Remissvar 2019

Utskickade remissvar under 2019

V-2019-0804 (pdf 24 kB) Remissvar Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s Fud-program 2019-12-17
V-2019-0954 (pdf 138 kB) Remissvar Strategi för Innovation. Innovation för en modern Stockholms-
region
2019-12-17
V-2019-0613 Remiss av klimatkompensation och koldioxidlagring - har inte besvarats av KTH 2019-11-25
V-2019-0656 (pdf 27 kB) Remissvar Remiss av betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet -
förslag med effekt SOU 2018:76
2019-11-25
V-2019-0675 (pdf 26 kB) Remissvar Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät
SOU 2019:30
2019-11-25
V-2019-0748 (pdf 179 kB) Remissvar Möjligheternas Stockholm - Vision 2040 2019-11-14
V-2019-0890 (pdf 158 kB) Remissvar Remiss av promemorian Genomförande av energieffektiviserings-
direktivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021-2030
2019-11-14
V-2019-0872 (pdf 65 kB) Remissvar Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner - delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess 2019-11-14
V-2019-0715 (pdf 53 kB) Remissvar Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län 2019-11-04
V-2019-0878 (pdf 29 kB) Remissvar Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit 2019-11-04
V-2019-0713 (pdf 47 kB) Remissvar Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot
fusk (SOU 2019:37)
2019-10-25
V-2019-0816 (pdf 26 kB) Remissvar Remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedel 2019-10-17
V-2019-0753 (pdf 93 kB) Remissvar Näringslivspolicy för Stockholms stad 2019-10-17
V-2019-0810 (pdf 49 kB) Remissvar Rekommendation av kodex för forskningens integritet, definitioner av avvikelser från god sed i forskning samt hanteringsordning för misstankar om allvarliga avvikelser från god sed 2019-10-14
V-2019-0668 (pdf 225 kB) Remissvar Reviderad Klimat- och energistrategi 2020-2045 för Stockholms län 2019-10-14
V-2019-0626 (pdf 447 kB) Remissvar Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet- för mer hållbara transporter 2019-10-09
V-2019-0818 (pdf 217 kB) Remissvar Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd 2019-10-01
V-2019-0721 (pdf 208 kB) Remissvar Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställings- och fakturahantering 2019-09-25
V-2019-0609 (pdf 95 kB) Remissvar Remiss av SOU 2019:11 Biojet för flyget 2019-09-19
V-2019-0704 (pdf 62 kB) Remissvar Remiss av promemorian Undantag inom det försvars- och säkerhetspolitiska områdert från lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning 2019-09-19
V-2019-0439 (pdf 29 kB) Remissvar Remiss av Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttrande i ärende om tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet av anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 2019-09-11
V-2019-0440 (pdf 28 kB) Remissvar Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttrande i ärende om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 2019-09-11
V-2019-0712 (pdf 29 kB) Remissvar PM Byggnaders energiprestanda -förslag på ändringar i plan-
och byggförordningen
2019-09-11
V-2019-0711 (pdf 60 kB) Remissvar Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor 2019-09-05
V-2019-0650 (pdf 70 kB) Remissvar Rekommendation för forskningsdatapolicy 2019-09-05
V-2019-0437 (pdf 24 kB) Remissvar Remiss av utredningen Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar 2019-08-22
V-2019-0703 (pdf 150 kB) Remissvar Forskning för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem 2019-08-22
V-2019-0678 (pdf 27 kB) Remissvar: Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2031:1) om grundläggande behörighet och urval 2019-08-14
V-2019-0655 (pdf 45 kB) Svarsfil: Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder m.m. 2019-08-14
V-2019-0425 (pdf 25 kB) Remissvar Remiss av vägledning för regional vattenförsörjningsplanering 2019-06-26
V-2019-0402 (docx 46 kB) Remissvar Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
med planbeskrivning
2019-06-05
V-2019-0384 (pdf 292 kB) Remissvar Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens
utmaning - världens möjlighet
2019-06-24
V-2019-0256 (pdf 25 kB) Remissvar Betänkandet Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan
vid detaljplanläggning (SOU 2019:9)
2019-06-24
V-2019-0225 (pdf 24 kB) Remissvar Angående remiss om rapporten "Effekter av miljözoner i Stockholms
stad
2019-06-24
V-2019-0378 (pdf 25 kB) Remissvar Remiss av promemorian Ny övergångsbestämmelse till ellagen
när det gäller intäktsram för nätverksamhet
