Hållbarhet prioriteras i forskningspropositionen

Forskningspropositionen som kom i veckan har en tydlig utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling. Det är också tydliga signaler om vad man vill satsa på i fortsättning.

I propositionen skriver regeringen att man tänker utveckla 10-åriga forskningsprogram inom ett antal områden för att möte samhällsutmaningar. Dessa är alla mer eller mindre tydligt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling. Det blir olika forskningsråd som får i uppdrag att utveckla dessa program och det blir också ekonomiska satsningar som man planerar att trappa upp de närmaste åren. Satsningarna är (med forskningsråd och planerad ökad nivå år 2020):

 • Klimat (Formas, 130 Mkr)
 • Tillämpad välfärdsforskning (Forte, 100 Mkr)
 • Hållbart samhällsbyggande (Formas, 75 Mkr)
 • Social bostadspolitik och tillgänglighetsdesign (Formas och Vinnova, 65 Mkr)
 • Arbetslivsvetenskap (Forte, 65 Mkr)
 • Migration och integration (Vetenskapsrådet, 30 Mkr)
 • Antibiotikaresistans (Vetenskapsrådet, 25 Mkr)

Regeringen vill också öka satsningen på strategiska innovationsområden med en finansiering som ska trappas upp med 500 Mkr till år 2020. Man vill att de ska kopplas till de prioriteringar som görs inom regeringens samverkansprogram för forskning och innovation:

 • Nästa generations resor och transporter
 • Smarta städer
 • Cirkulär och biobaserad ekonomi
 • Life Science
 • Uppkopplad industri och nya material

I propositionen lyfter man fram de hållbarhetsutmaningar som finns inom dessa områden för att t.ex. nå hållbara transportsystem och hållbara (och inte bara smarta) städer.

Jag tycker det är bra att regeringen tar en så tydlig utgångspunkt i globala utmaningar som de är formulerade i Agenda 2030. Det i sin tur är en viktig utgångspunkt när vi på KTH ska arbeta fram en ny utvecklingsplan under det kommande året. Det ligger också väl i linje med en del av de satsningar som KTH gjort med myndighetskapital inom bland annat cirkulär ekonomi och hållbar stadsutveckling.

Veckans tips. Artikel på DNDebatt: ”Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen”.