Till innehåll på sidan

Bibliometri på KTH

Bibliometri kan definieras som det kvantitativa studiet av publikationssamlingar. Bibliometrigruppen vid KTH tar fram statistik för KTH:s publicering, genomslag mätt på basis av citeringar samt sampublicering.

Bibliometrikerna Qi och Tobias diskuterar med varandra på KTH Biblioteket.

Uppgifter

Verksamhetens uppgifter består i att ta fram publiceringsstatistik för KTH och att utföra bibliometriska analyser att användas som underlag för beslutsfattare på olika nivåer. Gruppen tar bland annat fram följande:

  • Årlig bibliometrisk uppföljning  – Bibliometrisk statistik för KTH, KTH:s skolor, avdelningar och forskare.
  • Bibliometrisk indikator för medelsfördelning.
  • Indikatorer till KTH:s indikatorrapport.
  • Bibliometriska analyser på uppdrag av KTH:s ledning, bland annat sampublicerings- och benchmarkinganalyser.
  • Externa analyser för andra lärosäten, institut m.m.

Bibliometrisk databas Bibmet

KTH har en bibliometrisk databas, Bibmet, vilken innehåller samma datamängd som Web of Science core collection . Förutom KTH är det endast Karolinska institutet av de svenska lärosätena som har en databas av detta slag. Databasen innehåller för närvarande 57 miljoner publikationer och 1.220 miljoner referenser. Därmed täcker databasen en stor del av den vetenskapliga publiceringen.

Bibmet möjliggör avancerade analyser av den vetenskapliga publiceringen. Bland annat möjliggör den beräkning av normerade citeringsindikatorer, analys av publiceringens dynamik och förändring samt framtagning av sampubliceringsmönster.

KTH:s lokala publikationsdatabas, DiVA, används för vissa av bibliometrigruppens analyser.

Externa analyser

Bibliometrigruppen vid KTH utför även analyser på förfrågan från lärosäten eller andra organisationer med forskning. Gruppen kan utföra mer omfattande analyser med statistiska sammanställningar eller ta fram indikatorvärden för en uppsättning publikationer, gällande bland annat fältnormerade citeringsindikatorer.

Forskning

Bibmet skapar goda förutsättningar för forskning inom bibliometri och en viss forskningsverksamhet finns inom bibliometrigruppen.

Personal vid bibliometrigruppen

Kontakt

Har du frågor om bibliometri är du välkommen att kontakta oss: biblioteket@kth.se