Hoppa till innehåll

Biobaserad ekonomi – forskning för framtiden

Ett hållbart samhälle innebär att användning av fossila bränslen i stort sett upphör. Mycket mer förnybara råvaror kommer då att användas. Men det kräver fungerande ekosystem.

I veckan överlämnade vi inom regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling ett förslag till miljödepartementet om att Sverige, som en långsiktig profilfråga inom EU, ska driva att bioekonomin utvecklas. I framtiden kommer vi i Sverige och runt om i världen att använda mycket mer resurser från de areella näringarna (skogsbruk, jordbruk, vattenbruk) för en rad olika produkter. Förutom livsmedel kommer ökande mängder att användas för produktion av material, bränslen, kemikalier och så vidare.

En biobaserad ekonomi är nödvändig för en omställning till ett hållbart samhälle. Men det kräver också att ett antal förutsättningar är uppfyllda. Ekosystemen behöver användas på ett hållbart sätt så att de kan fortsätta att leverera. Den biologiska mångfalden måste upprätthållas liksom produktion av andra ekosystemtjänster. Flöden av kväve, fosfor och andra näringsämnen behöver vara långsiktigt hållbara och mark behöver kunna användas för lagring av kol. Livsmedelsförsörjning måste säkerställas. En övergång till en biobaserad ekonomi kräver en systemsyn och ett helhetstänkande.

För ett tekniskt universitet som KTH innebär en övergång till biobaserad ekonomi en rad med fantastiskt spännande frågeställningar. Det finns möjligheter att utveckla massor med processer, material och kemikalier baserat på förnybara råvaror. På KTH finns redan mycket av sådan forskning på flera olika skolor och institutioner, men det kan utvecklas vidare. Det behövs också systemforskning. Man behöver kunna analysera och bedöma långsiktiga miljöeffekter och sociala konsekvenser av nya system, hur de nya tekniska systemen kan implementeras och hur de ekologiska systemen långsiktigt kan användas och förvaltas. För KTH är därför en biobaserad ekonomi ett centralt och viktigt forskningsområde.

Veckan tips: March for Science den 22/4.