Minskade klimatutsläpp – men transportsektorn ökar

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen minskade något i början på 2017 jämfört med 2016. Men transportbranschen ökar sina utsläpp. Det handlar om flyg, sjöfart och landbaserade transporter. Här behövs åtgärder.

Det är SCB:s miljöräkenskaper som redovisar kvartalsstatistik. Totalt sett minskade utsläppen något jämfört med året innan. Det är framför allt från värme- och elproduktion som utsläppen minskade, liksom från hushållen och offentlig sektor. Däremot ökar utsläppen från tillverkningsindustri och transportbranschen.

Att utsläppen minskar är naturligtvis bra. Men minskningen på 0.5 procent på ett år är liten jämfört de minskningar som behövs för att nå Parisöverenskommelsens mål som Sverige tillsammans med de flesta länder i världen har åtagit sig. Då behövs minskningar på ungefär 50 procent per decennium.

Att transportbranschen ökar sina utsläpp är bekymmersamt. Inte minst flygsektorn är ett problem eftersom prognoserna pekar mot fortsatt ökade utsläpp trots den teknikutveckling som pågår. En anledning till de ökade flygresorna är sannolikt de subventioner som flygsektorn har. En sorts subvention är de skatterabatter som flyget har genom att man är undantagen moms, energiskatt och koldioxidskatt. En flygskatt är tänkt att delvis korrigera det och det är ett lämpligt styrmedel på kort och medellång sikt i väntan på att mer verkningsfulla globala styrmedel kan införas.

Veckans tips: Vetenskapsradions krönika om akademisk frihet och yttrandefrihet.