Så kan byggnader nå klimatmål

I en artikel som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Futures har KTH-forskarna Nicolas Francart, Tove Malmqvist och Pernilla Hagbert byggt scenarier för hur klimatpåverkan från Sveriges byggnader skulle kunna minska med mer än 90 procent till år 2050. Man har tittat på utsläpp från elanvändning och uppvärmning av byggnaderna, men också från byggande och renovering i fyra olika scenarier. De olika scenarierna ska alla nå hållbarhetsmål, men skiljer sig bland annat med avseende på grad av urbanisering, automatisering, resvanor och konsumtionsmönster vilket illustrerar att det kan finnas olika sätt att nå klimatmålen.

Analysen illustrerar att det finns fyra strategier som alla behövs:
* Öka byggnaders energieffektivitet.
* Avveckla användning av fossila bränslen i energimixen.
* Optimera och minska ytanvändningen.
* Minska utsläppen från byggande och renovering.

De två första strategierna har bygg- och energisektorerna diskuterat länge och man vet mycket om hur det ska åstakommas. Det samhället behöver göra är bland annat att se till att den kunskap som finns kommer till användning och att öka takten i omställningen. De två andra strategierna har diskuterats betydligt mindre. Ofta ställer man krav på energianvändning per kvadratmeter, men alldeles för sällan diskuteras hur många kvadratmeter som används. Här finns antagligen mycket att göra och mycket forskning behövs för att studera hur vi bättre kan använda de ytor som finns.

Effektivare ytanvändning kan också minska behovet av nyproduktion och därmed utsläppen från byggande. För det byggande och renovering som likväl måste ske är det framför allt utsläppen från tillverkning av byggnadsmaterial som behöver minska. Här har alla materialproducenter en resa framför sig för att utveckla klimatneutrala byggnadsmaterial. Men redan nu kan byggbolagen halvera utsläppen från byggnadsmaterialen genom smartare val. Här behöver beställarna ställa bättre krav.

En byggd miljö som når klimatmål kräver nyinvesteringar. Det handlar om energisystem, renoveringar och nya byggnader. I artikeln har man också tittat på utsläppen från dessa fram till år 2050 för att se hur det påverkar målen. Slutsatsen är att de är signifikanta men inte gör det omöjligt att nå målen om man samtidigt yteffektiviserar.

Veckans tips: Åk tåg. Jag var på möte i Prag förra veckan och åkte tåg både fram och tillbaka. Det gick som tåget ska. Jag sov gott på nattåg genom Sverige på nervägen och genom Tyskland på hemresan.