Remissvar 2015

KTH avger årligen en mängd yttranden i olika frågor som på något sätt har koppling till
KTH:s verksamhet. Nedan listas ett urval av KTH:s remissvar under 2015

  V-2015-0717 (pdf 1,7 MB) Remissvar Remissen av rapporten "Research quality evaluation in Sweden - FOKUS"
rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunnig
granskning av forskningens kvalitet och relevans 2015-12-18
 
  V-2015-0750 (pdf 804 kB) Remissvar Promemorian Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för
personer med forskarexamen 2015-12-1´6
 
  V-2015-0703 (pdf 442 kB) Remissvar Samarbetet med högskolor och universitet 2015-12-16
  V-2015-0653 (pdf 457 kB) Remissvar Boverkets rapport 2015:28 - Åtgärder som kan undantas från kravet
på bygglov 2015-12-07
 
  V-2015-0659 (pdf 379 kB) Remissvar Betänkande: EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58)
2015-12-01
 
  V-2015-0704 (pdf 197 kB) Remissvar Remittering av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering
i befintlig bebyggelse (rapport 2013:34) 2015-11-25
 
  V-2015-0697 (pdf 135 kB) Remissvar Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU2015:56)
2015-11-25
 
  V-2015-0558 (pdf 3,2 MB)

Remissvar Skärpt exportkontroll av krigsmaterial (SOU 2015:72) och Sanktions-
växling - effektivare sanktioner på exportkontrollområdet 2015-11-09

  V-2015-0716 (pdf 273 kB) Remissvar Elsäkerhetsverket föreslår att beviljade behörigheter ska gälla tills vidare
2015-11-03
 
  V-2015-0519 (pdf 2,3 MB) Remissvar Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning (SOU 2015:59) 2015-10-29
 
  V-2015-0538 (pdf 1,4 MB) Remissvar Remiss av betänkandet SOU 2015:70: Högre utbildning under tjugo år
2015-10-27
 
  V-2015-0668 (pdf 179 kB) Remissvar Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vad som avses
med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket 2015-10-20
 
  V-2015-0618 (pdf 816 kB) Remissvar Remiss av Delrapport från Ledningsutredningen (U2014:11)
2015-10-20
 
  V-2015-0635 (pdf 226 kB) Remissvar Promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och
bostäder för studerande (Ds 2015:35) 2015-10-06
  V-2015-0506 (pdf 192 kB) Remissvar Granskning av individuella studieplaner för doktorander 2015-09-25
  V-2015-0478 (pdf 159 kB) Remissvar Remiss av betänkande om Bisfenol A- Kartläggning och strategi för
minskad exponering 2015-09-25
 
  V-2015-0515 (pdf 2,0 MB) Remissvar Delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning 2015-09-25
  V-2015-0410 (pdf 1,3 MB) Remissvar Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på framtidens
elmätare 2015-09-25
  V-2015-0295 (pdf 179 kB) Remissvar Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s ansökan om tillstånd
för SFR 2015-09-25
 
  V-2015-0507 (pdf 373 kB) Remissvar Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om
värdeåterföring (SOU 2015:60) 2015-09-24
 
  V-2015-0648 (pdf 698 kB) Remissvar Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter
2015-09-24
 
  V-2015-0652 (pdf 152 kB) Remissvar Skolverkets förslag till förändringar i läroplanen om förskoleklass och
fritidshem 2015-09-24
 
  V-2015-0383 (pdf 1,3 MB) Remissvar Remiss av delbetänkande - Koll på anläggningen (SOU 2015:42)
2015-09-22
 
  V-2015-0453 (pdf 178 kB) Remissvar Samråd om förslag till föreskrifter om anmälan för samråd samt konsekvens-
utredning, Kungliga nationalstadsparken, Lidingö, Solna och Stockholms kommuner
2015-09-7
 
  V-2015-0344 (pdf 396 kB) Remissvar Slutbetänkande av Patentlagsutredningen 2015-09-17
  V-2015-0334 (pdf 160 kB) Remissvar Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050 2015-09-15
  V-2015-0360 (pdf 151 kB) Remissvar Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag
2015-09-15
 
  V-2015-0502 (pdf 1,1 MB) Remissvar Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt 2015-09-10
  V-2015-0375 (pdf 157 kB) Remissvar Remisslista för betänkandet Datalagring och integritet 2015-09-09
  V-2015-0471 (pdf 1,5 MB) Remissvar Remiss av rapporten Förslag till svensk tillämpning av nära- nollenergi-
byggnader 2015-08-25
 
  V-2015-0378 (pdf 189 kB) Remissvar Remiss av rapporten Översyn av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen 2015-08-25
 
  V-2015-0441 (pdf 859 kB) Remissvar Remittering av promemorian Effektfrågan 2015-08-25
  V-2015-0503 (pdf 268 kB)


Remissvar Remiss avseende myndighetsvärdesfrågorna i EA-värderigen
för år 2015 2015-08-25

