Remissvar från KTH under 2018

V-2018-0862 (pdf 31 kB) Remissvar Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av miljööansvarsdirektivet 2018-12-12
V-2018-0958 (pdf 74 kB) Remissvar Förslag på föreskrifter om särskild behörighet och förslag på ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2)
om områdesbehörigheter
2018-12-12
V-2018-0750 (pdf 331 kB) Remissvar Remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt
delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektivt användning av byggmaterial
2018-12-11
V-2018-0747 (pdf 27 kB) Remissvar Remiss avseende delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? SOU2017:83 2018-12-05
V-2018-0744 (pdf 175 kB) Remissvar Remiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37) 2018-11-27
V-2018-0619 (pdf 183 kB) Remissvar Remiss av betänkandet SOU 2018:34 "Vägar till hållbara vattentjänster" 2018-11-08
V-2018-0620 (pdf 27 kB) Remissvar Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget "Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav
på miljökonsekvensbeskrivning"
2018-11-08
V-2018-0656 (pdf 96 kB) Remissvar Betänkandet En utvecklad översiktsplanering
Del I: Att underlätta efterföljande planering
Del II: Kommunal reglering av upplåtelseformer
2018-10-29
V-2018-0642 (pdf 41 kB) Remissvar Den parlamentariska public service-kommitténs slutbetänkande Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat
ansvar (SOU 2018:50)
2018-10-16
V-2018-0368 (pdf 60 kB) Remissvar Remiss av Motion om högre utbildning på Järvaområdet 2018-10-03
V-2018-0651 (pdf 50 kB) Remissvar Remiss av betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) 2018-09-26
V-2018-0544 (pdf 220 kB) Remissvar Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) 2018-09-26
V-2018-0618 (pdf 208 kB) Remissvar Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06 2018-09-25
V-2018-0470 (pdf 75 kB) Remissvar Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) 2018-09-21
V-2018-0596 (pdf 63 kB) Remissvar Boverkets rapport 2018:7 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys och förslag 2018-09-19
V-2018-0344 (pdf 137 kB) Remissvar Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgogoses (SOU 2017:34) 2018-09-19
V-2018-0630 Remissvar Remiss avseende utvärderingar i det svenska medlemskapet i IIASA
Remissvaret har skickats av Victoria Halltell
2018-09-10
V-2018-0560 (pdf 48 kB) Remissvar Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet 2018-09-06
V-2018-0697 (pdf 26 kB) Remissvar EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska försvarsfonden COM
(2018) 476
2018-09-04
V-2018-0650 (pdf 59 kB) Remissvar EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering; de fondspecifika förordningsförslagen, ett förslag till förordning om särskilda bestämmeler för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder samt ett förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473) 2018-08-31
V-2018-0431 (pdf 74 kB) Remissvar Remiss av Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU2018:29) 2018-08-28
V-2018-0345 (pdf 28 kB) Remissvar SOU2018:16 Vägen till självkörande fordon - introduktion 2018-08-21
V-2018-0432 (pdf 24 kB) Remissvar Betänkande Gräsrotsfinansiering 2018-08-21
V-2018-0699 (pdf 183 kB) Remissvar Strålsäkerhetsmyndighetens slutrapport om långsiktig kompetensförsörjning 2018-08-21
V-2018-0509 (pdf 62 kB) Remissvar Remiss vägledning för statusklassificering och hantering av osäkerhet 2018-08-15
V-2018-0323 (pdf 185 kB) Remissvar Betänkande: Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108) 2018-08-13
V-2018-0370 (pdf 29 kB) Remissvar Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för uppfödning av fjäderfän
eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produktion av organiska högvolymkemikalier
2018-08-13
V-2018-0360 (pdf 131 kB) Remissvar Kommentarer på förslag på samråd om havsplaner 2018-08-13
V-2018-0444 (pdf 615 kB) Remissvar Promemoria - Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar 2018-06-27
V-2018-0379 (pdf 598 kB) Remissvar Betänkandet Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19) 2018-06-27
V-2018-0549 (pdf 140 kB) Remissvar Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18) 2018-06-26
V-2018-0406 (pdf 174 kB) Remissvar Remiss gällande revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:550) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 2018-06-20
V-2018-0334 (pdf 415 kB) Remissvar Remiss av betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU2018:17) 2018-06-20
V-2018-0335 (pdf 757 kB) Remissvar Delbetänkande Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) 2018-06-20
