Remissvar 2017

Inskickade remissvar från KTH under 2017

V-2017-0791 (pdf 150 kB) Remissvar Information om Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i
Östersjön och Nordostatlanten 2017-12-20
V-2017-0859 (pdf 139 kB) Remissvar Naturvårdsverkets förslag till förbud mot utvinning av uran 2017-12-20
V-2017-0975 (pdf 141 kB) Remissvar Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08 Funktionskrav på elmätare 2017-12-08
V-2017-0973 (pdf 262 kB) Remissvar Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
2017-12-08
V-2017-0775 (pdf 149 kB) Remissvar Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av
vindkraft 2017-12-08
V-2017-0751 (pdf 261 kB) Remissvar Förslag till nationell plan för transportsystemet 2017-11-24
V-2017-0777 (pdf 411 kB) Remissvar Remisspromemoria Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program 2017-11-15
V-2017-0798 (pdf 192 kB) Remissvar Remiss av förslag om ändring av Rekommendationer för nationella antagningsomgångar: tidsplaner, antal sökalternativ och takvärden 2017-11-13
V-2017-0797 (pdf 243 kB) Remissvar Remiss av förslag om Rekommendationer om hantering av avgiftsskyldiga studenter 2017-11-13
V-2017-0656 (pdf 146 kB) Remissvar Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05, Ny modell för elmarknaden
2017-11-08
V-2017-0743 (pdf 179 kB) Remissvar Naturvårdsverkets förslag till ändringar i inidustriutsläppsförordningen
(2013:250) med anledning av ändrade BAT-slutsatser för rening och hantering av
avloppsvatten och avgaser inom den kemiska industrin samt icke-järnmetallindustrin
2017-11-08
V-2017-0789 (pdf 328 kB) Remissvar Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria
flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM (2017) 495 2017-11-08
V-2017-0781 (pdf 364 kB) Remissvar Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information
i grundkartor och Boverkets rapport Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska
utformas digitalt (2017:21) 2017-11-08
V-2017-0654 (pdf 132 kB) Remissvar Stockholms läns landstings regionala utvecklingsplan, RUFS2050
2017-10-31
V-2017-0679 (pdf 380 kB) Remissvar Delbetänkande Detaljplanekravet SOU 2017:64 2017-10-31
V-2017-0695 (pdf 662 kB) Remissvar Remiss av promemoria med förslag om möjighet till mindre styrelser för
universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen
2017-10-18
V-2017-0692 (pdf 495 kB) Remissvar Remiss avseende Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande På lika
villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43
2017-10-19
V-2017-0846 (pdf 142 kB) Remissvar Granskning av Haninge stad stadsutvecklingsplan - fördjupning av översiktsplanen
2017-10-19
V-2017-0690 (pdf 510 kB) Remissvar Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning 2017-10-18
V-2017-0762 (pdf 165 kB) Remissvar Promemoria Regelförenkling för sjöfarten - ändringar i fartygsregisterförordningen
2017-10-11
V-2017-0579 (pdf 165 kB) Remissvar Kompletterande promemoria till betänkandet Nya dataskyddslag (SOU 2017:39)
2017-09-30
V-2017-0613 (pdf 238 kB) Remissvar Boverkets rapport utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner (2017:4)
2017-10-11
V-2017-0697 (pdf 427 kB) Remissvar Hyran vid nyproduktion - en utvärdering och utveckling av modellen med
presumtionshyra 2017-09-29
V-2017-0625 (pdf 377 kB) Remissvar Remiss av betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
(SOU 2017:31) 2017-10-04
V-2017-0626 (pdf 161 kB) Remissvar Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell
fosforförordning av EU-kommissionens förslag till gödselproduktförordning
2017-10-04
V-2017-0588 (pdf 82 kB) Remissvar Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42
Vem har ansvaret? 2017-10-04
V-2017-0616 (pdf 452 kB) Remissvar Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 2017-09-13
V-2017-0594 (pdf 2,5 MB) Remissvar Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) 2017-09-06
V-2017-0634 (pdf 1,5 MB) Remissvar Förnyat Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg 2017-08-30
V-2017-0661 (pdf 767 kB) Remissvar Utställning av ny översiktsplan för Stockholm 2017-08-30
V-2017-0579 (pdf 483 kB) Remissvar Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag 2017-08-30
V-2017-0455 (pdf 167 kB) Remissvar SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2017-08-24
V-2017-0666 (pdf 193 kB) Remissvar Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och
kompletteringsbelopp för 2018-2020 2017-08-23
V-2017-0337 (pdf 150 kB) Remissvar Remiss av Boverkets rapport Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal
2017-08-15
V-2017-0479 (pdf 1,2 MB) Remissvar Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
2017-08-15
V-2017-0524 (pdf 151 kB) Remissvar Remiss av betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av
arbetsmiljö 2017-08-15
V-2017-0563 (pdf 351 kB) Remissvar Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
(SOU 2017:36) 2017-08-15
V-2017-0417 (pdf 152 kB) Remissvar Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en
cirkulär ekonomi, dir. 2016:3 2017-06-21
