Hoppa till innehåll

Ökat fokus på hållbarhetsmålen vid finansiering

De globala hållbarhetsmålen som alla världens länder har ställt sig bakom är en agenda också för forskning. Flera forskningsfinansiärer tar också avstamp i dem idag. Men det går att komma längre.

De globala hållbarhetsmålen innebär en transformativ förändring. Det innebär att det inte räcker med marginella förbättringar utan det krävs också transformativa systemförändringar för att vi ska nå målen. Kanske räcker det då inte heller med marginella förändringar i systemen för forskningsfinansiering.

En större förändring kan till exempel vara att man vid vissa ansökningar ska kunna beskriva hur man bidrar till de globala hållbarhetsmålen och att detta också är ett kriterium som utvärderas i ansökan
Lyckas man inte visa hur ens projekt bidrar till de globala målen kan man riskera att få avslag. Det kan också krävas att man ska kunna beskriva om det finns risk att projektet motverkar något av de globala hållbarhetsmålen. Även detta bör vara en del av utvärderingen av projektet. Ytterligare ett kriterium vid utvärderingen kan vara om projektet bidrar till en transformativ eller marginell förändring.

En annan variant är att de globala målen styr vilka utmaningar som det ska forskas eller utvecklas innovationer kring. De mål som vi är långt ifrån att nå, kan då kan vara prioriterade. Genom analyser kan man också identifiera vilken sorts forskning och innovationssatsningar som behövs. En viktig fråga då kan vara om det behövs ny teknik eller om det redan finns tekniska lösningar, men det behövs innovationer för att de ska implementeras.

För de mål som vi är långt ifrån att nå kan en möjlighet vara att utveckla scenarier och färdplaner för att hitta vägar till målen. De färdplaner som presenterats inom ramen för Fossilfritt Sverige är intressanta exempel. Där har olika branscher presenterat färdplaner och identifierat ett antal knäckfrågor. De knäckfrågorna kan sedan vara basen för utlysningar och forskningssatsningar. När man använder dessa färdplaner är det dock viktigt att komma ihåg att det ofta är branschföreträdare som utvecklar dem. Om tranformativa förändringar ska ske, så behöver andra aktörer också var med.

Veckans tips: Val på söndag. Vilka som sitter i regering, riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige spelar roll.