V-2018-0378 (pdf 359 kB) Remissvar Kvalitetssäkring av forskning (2018:2) 2018-06-20
V-2018-0319 (pdf 659 kB) Remissvar Betänkande: Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) 2018-06-20
V-2018-0453 (pdf 181 kB) Remissvar Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:49) om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 2018-06-13
V-2018-0495 (pdf 150 kB) Remissvar EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd
för läkemedel
2018-06-08
V-2018-0262 (pdf 1,9 MB) Remissvar Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3) 2018-05-31
V-2018-0212 (pdf 604 kB) Remissvar Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning (Rapport 2017:32) 2018-05-23
V-2018-0289 (pdf 149 kB) Remissvar Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren 2018-05-23
V-2018-0435 (pdf 167 kB) Remissvar Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor
och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 238 slutlig
2018-05-17
V-2018-0389 (pdf 298 kB) Remissvar Förslag på ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om
grundläggande behörighet och urval
2018-05-14
V-2018-0290 (pdf 325 kB) Remissvar Promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning 2018-05-07
V-2018-0357 (pdf 105 kB) Remissvar Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat 2018-05-07
V-2018-0356 (pdf 144 kB) Remissvar Forskning för ett integrerat och kunskapsbaserat hållbart samhällsbyggande.
Agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande
2018-05-07
V-2018-0331 (pdf 255 kB) Remissvar Utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål 2018-05-07
V-2018-0367 (pdf 281 kB) Remissvar Delning av förordning om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i
högskoleförordningen (1993:100)
2018-04-24
V-2018-0294 (pdf 544 kB) Remissvar Förslag till nytt Personuppgiftsbiträdesavtal 2018-04-24
V-2018-0074 (pdf 134 kB) Remissvar Att främja gröna obligationer 2018-04-19
V-2018-0011 (pdf 173 kB) Remissvar Naturvårdsverkets Förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft
Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella
utsläpp av vissa luftföroreningar
2018-04-10
V-2018-0110 (pdf 612 kB) Remissvar Betänkandet Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
(SOU 2017:104)
2018-04-10
V-2018-0265 (pdf 138 kB) Remissvar Remiss av förslag till nya föreskrifter och ändring i Skolverkets föreskrifter 2018-04-05
V-2018-0266 (pdf 134 kB) Remissvar Remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter 2018-04-05
V-2018-0112 (pdf 693 kB) Remissvar Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106
från Kommittén för modernare byggregler
2018-04-05
V-2017-0972 (pdf 143 kB) Remissvar Remiss av förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2018-03-09
V-2017-1088 (pdf 690 kB) Remissvar Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighe (SOU 2017:89) 2018-03-08
V-2018-0039 (pdf 146 kB) Remissvar Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring
av koldioxid
2018-03-08
V-2018-0174 (pdf 450 kB) Remissvar Förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra
BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong
2018-03-08
V-2018-0146 (pdf 124 kB) Remissvar Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer 2018-02-28
V-2017-1126 (pdf 179 kB) Remissvar Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 2018-02-28
V-2017-0978 (pdf 152 kB) Remissvar Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade
hus (rapport 2017:23)
2018-02-28
V-2017-0979 (pdf 146 kB) Remissvar Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet 2018-02-28
V-2018-0006 (pdf 654 kB) Remissvar Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren
för arbetstillstånd (Ds 2017:64)
2018-02-21
V.2017-1123 (pdf 378 kB) Remissvar Inom vilken tid bör kurs och utbildningsplaner vara fastställda och tillgängliga för studenterna 2018-02-14
V-2017-1085 (pdf 171 kB) Remissvar Remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program
2018-2023
2018-02-05
V-2018-0069 (pdf 151 kB) Remissvar Betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov
(SOU 2017:100)
2018-01-25
V-2017-0941 (pdf 356 kB) Remissvar Delbetänkandet Datalagring - brottskämpning och integritet (SOU 2017:75) 2018-01-23
V-2017-0914 (pdf 154 kB) Remissvar Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07) 2018-01-08
V-2017-0947 (pdf 262 kB) Remissvar Remiss av rapporten Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp - smittskydd och fosfor 2018-01-08
V-2017-0814 (pdf 471 kB) Remissvar Remittering av promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44) 2018-01-08
Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2018-12-12