V-2017-0408 (pdf 143 kB) Remissvar Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om eurokoder
2017-06-20
V-2017-0343 (pdf 147 kB) Remissvar Remiss av Statens energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft 2017-06-20
V-2017-0534 (pdf 183 kB) Remissvar Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av
vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar 2017-06-08
V-2017-0323 (pdf 1,3 MB) Remissvar Promemoria - Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser 2017-06-08
V-2017-0352 (pdf 940 kB) Remissvar Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20)
2017-06-08
V-2017-0326 (pdf 772 kB) Remissvar Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhets-
system för farligt avfall. Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall 2017-06-07
V-2017-0409 (pdf 443 kB) Remissvar Kvalitetsledning SIS-remiss 15442 avseende ISO/DIS 21001 2017-05-24
V-2017-0520 (pdf 154 kB) Remissvar Domarnämndens promemoria Begäran om författningsändring avseende lagen
(2010:1390) om utnämning av ordinarie domare 2017-05-24
V-2017-0386 (pdf 272 kB) Remissvar IT-standarder för Lärande 2017-05-18
V-2017-0495 (pdf 401 kB) Remissvar SUHF:s inspel till kommande europeiska ramprogram för forskning (Dnr 0063-15)
2017-05-15
V-2017-0327 (pdf 206 kB) Remissvar Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet
(Ds. 2017:7) 2017-05-12
V-2017-0116 (pdf 219 kB) Remissvar Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar
med tillhörande konsekvensanalys 2017-04-27
V-2017-0379 (pdf 156 kB) Remissvar Remiss av föreskrift om ändring i Skolverkets föreskrifter 2017-04-27
V-2017-0124 (pdf 216 kB) Remissvar Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av prestation och
kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle 2017-04-27
V-2017-0270 (pdf 298 kB) Remissvar Remiss av promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem -
ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet 2017-04-26
V-2017-0113 (pdf 1,2 MB) Remissvar Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningarna för
ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet 2017-04-19
V-2017-0335 (pdf 621 kB) Remissvar Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp
från bensin och dieselbränsle 2017-04-19
V-2017-0141 (pdf 620 kB) Remissvar Näringsdepartementets promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa
beslut om lov m.m.
Boverkets rapport (2016:26) Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt
plan- och bygglagen
Förslag till ändring i 9 kap. 41 b § plan- och byggplan i Näringsdepartementets promemoria Nya
steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) 2017-04-19
V-2017-0198 (pdf 151 kB) Remissvar Remiss av Försvarsforskningsutredningens betänkande (SOU2016:90)
Forskning och utveckling på försvarsområdet 2017-04-19
V-2017-0086 (pdf 170 kB) Remissvar Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi
(SOU 2017:02) 2017-04-05
V-2017-0254 (pdf 481 kB) Remissvar Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet
och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021
2017-03-23
V-2017-0092 (pdf 2,7 MB) Remissvar Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1
För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
2017-03-15
V-2017-0008 (doc 62 kB) Remissvar IT-standarder för lärande 2017-03-09
V-2017-0030 (pdf 147 kB) Remissvar Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning - idag, i morgon och i övermorgon
(SOU 2016:86) 2017-03-03
V-2016-0880 (pdf 1,3 MB) Remissvar Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut
för hållbar utveckling (SOU 2015:99) 2017-03-01
V-2017-1116 (pdf 112 kB) Remissvar Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) 2017-02-23
V-2017-0100 (pdf 270 kB) Remissvar Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter
(UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis 2017-02-21
V-2016-1125 (pdf 514 kB) Remissvar Betänkandet En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och
fullfölja en gymnasieutbildning 2017-02-15
V-2016-0984 (pdf 786 kB) Remissvar Promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning 2017-02-08
V-2016-0918 (pdf 127 kB) Remissvar Remiss av betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)
2017-01-27
V-2016-0967 (pdf 274 kB) Remissvar Näringsdepartementets promemoria Återbostadisering 2017-01-26
V-2016-1079 (pdf 80 kB) Remissvar Remiss på förslag om metadataspecifikation för utbildning och studen för arkivändamål
2017-01-26
V-2017-0016 (pdf 173 kB) Remissvar Ny översiktsplan för Ekerö kommun - remiss gällande samrådsförslag 2017-01-26
V-2016-0997 (pdf 224 kB) Remissvar Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet 2017-01-10
V-2016-0905 (pdf 519 kB) Remissvar Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16] 2017-01-10
V-2016-0979 (pdf 160 kB) Remissvar Remiss av promemorian Elcertifikassystemet - vissa frågor inom kontrollstation 2017 2017-01-10
V-2016-0955 (pdf 1,0 MB) Remissvar Inbjudan till samråd om ny översiktsplan för Stockholm
2017-01-10
Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2018-12-04