Så påverkar svensk konsumtion miljön utomlands

Sveriges konsumtion påverkar miljön i Sverige och i en massa andra länder runt hela världen. Nu är det möjligt att uppskatta denna miljöpåverkan och att arbeta för en hållbar konsumtion och produktion.

Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster är ett av de globala hållbarhetsmålen. Nu finns också nya metoder att uppskatta miljöpåverkan från svensk konsumtion. Dessa har utvecklats i ett samarbete mellan forskare på SCB, KTH, Stockholm Environment Institute, Chalmers och universiteten i Trondheim och Leiden. Tidigare analyser har framför allt fokuserat på klimatpåverkan, men nu finns också metoder för andra luftföroreningar, användning av farliga kemiska produkter, vatten, mark och material.

För de flesta av dessa aspekter är miljöpåverkan från Sveriges konsumtion större utomlands än i Sverige. Exempelvis sker 65 procent av utsläppen av växthusgaser från Sveriges konsumtion i andra länder.

Användning av farliga kemiska produkter kopplat till svensk konsumtion sker till ungefär 80 procent utomlands. Det gäller även pesticider och veterinärmedicinsk antibiotika som i ännu högre grad används utanför Sverige. Utsläpp av ett antal farliga ämnen uppstår också i större utsträckning i andra länder. Viktiga länder är bland annat Nederländerna och Brasilien för användning av pesticider, Tyskland och Spanien för veterinärmediciner och Kina och Ryssland för utsläpp.

För att minska utsläppen från svensk konsumtion finns en lång rad åtgärder som är möjliga. Ett sådant område som också är relevant för KTH som myndighet är att använda upphandlingen som ett verktyg och ställa hårdare krav. Ett annat är att minska användningen av fossila bränslen eftersom det leder till minskade utsläpp inte bara av växthusgaser, utan en lång rad andra ämnen. Även val av byggnadsmaterial och livsmedelsprodukter spelar roll.

Veckan tips: Åk båt. Jag var i Helsingfors häromveckan och åkte båt både dit och hem. Fungerade utmärkt.