Till innehåll på sidan

Val av publiceringskanal

Det finns många faktorer som påverkar det bibliometriska genomslaget (impact), som en forskningspublikation har. Vilka saker bör du tänka på när du väljer publiceringskanal, utifrån ett bibliometriskt perspektiv?

Mats Magnusson.
Mats Magnusson.

"Vi vill ha fri forskning, men den kommer med ett ansvar"

När publiceringslandskapet ändras krävs nya förhållningssätt från universiteten. Annars riskerar kvaliteten på forskningen sjunka, och förtroendet för vetenskapen urholkas.

Läs hela intervjun med KTH-forskaren Mats Magnusson

Det finns ingen generell publiceringsstrategi som passar i alla situationer för att för att maximera antalet citeringar. Den bästa publiceringsstrategin är beroende av sammanhanget. Att ha kunskap om de olika faktorer som påverkar dina artiklars genomslag kan dock öka möjligheterna att nå ut i forskarsamhället samt leda till att dina publiceringskanaler finns med i bibliometriska utvärderingssystem. Några av dessa faktorer listas nedan.

Relevans för forskningsämnet

För att bli citerad måste forskningen kommuniceras till de forskare som sannolikt kommer att citera dina publikationer. Därför måste forskningen kommuniceras i kanaler som når dessa forskare. Det är kanske därför uppenbart att publicera artiklar i tidskrifter, böcker eller konferensförfaranden som är relevanta för forskningsämnet. Ambitionen att publicera i tidskrifter med stort genomslag och i kanaler som omfattas av Web of Science kan dock medföra att forskare överväger publiceringskanaler med relativt litet överlapp med det egna forskningsämnet. En tidskrifts genomslag korrelerar med det inflytande och genomslag artiklar i tidskriften får, men är bara en delförklaring till antalet citeringar en artikel får. Att publicera i tidskrifter med högt genomslag, men där artiklarna sannolikt inte når ut till den avsedda publiken, kan få negativa konsekvenser när det gäller citeringsgenomslag.

Publikationstyp

Tidskriftsartiklar är den typ av publikation som bäst täcks av Web of Science. Konferensbidrag behandlas till viss del. Vissa andra publikationstyper omfattas inte alls, eller är svåra att bedöma i bibliometrisk mening. Publikationstypen är därför av betydelse för bibliometrisk utvärdering och något att tänka på innan publicering.

Kanal och påverkan

Artiklar publicerade i tidskrifter med hög Journal Impact Factor (JIF) får i genomsnitt fler citeringar än artiklar i tidskrifter med låg impact factor. Enskilda artiklar i tidskrifter med låg impact factor kan dock få många citeringar och många artiklar i tidskrifter med hög impact factor får få eller inga citeringar. Som nämndes ovan så kan endast en del av variationen i antalet citeringar förklaras av tidskriftens genomslag. Att få in en artikel i en relevant tidskrift med stort genomslag kommer dock sannolikt att påverka hur ofta artikeln blir citerad, jämfört med om den publicerats i en tidskrift med lågt genomslag. Journal Impact Factor kan därför vara ett värdefullt verktyg att använda vid publicering. Alternativ till Journal Impact Factor är Scimago Journal Ranking (SJR) och Source Normalized Impact per Paper (SNIP), båda i Scopus.

Referenser / Mer info

Kronman, U. (2013). Article: Managing your assets in the publication economy. Confero Essays on Education Philosophy and Politics, 1(1), 91–128.

Parker, J. N., Allesina, S., & Lortie, C. J. (2013). Article: Characterizing a scientific elite (B): publication and citation patterns of the most highly cited scientists in environmental science and ecology. Scientometrics, 94(2), 469–480

Två personer samtalar

Kontakta biblioteket

Vi på biblioteket kan hjälpa dig i publiceringsprocessen, med frågor om open access-publicering, forskningsdata, bibliometri och altmetri. 

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-10-25