Till innehåll på sidan

Utvecklingsplan 2018-2023

Inledning

Utvecklingsplanen anger riktningen för hur biblioteket ska utgöra ett professionellt stöd till utbildning, forskning och samverkan på KTH de närmaste fem åren. Arbetet med utvecklingsplanen har utgått från KTH:s strategiska dokument och workshoppar med hela personalgruppen.

Utgångspunkten för biblioteksverksamheten är bibliotekslagen som säger att biblioteken ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Att bidra till dessa värden är viktigt i dagens samhälle som genomsyras av ett klimat där värdet av källanalys är och blir allt viktigare.

KTH ska vara ledande i utbildning, forskning och samverkan och behöver därför ledande stödfunktioner. Utvecklingsplanen visar hur biblioteket bidrar till att KTH blir ”ett ledande tekniskt och internationellt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid”.

I planen beskrivs hur biblioteket kan; fungera som en arena för samarbeten, bidra till ett öppet publiceringslandskap, medverka till spridning av KTH:s forskningsresultat, stödja studenter och forskarstudenters akademiska och digitala färdigheter och bistå med underlag för strategiska beslut.

KTH har ett fantastiskt bibliotek med engagerad och driven personal som vill bidra ytterligare för att skapa ett ledande bibliotek för ett ledande KTH.

Stockholm, maj 2018
Maria Haglund, överbibliotekarie

Foto: Fredrik Persson

Omvärldsfaktorer

Ett KTH för en mer digitaliserad värld

Digitaliseringen har under lång tid påverkat biblioteken som alltid har utnyttjat möjligheterna med ny teknik för att effektivisera tjänster. Vetenskaplig information är i dag främst digital och det har förändrat arbetssätt inom utbildning och forskning där den vetenskapliga informationen nu finns tillgänglig i telefoner, surfplattor och datorer.

I dag möjliggör digitaliseringen ytterligare nya arbetssätt såsom effektivisering av administrativa flöden, analys och visualisering av forskningsresultat, utveckling av pedagogik och lärmiljöer. Biblioteket behöver samverka med övriga stödfunktioner på KTH för att forskning och utbildning ska få det stöd som digitaliseringen möjliggör.

Ett KTH för en global värld

KTH:s verksamhet ska präglas av internationell integration och biblioteket ska bidra till detta genom att vara en aktiv samarbetspartner och verka på den internationella arenan. Biblioteket är en viktig samlingsplats för interkulturellt utbyte och en mötesplats för många internationella studenter. Biblioteket ska aktivt arbeta för att bygga upp strategiska samarbeten med europeiska och utomeuropeiska samarbetspartners och bidra i internationella samarbeten för global utveckling.

Ett KTH för en mer hållbar värld och ett jämställt KTH

FN:s 17 globala hållbarhetsmål kan kopplas till en stor del av KTH:s verksamhet och dessa ska vara kända inom biblioteksorganisationen. Hållbar utveckling och jämställdhet är viktiga perspektiv att utgå från i verksamheten och att ta med i utvecklingsarbetet. Biblioteket föredrar alternativa färdmedel såsom tåg för att minska flygresor samt utvecklar bibliotekets verksamhet utifrån ett hållbarhets- och jämställdhetsperspektiv.

Öppen tillgång till forskningsresultat

I forskningspropositionen 2016 slog regeringen fast att alla publikationer och forskningsresultat ska vara öppet tillgängliga för alla inom 10 år. Öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till samhällsutvecklingen genom att forskningsresultat blir tillgängliga för alla. Biblioteket ska vara en aktiv part i omställningen till ett öppet publiceringslandskap och arbeta för att öppet tillgängliga forskningsresultat kan meriteras högre.

Biblioteket som arena

För att bidra till ett öppet KTH och till att ytterligare synliggöra KTH:s forskning och utbildning vill biblioteket vara ett nav för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning mellan forskare, studenter och administrativ personal över KTH:s organisatoriska gränser.

Bibliotekets lokaler ska utvecklas i samklang med övrig lärmiljö på campus med fokus på samarbete, medskapande, teknik och innovation.

Biblioteket ska också medverka i utvecklingen av KTH:s laborativa lärmiljöer så som t.ex. Makerspaces.

Biblioteket ska:

 • Utveckla biblioteket som arena för att dela erfarenheter inom forskning ochutbildning
 • Samarbeta inom KTH för att hitta nya sätt att sprida och synliggöra KTH:s forskning genom workshops, seminarier och program
 • Bidra till utvecklingen av KTH:s kreativa, innovativa och laborativa lärmiljöer

Tillgång till vetenskaplig information och spridning av KTH:s forskningsresultat

Att nå vetenskaplig information har blivit enklare i och med den tekniska utvecklingen. Idag har forskare och studenter direkt åtkomst till lättanvända sökmöjligheter i ett stort utbud av elektroniska källor. Det finns mer information än någonsin tidigare och den distribueras av många aktörer med olika grad av tillförlitlighet. Behovet av att kritiskt
förhålla sig till dessa källor ökar.