  V-2015-0539 (pdf 149 kB) Remissvar Promemoria: Regelförändring för sjöfarten 2015-08-17
  V-2015-0440 (pdf 148 kB) Remissvar Energimyndighetens rapport Havsbaserad vindkraft 2015-08-06
  V-2015-0428 (pdf 628 kB) Remissvar Uppdragsutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan 2015-06-23
  V-2015-0361 (pdf 667 kB) Remissvar Kartläggning av ärenden om återbetalning av studieavgifter
2015-06-16
 
  V-2015-0163 (pdf 167 kB) Remissvar Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
2015-06-11
 
  V-2015-0318 (pdf 1,5 MB) Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar 2015-06-10
  V-2015-0190 (pdf 1,1 MB) Remissvar Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen - Europarådets
ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde 2015-06-10
 
  V-2015-0371 (pdf 293 kB) Remissvar Förslag på föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter:
SKOLFS 2012:4, SKOLFS 2013:104, SKOLFS 2013:110, SKOLFS 2013:129,
SKOLFS 2013:57, SKOLFS 2013:14 2015-05-28
 
  V-2015-0370 (pdf 193 kB) Remissvar Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper
för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
2015-05-28
 
  V-2015-0236 (pdf 157 kB) Remissvar Promemoria - Lagstifning av genomförande av Nagoyaprotokollet
2015-05-20
 
  V-2015-0298 (pdf 1,1 MB) Remissvar Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i
Moderna Museet - en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen
2015-05-12
 
  V-2015-0164 (pdf 781 kB) Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014
om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006
2015-05-12
 
  V-2015-0325 (pdf 2,1 MB) Remissvar Promemoria Vissa punktsakttefrågor inför budgetpropositionen
för 2016 2015-05-07
 
  V-2015-0249 (pdf 405 kB) Remissvar Remiss av förslag till ny modell för kvalitetssäkring av högre
utbildning 2015-05-05
 
  V-2015-0141 (pdf 348 kB)

Remissvar Boverkets rapport 2014:20 - Uppdrag att överväga ytterligare
åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov 2015-05-05

  V-2015-0283 (pdf 630 kB) Remissvar Förslag till ändrade fördelningskriterier av stipendier för avgifts-
skyldiga studenter 2015-05-04
 
  V-2015-0112 (pdf 249 kB) Remissvar Remiss av rapporten Aktualisering av lagen om kommunal
energiplanering 2015-04-27
 
  V-2015-0117 (pdf 161 kB) Remissvar Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät -
Planera för effekt! (SOU 2014:84) 2015-04-22
 
  V-2015-0192 (pdf 210 kB)

Remissvar Föreskrifter om poängplanen och föreskrifter om ämnesplaner för vidareutbildning i
form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Föreskrifter om ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknik-
programmet och föreskrifter om ändringar av Skolverkets föreskrifter om ämnesplaner
2015-03-20

  V-2014-1009 (pdf 188 kB)

Remissvar Från analog till digital marksänd radio - en plan från Digitalradiosamordningen
(SOU 2014:77) 2015-03-17

  V-2015-0116 (pdf 290 kB) Remissvar Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning 2015-03-09
  V-2015-0146 (pdf 149 kB) Remissvar Regeringskansliets promemoria "Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020"
2015-03-06
 
  V-2015-0081 (pdf 537 kB)

Remissvar Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet
2015-03-04

  V-2015-0133 (pdf 517 kB)

Remissvar Remiss angående PTS förslag på ändringar i toppdomänlagen
2015-03-04

  V-2014-1000 (pdf 515 kB) Remissvar Remiss av förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå
2015-02-24
 
  V-2015-0138 (pdf 199 kB) Remissvar Reviderade förslag på examensmål för vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan 2015-02-24
 
  V-2014-0962 (pdf 545 kB) Remissvar Remittering av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och
ombyggnad (rapport 2014:29) 2015-02-02
 
  V-2014-0891 (pdf 315 kB)

Remissvar Remiss av betänkande Unik kunskap genom registerforskning 2015-01-28
 

  V-2014-0903 (pdf 158 kB) Remissvar Naturvårdsverkets förslag på vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller
2015-01-28
 
  V-2014-0904 (pdf 166 kB) Remissvar Boverkets förslag till vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning
och bygglovsprövning av bostäder 2015-01-28
 
  V-2015-0012 (pdf 350 kB) Remissvar Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1)
om grundläggande behörighet samt urval 2015-01-21
 
  V-2014-0953 (pdf 486 kB) Remissvar Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan 2015-01-20
 
  V-2014-0734 (pdf 242 kB) Remissvar Informationsansvar enligt Inspiredirektivet; ändringar i EU-förordning
2015-01-20
 
  V-2014-0743 (pdf 479 kB) Remissvar Kemikalieinspektionens rapport 7/13 Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör 2015-01-08
 
     
Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-01-17