2019-06-24
V-2019-0598 (pdf 26 kB) Remissvar Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt
offentligt främjande av utländska investeringar (UD2018:01)
2019-06-24
V-2019-0253 (pdf 555 kB) Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning
av högskolan (SOU 2019:6)
2019-06-19
V-2019-0278 (pdf 113 kB) Remissvar Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i
framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst
2019-06-05
V-2019-0195 (pdf 26 kB) Remissvar Remiss gällande vägledning för prövning av små avloppsanläggningar 2019-05-22
V-2019-0264 (pdf 216 kB) Remissvar Enkät inför den nya upplagan av Rättsäker examination 2019-05-21
V-2019-0339 (pdf 205 kB) Remissvar Inrättande av Centrum för hälsodata 2019-05-06
V-2019-0274 (pdf 50 kB) Remissvar Remiss av promemorian Förslag om dataskyddsbestämmerlser som
komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera
oredlighet i forskning
2019-05-06
V-2019-0340 (pdf 33 kB) Remissvar KTH:s synpunkter på internremiss rörande STRUT-betänkandet 2019-05-03
V-2019-0182 Remissvar Skadeståndsanspråk mot staten - svaret har skickats
av förvaltningsjurister
2019-04-23
V-2019-0266 (pdf 29 kB) Remissvar Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet
Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljö-
kunskap
2019-04-16
V-2019-0393 (pdf 26 kB) Remissvar Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet
2019-04-16
V-2019-0309 (pdf 27 kB) Remissvar Förslag till ändringr i Universitets- och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat
högskoleprovsresultat vid urval
2019-04-16
V-2019-0044 (pdf 49 kB) Remissvar Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86) 2019-04-10
V-2019-0018 (pdf 266 kB) Remissvar Remiss av betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen
Sverige (SOU 2018:78)
2019-04-02
V-2018-1058 (pdf 30 kB) Remissvar Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för
elcertifikatsystemet (ER 2018:25)
2019-04-02
V-2019-0016 (pdf 26 kB) Remissvar Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskydds-
lagen
2019-03-28
V-2019-0196 (pdf 92 kB) Remissvar Remiss med konsekvensutredning och förslag till ändring av
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen
och det nationella regionalfondsprogrammet
2019-03-28
V-2019-0176 (pdf 54 kB) Remissvar Strategi för systemet Ladok och dess tjänster 2019-0224 2019-03-22
V-2019-0110 (pdf 109 kB) Remissvar Remiss av SUHF:s förslag till gemensamt ramverk för lärosäternas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning 2019-03-01
V-2019-0162 (pdf 37 kB) Remissvar Antal beslut om avstängningar och varningar i disciplinärenden fattade under 2018 Statistik (xlsx 12 kB) 2019-02-28
V-2019-0059 (pdf 56 kB) Remissvar Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avalslöst brexit (4.4-4.5) 2019-02-27
V-2019-0095 (pdf 138 kB) Remissvar Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi 2019-02-13
V-2018-0932 (pdf 102 kB) Remissvar Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
SOU 2018:36
2019-02-13
V-2019-0059 (pdf 85 kB) Remissvar Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit 2019-02-13
V-2019-0058 (pdf 29 kB) Remissvar Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval 2019-02-10
V-2018-0782 (doc 82 kB) Remissvar Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt M2018/01322/R 2019-01-21
V-2018-0949 (doc 83 kB) Remissvar Remiss av förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk konsekvensanalys NV-06767-17 2019-01-21
V-2018-0990 (pdf 37 kB) Remissvar Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och
högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till
examensbeviset samt allmänna råd 4.1.2-01267-2018
2019-01-16
V-2018-0877 (pdf 190 kB) Remissvar Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67 2019-01-16
V-2018-0894 (pdf 49 kB) Remissvar Information technology for learning, education and
training – AccessForAll framework for individualized
accessibility SIS-remiss 17700
2019-01-09
V-2018-0291 (pdf 23 kB) Remissvar Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys 2015/72480 2019-01-09
V-2019-0894 (pdf 49 kB) Remissvar Information technology for learning, education and training - AccessForAll framework for individualized accessibility 2019-01-09
V-2018-0921 (pdf 23 kB) Remissvar Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys 2019-01-09
V-2018-1046 (pdf 26 kB) Remissvar Förslag på ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina 2019-01-09
Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-12-17