa frågor om högskoleprovet    2014-04-23
  V-2014-0338 (pdf 142 kB) Remissvar    Remiss avseende föreskrifter för upphävande av Elsäk-FS 2001:1    2014-04-23
  V-2014-0147 (pdf 178 kB) Remissvar    BAT-slutsatser för klor-alkaliindustrin m.m.  Naturvårdsverkets konsekvensanalys samt kommissionens genomförandebeslut    2014-04-23
  V-2014-0135 (pdf 814 kB) Remissvar    Remiss av betänkandet "Starka tillsammans" (SOU 2013:87)    2014-04-14
  V-2014-0325 (pdf 168 kB) Remissvar    Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare regler av elnätsföretagens intäktsramar - Förslag till ändringar i förordningen om fastställande av intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019 (Ei R2014:09)    2014-04-09
  V-2014-0057 (pdf 1,4 MB) Remissvar    Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt.    2014-04-08Till remissen tillhörande länkar:
  V-2014-0136 (pdf 181 kB) Remissvar    Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor    2014-04-04
  V-2013-0756 (pdf 178 kB) Remissvar    Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor    2014-04-04
  V-2014-0027 (pdf 809 kB)

Remissvar    Betänkande av utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70)    2014-03-17
 

  V-2014-0085 (pdf 560 kB) Remissvar    Angående förslag till rådets direktiv om utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på markanden    2014-02-18
  V-2013-0634 (pdf 996 kB) Remissvar    Förslag till förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, - Promemoria Myndighetsansvaret i finansieringssystemet för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.    2014-01-31
  V-2013-0923 (pdf 896 kB) Remissvar    Boverkets och Energimyndighetens Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader    2014-01-28
  V-2014-0030 (pdf 202 kB)

Remissvar    Remiss rörande revidering av skriftserien Bevara eller gallra - råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting och regioner (skriftserie nr 7).    2014-01-17

  V-2013-0852 (pdf 172 kB) Remissvar    Statens energimyndighets rapport "Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla".    2014-01-13
  V-2013-0895 (pdf 228 kB)

Remissvar    Boverkets rapport 2013:35 Ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov - Friggebodar m.m.   Rapport 2013:35    2014-01-13

  V-2013-0729 (pdf 165 kB) Remissvar    Promemoria - Hushållning med havsområden   2014-01-13
  V-2013-0728 (pdf 469 kB)

Remissvar    Förslag till direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning    2014-01-10

  V-2013-0818 (pdf 606 kB)

Remissvar    Skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige - Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)    2014-01-08

Till sidans topp