KTH:s forskning ska synliggöras för det internationella vetenskapssamfundet och för samhället i övrigt. Biblioteket ger råd och stöd kring publiceringsfrågor och arbetar för att så mycket som möjligt görs öppet tillgängligt för alla. Biblioteket arbetar för att öppenhet ska vara grunden för ett framtida publiceringssystem och samarbetar nationellt och internationellt för en förändring.

Biblioteket ska:

 • Tillhandahålla vetenskaplig information till KTH:s forskning ochutbildning i nära dialog med lärare och forskare
 • Bidra till utvecklingen av de färdigheter som studenter och forskare behöver föratt kunna navigera i informationslandskapet
 • Bidra till spridningen av KTH:s forskningsresultat genom strategiskt publiceringsstöd och främjande av öppen tillgång till forskningsresultat
 • Inrätta ett koordinerande stöd kring hantering av forskningsdata
 • Genom nationellt och internationellt samarbete påverka omställningen till ett öppet system för publicering av forskningsresultat

Biblioteket som del av KTH:s utbildning och forskning – ett integrerat bibliotek 

För att på bästa sätt bidra till KTH:s forskning och utbildning måste biblioteket vara en integrerad samarbetspartner i forsknings- och utbildningsprocesserna. Biblioteket behöver samarbeta nära KTH:s utbildningar och forskningsprojekt på hela KTH samt vara tillgängligt för KTH:s forskare och studenter ute i världen.

Biblioteket ska medverka till att studenter introduceras i den akademiska kontexten och att studenter och forskarstudenter utvecklar sina akademiska och digitala färdigheter så att de lyckas med sina studier och är förberedda för yrkeslivet vilket också gynnar det livslånga lärandet.

Tvärvetenskap och globalt flerinstitutionellt samarbete är ofta förutsättningar för forskning vilket biblioteket måste ta i beaktande vid utvecklandet av nya tjänster. Genom nära samarbete med forskningen kan biblioteket bidra till och effektivisera olika delar i forskningsprocessen såsom strategiskt publiceringsstöd, datahantering, visualisering, uppföljning och utvärdering av forskningsresultat för KTH.

Biblioteket ska:

 • Utveckla ett strategiskt samarbete på lednings- och skolnivå för dialog och prioriteringar
 • Bidra till att stärka de akademiska och digitala färdigheterna hos KTH:s studenter och forskarstudenter
 • Bidra med stöd i hela forskningsprocessen i samarbete med andra aktörer på KTH

Analyser för strategiska beslut 

KTH:s ledning, skolor och forskargrupper behöver underlag för att göra strategiska val och fatta beslut i avgörande frågor.

Biblioteket kan bistå med analyser ur olika källor med bland annat bibliometriska metoder. Dessa kan användas för att förstå forskningsprocesser, för utvärdering och uppföljning.

För att denna verksamhet ska ligga i framkant är det viktigt att det pågår en kontinuerlig metodutveckling som bygger på den senaste forskningen.

Biblioteket ska:

 • Ge stöd till forskargrupper i till exempel ansökningsprocesser samt gestöd för att forskare bättre ska kunna förstå samarbetsmöjligheterna inomderas respektive forskningsfält
 • Ge strategiskt stöd till KTH:s ledningsfunktioner på olika nivåer
 • Medverka till att stärka kapaciteten för omvärldsbevakning (research intelligence) genom att samverka med andra aktörer så som Research Office

Förutsättningar: en stark och anpassningsbar organisation 

Biblioteket ska vara en arbetsplats där engagerade medarbetare trivs och utvecklas. Genom kontinuerlig kompetensutveckling och fokus på ledar- och medarbetarskap stärks bibliotekets möjligheter att ta sig an nya utmaningar. Utvärdering, kontinuerliga förbättringar, användarcentrerade metoder präglar arbetet och leder till utveckling av nya tjänster.

För att lyckas med uppdraget behöver biblioteket samarbeta med många aktörer både inom och utanför KTH samt bygga starka relationer till studenter, forskare och administrativ personal för att visa hur bibliotekets verksamhet skapar mervärde. 

Biblioteket ska:

 • Utveckla en organisation som är anpassningsbar, innovativ och lärandeoch som fokuserar på engagerat ledar- och medarbetarskap
 • Samarbeta för att utveckla tjänster och synergier för att vara en effektiv och relevant organisation inom KTH, regionalt, nationellt och internationellt
 • Arbeta med ständig verksamhetsförbättring medutgångspunkt i användarcentrerade metoder
 • Kommunicera vad biblioteket kan erbjuda och hur det skapar mervärde i verksamheten
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-01-08