Remissvar från KTH under 2018

V-2018-0212 (pdf 604 kB) Remissvar Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning (Rapport 2017:32) 2018-05-23
V-2018-0289 (pdf 149 kB) Remissvar Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren 2018-05-23
V-2018-0435 (pdf 167 kB) Remissvar Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor
och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 238 slutlig
2018-05-17
V-2018-0389 (pdf 298 kB) Remissvar Förslag på ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om
grundläggande behörighet och urval
2018-05-14
V-2018-0290 (pdf 325 kB) Remissvar Promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning 2018-05-07
V-2018-0357 (pdf 105 kB) Remissvar Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat 2018-05-07
V-2018-0356 (pdf 144 kB) Remissvar Forskning för ett integrerat och kunskapsbaserat hållbart samhällsbyggande.
Agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande
2018-05-07
V-2018-0331 (pdf 255 kB) Remissvar Utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål 2018-05-07
V-2018-0367 (pdf 281 kB) Remissvar Delning av förordning om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i
högskoleförordningen (1993:100)
2018-04-24
V-2018-0294 (pdf 544 kB) Remissvar Förslag till nytt Personuppgiftsbiträdesavtal 2018-04-24
V-2018-0074 (pdf 134 kB) Remissvar Att främja gröna obligationer 2018-04-19
V-2018-0011 (pdf 173 kB) Remissvar Naturvårdsverkets Förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft
Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella
utsläpp av vissa luftföroreningar
2018-04-10
V-2018-0110 (pdf 612 kB) Remissvar Betänkandet Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
(SOU 2017:104)
2018-04-10
V-2018-0265 (pdf 138 kB) Remissvar Remiss av förslag till nya föreskrifter och ändring i Skolverkets föreskrifter 2018-04-05
V-2018-0266 (pdf 134 kB) Remissvar Remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter 2018-04-05
V-2018-0112 (pdf 693 kB) Remissvar Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106
från Kommittén för modernare byggregler
2018-04-05
V-2017-0972 (pdf 143 kB) Remissvar Remiss av förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2018-03-09
V-2017-1088 (pdf 690 kB) Remissvar Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighe (SOU 2017:89) 2018-03-08
V-2018-0039 (pdf 146 kB) Remissvar Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring
av koldioxid
2018-03-08
V-2018-0174 (pdf 450 kB) Remissvar Förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra
BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong
2018-03-08
V-2018-0146 (pdf 124 kB) Remissvar Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer 2018-02-28
V-2017-1126 (pdf 179 kB) Remissvar Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 2018-02-28
V-2017-0978 (pdf 152 kB) Remissvar Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade
hus (rapport 2017:23)
2018-02-28
V-2017-0979 (pdf 146 kB) Remissvar Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet 2018-02-28
V-2018-0006 (pdf 654 kB) Remissvar Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren
för arbetstillstånd (Ds 2017:64)
2018-02-21
V.2017-1123 (pdf 378 kB) Remissvar Inom vilken tid bör kurs och utbildningsplaner vara fastställda och tillgängliga för studenterna 2018-02-14
V-2017-1085 (pdf 171 kB) Remissvar Remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program
2018-2023
2018-02-05
V-2018-0069 (pdf 151 kB) Remissvar Betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov
(SOU 2017:100)
2018-01-25
V-2017-0941 (pdf 356 kB) Remissvar Delbetänkandet Datalagring - brottskämpning och integritet (SOU 2017:75) 2018-01-23
V-2017-0914 (pdf 154 kB) Remissvar Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07) 2018-01-08
V-2017-0947 (pdf 262 kB) Remissvar Remiss av rapporten Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp - smittskydd och fosfor 2018-01-08
V-2017-0814 (pdf 471 kB) Remissvar Remittering av promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44) 2018-01-08
Till sidans topp