Hållbar stadutveckling kräver ett brett perspektiv

KTH har under senare år gjort flera satsningar på hållbar stadsutveckling, bland annat genom flera nya lärartjänster, deltagande i stora EU-projekt och inte minst genom det strategiska innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer.

Hållbar stadsutveckling är ett spännande område, inte minst för att det omfattar så många olika tekniska, sociala och miljömässiga aspekter som måste hanteras samtidigt. Bredden på frågeställningar speglas inte minst bland de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Här finns ett specifikt mål om hållbara och inkluderande städer. Bland delmålen finns bland annat att säkra tillgång till ekonomiskt överkomliga bostäder för alla, säkra, hållbara och ekonomiskt överkomliga transportsystem för alla, förbättra kapaciteten för integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar med processer för deltagande, att skydda natur- och kulturarv, att minska städer­nas negativa miljöpåverkan och att tillhandahålla grönom­råden och offentliga platser.

Men även bland de andra hållbarhetsmålen finns en rad aspekter som är centrala för stadsutveckling. Exempel på sådana frågor är att minska fattigdom, minska ojämlikheten och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Luftkvalitén behöver förbättras även i svenska städer.

Att säkra tillgång på rent vatten och ordna säker och hållbar avfalls- och avloppshantering är traditionell verksamhet för städer liksom att säkerställa en likvärdig utbildning för alla. Energieffektivisering och övergång till förnybar energi samt att radikalt minska utsläpp som bidrar till klimatförändringar är kopplade till hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Att avsevärt minska alla for­mer av våld över­allt liksom att främja rättssäkerheten och lika tillgång till rättvisa har fått skrämmande aktualitet både i Sverige och globalt under den senaste tiden.

När man studerar listan över allt som ingår i en hållbar stadsutveckling är det uppenbart att detta kräver en bred samverkan mellan en mängd olika aktörer. Det kräver lyhördhet och intresse för olika perspektiv hos alla. Det är också uppenbart att alla dessa aspekter måste hanteras. Om man misslyckas med någon av dem, så förhindrar det en hållbar stadsutveckling totalt sett. Det finns också en massa synergier, där olika lösningar bidrar till flera mål och skapar förutsättningar för andra.

För ett universitet som KTH är en hållbar stadsutveckling ett viktigt och spännande område. Det finns inte en institution som kan hantera alla dessa frågor själv. Bidrag från flera forskningsområden är nödvändiga liksom bred samverkan med städer, myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer. Det måste också finnas utrymme för kritiska perspektiv och forskning där den omedelbara samhällsnyttan inte står i centrum.

Veckans tips: March for science den 22/4 och March for climate den 29/4. Promenader är bra för hälsan!