Remissvar 2016

KTH avger årligen en mängd yttranden i olika frågor som på något sätt har koppling till KTH:s verksamhet. Nedan listas ett urval av KTH:s remissvar under 2016

V-2016-0930 (pdf 336 kB) Remissvar Promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder 2016-12-20
V-2016-0571 (pdf 308 kB) Remissvar Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) 2016-12-20
V-2016-0676 (pdf 267 kB) Remissvar Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s Fud-program 2016 2016-12-20
V-2016-0956 (pdf 216 kB) Remissvar Angående remissen om Motion (2016:97) om att utnyttja ytan under Uggeviksreservoaren
2016-12-13
V-2016-0871 (pdf 1,6 MB) Remissvar Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat - Delredovisning 2
och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19 2016-11-17
V-2016-0805 (pdf 156 kB) Remissvar Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om personsäkerhet
i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg 2016-11-10
V-2016-0649 (pdf 714 kB) Remissvar Vägen in till det svenska skolväsendet 2016-11-07
V-2016-0811 (pdf 294 kB) Remissvar Förslag på ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om
grundläggande behörighet och urval 2016-10-28
V-2016-0778 (pdf 1,4 MB) Remissvar Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat-
och luftvårdsstrategi för Sverige 2016-10-20
V-2016-0687 (pdf 670 kB) Remissvar Ny upplaga av rättsäker examination 2016-10-20
V-2016-0641 (pdf 132 kB) Remissvar Promemorian Miljöbedömningar 2016-10-10
V-2016-0767 (pdf 145 kB) Svar på förfrågan Ställningstagande för ett gemensamt nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade
ämnen, PFAS 2016-10-10
V-2016-0627 (pdf 138 kB) Remissvar En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45) 2016-10-10
V-2016-0602 (pdf 581 kB) Remissvar Remiss av redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera modellen
för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning
2016-10-04
V-2016-0587 (pdf 306 kB) Remissvar Betänkandet Polis i framtiden - polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)
2016-10-04
V-2016-0460 (pdf 380 kB) Remissvar Ekonomistyrningsverkets rapport "Uppdrag att se över vissa frågor om hyresavtal -
bindningstiden i hyresavtal avseende lokaler för universitet och högskolor (ESV 2016:30) 2016-09-26
 
V-2016-0642 (pdf 1,2 MB) Remissvar Om strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad 2016-09-26
V-2016-0474 (pdf 145 kB) Remissvar Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation
(rapport 2015:46) 2016-09-14
 
V-2016-0585 (pdf 551 kB) Remissvar Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av platsbärkassar samt separat
promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m. 2016-09-14
 
V-2016-0548 (pdf 415 kB) Remissvar Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning
av asylsökande 2016-09-07
V-2016-0596 (pdf 255 kB) Remissvar Universitetskanslersämbetets rapport "Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor
och våld mot barn beaktas i högre utbildning - rapportering av ett regeringsuppdrag (2015:25)
2016-08-30
V-2016-0358 (pdf 668 kB) Remissvar Universitetskanslersämbetets rapport "Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk
högskola" (2016:1) 2016-08-29
V-2016-0512 (pdf 589 kB) Remissvar Promemorian Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd 2016-08-23
V-2016-0330 (pdf 731 kB) Remissvar Betänkande: Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105) 2016-08-17
V-2016-0341 (pdf 549 kB) Remissvar Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet SOU 2016:28 2016-08-12
V-2016-0414 (pdf 378 kB) Remissvar Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion
(SOU 2016:31) 2016-08-12
V-2016-0326 (pdf 906 kB) Remissvar Betänkandet av Beskattning av incitamentsprogram SOU 2016:23 2016-08-12
V-2016-0479 (pdf 1,0 MB) Remissvar Remiss av regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet 2016-06-30
V-2016-0495 (pdf 745 kB) Remissvar Förslag till bestämmelser i förordning för genomförande av Nagoyaprotokollet 2016-06-30
V-2016-0529 (pdf 151 kB) Remissvar Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat - en delredovisning
(ER2016:09) 2016-06-30
V-2016-0293 (pdf 309 kB) Remissvar Departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning 2016-06-20
V-2016-0365 (pdf 3,1 MB) Remissvar Remiss av betänkandet Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)
2016-06-14
 
V-2016-0242 (pdf 1,1 MB) Remissvar Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt
ramverk inklusive långsiktigt klimatmål 2016-06-07
V-2016-0342 (pdf 251 kB) Remissvar Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS2050 2016-06-03
V-2016-0353 (pdf 247 kB) Remissvar Samråd om ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS2050 2016-06-03
V-2016-0357 (pdf 143 kB) Remissvar Promemorian Begränsad uppräkning av den övre siktgränsen för statlig
inkomstskatt för 2017 2016-06-02
 
