Remissvaren från KTH under 2018

V-2018-0006 (pdf 654 kB) Remissvar Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren
för arbetstillstånd (Ds 2017:64)
2018-02-21
V.2017-1123 (pdf 378 kB) Remissvar Inom vilken tid bör kurs och utbildningsplaner vara fastställda och tillgängliga för studenterna 2018-02-14
V-2017-1085 (pdf 171 kB) Remissvar Remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program
2018-2023
2018-02-05
V-2018-0069 (pdf 151 kB) Remissvar Betänkandet Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov
(SOU 2017:100)
2018-01-25
V-2017-0941 (pdf 356 kB) Remissvar Delbetänkandet Datalagring - brottskämpning och integritet (SOU 2017:75) 2018-01-23
V-2017-0914 (pdf 154 kB) Remissvar Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07) 2018-01-08
V-2017-0947 (pdf 262 kB) Remissvar Remiss av rapporten Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp - smittskydd och fosfor 2018-01-08
V-2017-0814 (pdf 471 kB) Remissvar Remittering av promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44) 2018-01-08
Till sidans topp