V-2016-0292 (pdf 1,0 MB) Remissvar Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimat-
politiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål 2016-06-02
 
V-2016-0211 (doc 61 kB) Remissvar IT-standarder för Lärande SIS-remiss 14249 2016-05-16
 
V-2016-0362 (pdf 270 kB) Remissvar Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet; ändringar i förordningen (2010:1770)
om geografisk miljöinformation 2016-05-20
 
V-2016-0308 (pdf 173 kB) Remissvar Förslag Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 om fastställande
av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring
av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 2016-05-17
 
V-2016-0399 (pdf 137 kB) Remissvar Remiss av Naturvårdsverkets revidering av generella riktvärden för förorenad mark
2016-05-17
 
V-2016-0178 (pdf 1,2 MB) Remissvar Remiss av delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval
för framtiden 2016-05-17
 
V-2016-0141 (pdf 329 kB) Remissvar Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstifning.
Förslag till ny lag om strålskydd 2016-05-03
 
V-2014-0391 (pdf 180 kB) Remissvar Remiss av SKB:s slutförvarsansökan: ändringar av tidplanen för Strålsäkerhets-
myndighetens granskning 2016-05-03
 
V-2016-0380 (pdf 153 kB) Remissvar Remiss avseende förslag till förändring i styrdokument med anledning av regerings-
uppdrag till Skolverket om nationella it-strategier för skolväsendet 2016-05-03
 
V-2016-0110 (pdf 1,0 MB) Remissvar Rapport från ett regeringsuppdrag om förslag på nationella regler för högfluorerade
ämnen i brandsläckningsskum 2016-05-03
 
V-2016-0283 (pdf 516 kB) Remissvar Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om
högskoleprovet (UHRFS 2015:3) 2016-04-22
 
V-2016-0290 (pdf 142 kB) Remissvar Remiss av förslag till föreskrifter avseende vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan 2016-04-06
V-2016-0269 (pdf 170 kB) Remissvar Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen 2016-04-06
V-2016-0251 (pdf 143 kB) Remissvar Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Slopad schablon-
avräkning för timmätta kunder? 2016-04-06
V-2016-0284 (pdf 2,0 MB) Remissvar Strategi för innovation och digitalisering i Stockholms läns landsting
2016-2020 2016-03-31
 
V-2015-0959 (pdf 150 kB) Remissvar Remiss av rapport från ett regeringsuppdrag om hälsoskadliga ämnen
i byggprodukter - förslag till nationella regler 2016-03-29
V-2015-0960 (pdf 281 kB) Remissvar Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på
energiområdet för perioden 2017-2020 2016-03-29
V-2016-0156 (pdf 216 kB) Remissvar Förslag om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring
och återlämnande hos universitet och högskolor 2016-03-21
 
V-2016-0195 (pdf 182 kB) Remissvar Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Universitets-
och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt
studieuppehåll 2016-03-21
 
V-2016-0006 (pdf 1,4 MB) Remissvar Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande
(SOU 2015:109) 2016-03-21
 
V-2015-0922 (pdf 1,2 MB) Remissvar Remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik 2016-03-21
V-2015-0928 (pdf 1,9 MB) Remissvar Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö 2016-03-10
V-2016-0119 (pdf 1009 kB) Remissvar Remittering av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys
2016-03-03
 
V-2015-0965 (pdf 737 kB) Remissvar Remiss av förslag om genomförande av Euratoms reviderade kärnsäkerhetsdirektiv
2016-02-23
 
V-2015-0878 (pdf 1,1 MB) Remissvar Remiss av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor
(SOU 2015:92) 2016-02-23
 
V-2015-0907 (pdf 388 kB) Remissvar Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM (2015) 614/2 till
meddelande om cirkulär ekonomi 2016-02-18
V-2015-0393 (pdf 139 kB)

Remissvar Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s Clink-ansökan 2016-02-12

V-2015-0923 (pdf 1,2 MB) Remissvar Remiss om lärosätenas uppdragsutbildning 2016-01-28
 
V-2015-0871 (pdf 1007 kB) Remissvar Remiss av betänkandet En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU2015:75)
2016-01-26
 
V-2015-0799 (pdf 475 kB) Remissvar Boverkets rapport 2015:32 - Ovårdade tomter och förfallna byggnader 2016-01-13
 
V-2015-0859 (pdf 649 kB) Remissvar Trafiklagsövergripande plan för utveckling av metoder, modeller och verktyg - för analys av samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband och statistik samt för trafik- och transportprognoser 2016-01-04
Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-01-17